24 FINANCIEEL GEDEELTE. A. Algemene Dienst. I. GEWONE DIENST. Baten. 15 1 Zoals uit de Bedrijfsrekening blijkt, werd een totaal aan Baten en Lasten geboekt van ƒ9.551.103,51. In de oorspronkelijke begroting was dit totale cijfer op ƒ8.574.940,begroot, na tussentijdse wijziging nader op 9.030.728,bepaald. Toelichting op de rekening van de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf over het jaar 1954. Artikel I. Inkomsten terzake van in het „Grondbedrijf 1909" ingebrachte eigendommen. Voor de samenstelling van het op dit artikel geboekte bedrag ad 8.274.424,85 moge worden verwezen naar de rekening van het „Grondbedrijf 1909” en de toe lichting daarop. Artikel III. Opbrengst van de voor rekening van anderen uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten. Artikel IX. Inkomsten terzake van niet in het „Grond bedrijf 1909" ingebrachte eigendommen. Op dit artikel is een som van 309.824,67 verant woord, bestaande uit de navolgende inkomsten: Het op dit artikel geboekte bedrag ad 29.193,57 bestaat uit de opbrengst van leveringen en verrichte diensten ten behoeve van Artikel V. Inkomsten exploitatie reclame-objecten f 122.747,18 f 31.418,46 f Artikel VIII. Inkomsten exploitatie bouwterreinen in het saneringsplan „Van Boecopstraat" f 5.903,36 Deze artikelen behoeven geen nadere toelichting. Het op dit artikel geboekte bedrag ad f 507.896,94 is samengesteld als volgt VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. 29.193,57 134.260,— 925,38 5» 84.207,80 18.076,60 55.639,64 108.095,14 75.762,82 494,50 189.778,98 309.824,67 507.896,94 3.039,67 4.107,52 Gemeentelijke Woningdienst Stichting Centraal Woningbeheer N.V. Ockenburgh diversen 94,50 400,— Artikel IV. Inkomsten exploitatie kampeerterrein f 4.294,10 Artikel VIL Inkomsten exploitatie bouwterreinen in het saneringsplan „Keizerstraat- West". 90,— 1.608,25 60.977,30 9.055,94 5> 11.983,84 10.062,54 Artikel II. Opbrengst van de voor rekening der Gemeen te uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten. Huren en pachten Oosterbeek Huren en pachten Clingendael Huren en pachten Madestein Pacht van de jacht en visserij Scheveningse efpachten Latere erfpachten: Hoofdstuk VII Gemeentebegroting 2.966,49 VIII 634,— c. terzake van werkzaamheden, in verband staan de met de herbouwfinanciering d. terzake van diverse werkzaamheden cartografie afzonderlijke credieten diverse werkzaamheden premiebouw Grondrenten Ontvangsten uit de exploitatie van „Steenvoorde” Inkomsten parkgedeelte „Meer en Bos” Inkomsten industrie-gebouwen Rente inschrijving Grootboek Diversen: Hoofdstuk VII Gemeentebegroting VIII 18.150,66 60,— 6,09 71.731,49 1.626,40 6.416,97 ƒ124.619,53 44.442,21 1.345,77 19.371,47 280,80 83.001,62 a. terzake van werkzaamheden, niet in verband staande met het uitvoeren van werken (bestuurs- hulp) Deze post betreft de vergoeding wegens de kosten, verbonden aan de voorbereiding van aan kopen en onteigeningen en daar mede verband houdende opme- tingen, onderzoekingen enz. 60.543,76 134.260,— b. terzake van werkzaamheden, in verband staan de met wederopbouwplannen 3.600,49 1.889,20 24.138,54 10.248,77 80.396,— 6.857,76 Huren van huizen en andere gebouwen Hoofdstuk III Gemeentebegroting VII Vil (sanering Bezuidenhout) arbeid in commissies, rapporten en onderzoekingen omtrent on derwerpen van algemene aard e.d eigendomskaarten der Gemeen te, statistieken, opmetingen en opnemingen van uitbreidings plannen, overeenkomsten van stratenplannen voor rekening van derden e.d Huur of pacht van landerijen: Hoofdstuk III Gemeentebegroting VI s» A VII VIII

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 333