ij Secretariaat. 2 inspecteurs, 1 brigadier en 1 administratief amb tenaar. Dienst Personeel. 1 commissaris, 1 hoofdinspecteur, 4 inspecteurs, 3 adjunct-inspecteurs, 9 adjudanten, 22 brigadiers, 12 (hoofd)agenten en 65 adspirant-agenten; 8 admi nistratieve en 2 technische (hoofd)ambtenaren. Dienst Geüniformeerde Politie. 2 commissarissen, 7 hoofdinspecteurs, 27 inspec teurs, 20 adjudanten, 106 brigadiers en 794 (hoofd - agenten; 4 administratieve en 2 technische (hoofd)- ambtenaren (huishoudelijk personeel inbegrepen). Hoofdcommissaris, hoofdambtenaar le klasse, J. H. A. K. Gualthérie van Weezel; Commissarissen, hoofdambtenaren 2e klasse, G. D. J. Vrijdag (wnd. hoofdcommissaris), F. J. Klij- zing, P. P. Paul en C. Abbenbroek; Commissarissen, hoofdambtenaren 3e klasse, J. Douma, G. J. Thijssen, G. Hanken, C. G. Aafjes en A. L. A. van den Berg. Aan de Commissaris C. G. Aafjes werd met in gang van 1 Juli 1954 eervol ontslag verleend in verband met het bereiken van de leeftijd waarop hij recht had op vervroegd ouderdomspensioen. De indeling was als volgt: 1 hoofdcommissaris. Het personeel der Gemeentepolitie bestond op 31 December 1954 uit 1 516 mannelijke en 108 vrouwelijke ambtenaren (het aantal vrouwelijke amb tenaren is sedert 1953 met 56 toegenomen, o.a. omdat 46 werkvrouwen werden aangesteld). Twee ambtenaren waren niet in werkelijke dienst (1 in militaire dienst, 1 geschorst). De Dienst Beheer bestaat uit de volgende onder delen: 1. Centrale Administratie (w.o. de drukkerij); 2. Comptabiliteit; 3. Inkoop; 4. Magazijnen (w.o. „Ge vonden Voorwerpen”); 5. Garage; 6. Huishoudelijke Dienst; 7. Politie-Verbindingsdienst. Dienst Justitiële Politie. 3 commissarissen, 8 hoofdinspecteurs, 13 inspec teurs, 1 adjudant-inspecteur, 12 adjudanten, 32 bri gadiers en 161 (hoofd)agenten; 5 administratieve en 2 technische (hoofd)ambtenaren. Bij raadsbesluit van 10 Juli 1950 (afgekondigd op 23 Januari 1952) zijn de artikelen 106, 106 a, 115 a en 115 b gewijzigd en is artikel 108 vervallen. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 6 De cember 1954, afgekondigd op 8 December 1954, is bepaald, dat dit raadsbesluit met ingang van 1 Ja nuari 1955 in werking zal treden. Op 31 December 1954 waren de volgende percelen en terreinen in gebruik: Laan Copes van Cattenburch 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 31, 31 a, 33 b (beneden), 41, 47, 49 en 51; Alexanderplein 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15 a, 15 b (hoofdgebouw en arrestantenbewaarplaats), 16/17, 18 en 19; Burgemeester De Monchyplein 3, Bibliotheek- straat 2 (ged.), Buitenhof 19 en 23 (ged.), Van der Vennestraat 85, Willem Ill-straat (L.) 6, Archimedes- straat 1, Laan van Poot 161, Duinstraat 23, Gevers Deynootweg 103, De Mildestraat 1, Bezuidenhoutse- weg 33, Huygenspark 60, Teylerstraat 126 (gym nastieklokaal); garages Bomeostraat, Daendelsstraat en Ooievaarlaan; posthuizen Mr. P. Droogleever For- tuynweg, Staatsspoor, Hollandse Spoor, Kijkduin en terrein aan de Leidsestraatweg; posthuis voor de Hondenbrigade op „Ockenburgh”; schietterreinen in de duinen aan de Laan van Poot; sportterrein Zui- derpark en een weide aan de Benoordenhoutseweg voor de paarden van de Bereden Brigade. Voorts waren tijdens het badseizoen in gebruik: posthuizen op het strand Noord bij Duivelandse- straat en De Savornin Lohmanlaan; kinderbewaar- plaatsen op het strand bij de Palacestraat en de Kwartellaan. Op 15 April 1954 werd een aanvang gemaakt met de bouw van het nieuwe hoofdbureau, dat aan het Burgemeester De Monchyplein zal verrijzen. Burge meester Mr. F. M. A. Schokking gaf, door het eigen handig bedienen van een dragline, het sein tot de aan vang der werkzaamheden. Afdeling V.I.D. 1 commissaris, 2 hoofdinspecteurs, 3 inspecteurs, 2 adjudanten, 7 brigadiers en 30 (hoofd)agenten; 6 administratieve ambtenaren. Dienst Beheer. 1 commissaris, 1 hoofdinspecteur, 1 inspecteur, 1 adjudant, 3 brigadiers en 47 (hoofd)agenten; 64 administratieve en 124 technische (hoofd)ambtenaren (huishoudelijk personeel inbegrepen). POLITIE. I 23 Personeel. Dienst Beheer. Dienstgebouwen. -I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 32