i 24 14 Ten behoeve van houders van autocaravans werd op „Meer en Bos” een terrein geëxploiteerd. Er werden 1 087 (631 in 1953) vergunningen uitgereikt. Voor de toegang tot „Meer en Bos" werden 1 828 (1 793) jaarkaarten en 31 808 (45 833) dagkaarten afge geven. Bovendien werden 3 524 (0) toegangskaarten voor de ijsbaan op „Meer en Bos” verkocht. De tussen haakjes geplaatste cijfers zijn de aantallen betrek king hebbende op het jaar 1953. Een afgesloten terrein van „Meer en Bos” werd be schikbaar gesteld voor meetings, kinderfeesten en derge- lijke en voor vacantiebezigheid voor schoolkinderen. Aan de leden van de Vereniging voor Natuurbe scherming ’s-Gravenhage en Omstreken werd op ter reinen in „Ockenburgh” en „Meer en Bos” gelegenheid geboden voor het houden van wandelingen en excursies. De hierbij afgedrukte tabel (pag. 30) geeft een indruk van het bodemgebruik in de Gemeente. De directeur, J. P. VAN DER PLOEG. Varia. Voortgegaan werd met het schoonhouden van ge meentelijke bouwterreinen in G.S.W.-verband. In G.S.W.-verband werden gemeentelijke bouwter reinen als tijdelijk speelterrein ingericht. In overleg met de Politie werden braakliggende gronden beschikbaar gesteld voor het daarop plaatsen van woon- en vrachtwagens van kermisexploitanten. Ten aanzien van het uitvoeren van werkzaamheden in het gebied van het Hoogheemraadschap Delfland vonden regelmatig besprekingen plaats met de Tech nische Dienst van Delfland en met belanghebbende polderbesturen. Ruim 100 toestemmingen werden verleend voor het betreden van de terreinen „Ockenburgh” en „Meer en Bos” voor het doen van natuurhistorische en/of ornithologische waarnemingen. Bosjes van Pex 3.000 m2; Dedemsvaartweg 10.000 m2; Madestein 25.000m2; Van Vredenburchweg 34.850 m2; Benoordenhoutseweg 22.000m2, alsmede een gedeelte van de renstal op „Groenendaal”. Bovendien werden oppervlakten grond, ter gezamen lijke grootte van 98.259 m2, verhuurd of in gebruik gegeven voor de beoefening van microgolf, rolhockey en de ijssport. Het kampeerterrein te Kijkduin werd wederom geëx ploiteerd. De inrichting van dat terrein werd enigszins verbeterd. Van dit terrein werd door 2 510 (2 804) kampeerders - 12 225 (9 361) overnachtingen - gebruik gemaakt. Het trok bovendien 1 240 (1 242) bezoekers. De tussen geplaatste cijfers zijn de aantallen betrek king hebbende op het kampeerseizoen 1953. Op de exploitatie door volkstuindersverenigingen van twee complexen volkstuinen in de zogenaamde groene strook van plan „Morgenstond” werd intensief toezicht uitgeoefend. Inzake het verlenen van een crediet ten behoeve van het plaatsen van tuinhuisjes in G.S.W.>)-verband op het complex volkstuinen, verhuurd aan de Haagse Bond van Volkstuindersverenigingen, werd het College van Burgemeesters en Wethouders geadviseerd. Met de Plantenziektenkundige Dienst vond overleg plaats in verband met de uitvoering van beschikkingen van het Ministerie van Landbouw ten aanzien van aardappelmoeheid, optredende in gronden die als volks tuin werden gebruikt. Aan de A.N.W.B.2) werd op „Ockenburgh” een terrein beschikbaar gesteld voor de opleiding van kampleiders(sters). Kampeergelegenheid voor jeugdverenigingen res sorterende onder de Haagse Jeugd Actie werd bevor derd door op „Ockenburgh”, op „Groenendaal” en op „Steenvoorde” terreinen beschikbaar te stellen. Het inrichten van een definitief gemeentelijke kam peerterrein op „Ockenburgh” werd voorbereid; in verband hiermede was de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf vertegenwoordigd in de Adviescommissie voor Kampeeraangelegenheden. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. 1) G.S.W. Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening. 2) Algemene Nederlandsche Wielrijders-Bond. Statistiek bodemgebruik.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 332