24 Kaart der Gemeente schaal 1 20.000. Beschikbare kaarten. 11 Kaart der Gemeente schaal 1 2.000 (zwart-wit). Twee nieuwe calques (36 en 38) werden vervaardigd en verschenen in druk in een oplaag van elk 50 stuks. Van blad 29 verscheen een herdruk na bijwerking der calque in een oplaag van 50 stuks. Kaart der Gemeente schaal 1 10.000 (zwart-wit) Na bijwerking der calques verscheen in dit verslag jaar een oplaag van een nieuwe offsetdruk. Kaart der Gemeente schaal 1 5.000 (in kleurendruk). De kaart, die in 1953 verscheen, werd in 1954 onder andere in verschillende kamers en vergaderzalen van het nieuwe stadhuis aangebracht. Kaart der Gemeente schaal 1 10.000 in kleurendruk Naar deze kaart ter grootte van 120 X 160 cm, door zijn formaat en prachtige uitvoering met duidelijke leesbare straatnamen, uitstekend geschikt als wahd- kaart, bestond zo’n grote vraag, dat de oplaag in 1953 totaal was uitverkocht. Met de voorbereiding van een nieuwe kaart in kleu rendruk kan nog geen aanvang worden gemaakt. Van deze kaart verscheen een nieuwe oplaag. Met de directie der Haagsche Courant werd een overeenkomst aangegaan betreffende de vervaardiging van een kaart op schaal 1 20.000 in kleurendruk, welke zou moeten dienen voor een uitgave van een straatnamenboekje met kaart door bedoelde directie. In verband met mogelijke veranderingen in de train en buslijnen is met de voorbereidende werkzaamheden gewacht tot aan het eind van 1954. Deze druk zal in het begin van 1955 verschijnen. De volgende kaarten waren in het afgelopen jaar voor het publiek beschikbaar tegen betaling van onder staande prijzen. 90 cm 90 cm 123 cm 164 cm 84 cm 2- 2- 2,— 2,50 reinen, de aanwijzing van weggrenzen en rooilijnen enz. vonden regelmatig voortgang. Ten aanzien van de voor het opmaken van de betref fende overdrachtsakten benodigde kadastrale metingen werd regelmatig overleg gepleegd met de Dienst van het Rijkskadaster. Van de uit te geven terreinen werden maattekeningen verstrekt aan architecten, bouwondernemers enz. Behalve de bovengenoemde werkzaamheden werd door de landmeetkundige afdeling nog aan verschillen de andere objecten gewerkt. Als voorbeelden hiervan zouden kunnen worden genoemd het verstrekken van situaties op grote schaal, het uitzetten van gebouwen en het verrichten van waterpassingen ten behoeve van andere diensten en bedrijven in de Gemeente, alsmede een meting van hoog gelegen objecten in de gemeente ’s-Gravenhage ten behoeve van de luchtvaart. Kaart der Gemeente schaal 1 5.000 (zwart-wit). Van de bladen 2, 5, 7, 9, 10 en 11 verscheen na bij werking der calques een herdruk in een oplaag van 50 exemplaren, benevens van blad 6 een oplaag van 100 exemplaren. De linnen calques van de bladen 4, 8, 12, 13, 14, 15 en 16 verkeren door het jarenlange gebruik in zeer slechte toestand. Een aanvang is gemaakt om deze te vernieuwen. Thans worden zij op werkingvrij plastic getekend. Van deze gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om een andere verdeling der calques te ver vaardigen, zodat deze calques zowel voor de vervaar diging der zwart-wit drukken als voor de kaarten in kleurendruk geschikt zijn. 2.000 5.000 1 10.000 1 20.000 Schaal 1 1 1 In zwarte lijnen op witte ondergrond: 1.000 per blad van 70 70 90 121 64 Kaart der Gemeente schaal 1 1.000 (zwart-wit) Van de kaart 1 1000 der gemeente ’s-Gravenhage kwamen de nieuwe bladen K 9, N 5, O 4 en O 5 gereed, waardoor het totale aantal in de handel zijnde bladen werd gebracht op 94. Herzien en volledig bijgewerkt werden 5 bladen, waarvan 2 bladen werden voorzien van een plastic calque. Zoals reeds in het jaarverslag over 1949 van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting op bladzijde 7 bovenaan werd aangeduid, is het totale van de Gemeente gekarteerde gebied groter dan het gebied, dat door de vorenvermelde 94 bladen wordt omsloten. Eensdeels betreffen deze aanvullende karteringen terreinen, welke door de Gemeente zijn aangekocht en zich somtijds buiten de gemeentegrens uitstrekken (Groenendaal, Clingendael), anderdeels zijn ze beno digd als grondslag van de opzet van nieuwe plannen (Oost-Madepolder, West-Segbroekpolder). Óm de reeds in het verslag over 1949 genoemde reden worden van deze karteringen echter voorshands geen calques gemaakt en worden de betreffende bladen ook niet in de handel gebracht. Aangezien de oudste calques van de kaart 1 1000 thans ongeveer 40 jaar dienst hebben gedaan en door de veelvuldige herzieningen voor vermenigvuldiging practisch onbruikbaar zijn geworden, werd in het ver slagjaar aangevangen met het vernieuwen van deze calques op plastic materiaal. Met deze vernieuwing zal in de komende jaren regelmatig worden voortge gaan, teneinde het calquemateriaal op peil te houden. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Diversen. X X X X X 99 99 99 1,— 99 99 kaart 99 99 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 329