24 290 cm fTl 290 cm 60,— 130 cm 2,50 58 cm 1,— HOOFDSTUK VII. 12 BEMOEIINGEN MET DE WEDEROPBOUW EN DE FINANCIERING VAN NIEUWBOUW DOOR PARTICULIEREN. In 1954 werd in totaal een bedrag van f 122.747,18 aan reclamegelden geïnd, zijnde f 19.499,35 meer dan in het voorafgaande jaar. De opbrengst over de jaren 1949-1954 was als volgt: Straatnamen Met betrekking tot de in het jaar 1953 aangevraagde straatnamen in plan Fruitweg, werden bij raadsbesluit van 4 October 1954 de namen goedgekeurd en op de diverse plattegronden van de gemeente bijgewerkt. Deze bijwerking kon eveneens plaats vinden van enkele verspreide straatnamen, onder andere de Ples- manweg, aan welke naamgeving de Raad dit jaar zijn goedkeuring hechtte. Ten aanzien van de aangevraagde straatnamen in de plannen Bouwlust, Berestein, Duttendel en Duinzigt werd dit jaar nog geen beslissing van Burgemeester en Wethouders ontvangen. Een aanvraag voor straatnamen van enkele wegen in de plannen Meer en Bos en Centrum-West werd aan het einde van dit jaar ingediend. HOOFDSTUK VI. RECLAME OP, AAN EN IN GEMEENTE- EIGENDOMMEN. In de loop van het verslagjaar vonden herverkaveling en toewijzing van grond voortgang in de plannen Sportlaan en Bezuidenhout. Met de resterende groep gegadigden voor herbouw (uit de enquête Bezuidenhout B en C) werden bespre kingen gevoerd omtrent mogelijkheden tot herbouw, waarmede alle houders van Haagse Grootboekin- schrijvingen te dezer stede, die daartoe de wens te kennen hebben gegeven, in de gelegenheid zijn gesteld grond te accepteren voor verwezenlijking van hun plan nen. Vermelding verdient het besluit van de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting d.d. 29 Juli 1954, waarin werd bepaald, dat na 1 Augustus 1954 de her- bouwplichten, betrekking hebbende op verwoeste wo ningen met een inhoud van minder dan 240 m-\ niet meer gebezigd konden worden voor financiering van de bouw van woningen groter dan 240 m3, waardoor talrijke in bewerking zijnde voorstellen grote vertra ging ondervonden. Met de daarnevens toch reeds zeer tijdrovende voorbereiding van de voorstellen tot toewijzing, en door de gewenste coördinatie van de voorbereiding der plannen met de uitvoering van straataanleg, was dit oorzaak dat in het Bezuidenhout, behoudens enkele objecten aan reeds aangelegde straten, nog geen aan vang met de bouw kon worden gemaakt. In dit jaar werden 38 raadsbesluiten tot grondtoe- wijzing of uitgifte genomen betrekking hebbende op herverkavelingsge vallen Hierbij waren betrokken 218 oorlogsgetroffenen voor de bouw van 493 etagewoningen, 40 eengezins- huizen, 42 winkels en 52 bedrijven. In 1953 betrof het 65 raadsbesluiten voor 220 gedu peerden voor de bouw van 559 etagewoningen, 71 eengezinshuizen, 8 winkels en 1 bedrijfsruimte (post kantoor). In kleurendruk Schaal 1 5.000 (in 12 bladen) per kaart van 260 1 5.000 (in 8 bladen) per kaart van 190 1 12.500 (in grijs en blauw) per kaart van 97 x 1 25.000 (idem) per kaart van 45 X Wijkplattegronden met straatnamen. Het plaatsen van wijkplattegronden in de nieuwe woonwijken is om diverse redenen gewenst. In navol ging van de wijkenkaart, geplaatst op de hoek van de Moerweg-Melis Stokelaan, werd dit jaar eenzelfde plattegrond van de Moerwijk met straatnamen aange bracht in een abri van de Haagse Tramweg Maatschap pij aan de Erasmusweg tegenover de Betje Wolffstraat. In November van dit jaar werd de gevraagde machti ging door Burgemeester en Wethouders verleend voor het plaatsen van twee wijkplattegronden in Morgen stond en één in Bohemen. Met de voorbereiding van het tekenwerk werd aange vangen. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. X X 9» Grondbedrijf. Totaal. Jaar. Gemeente. 1949 1950 1951 1952 1953 1954 46.119,34 48.909,41 46.940,17 54.906,79 46.860,76 59.946,06 Haagse Tramweg Maatschappij. 13.035,55 19.014,58 16.362,86 19.259,43 18.910,56 21.588,55 13.035,55 10.578,17 8.741,14 6.849,82 9.052,36 6.378,38 Diverse diensten en bedrijven. 8.476,19 9.638,90 7.938,75 5.889,25 11.130,17 16.547,78 95.901,51 102.244,02 93.779,05 101.454,72 103.247,83 122.747,18 A. Herverkaveling en toewijzing van grond in verband met de wederopbouw. Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf. I 10.751,47 14.102,96 13.796,13 14.549,43 17.293,98 18.286,41

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 330