24 Artikel XI. Uitkering van de Gemeente. Op dit artikel zijn de nadelige saldi verantwoord van Lasten. 16 Artikel I. Kosten terzake van in het „Grondbedrijf1909" ingebrachte eigendommen. Voor de samenstelling van het op dit artikel geboekte bedrag ad ƒ5.954.001,85 moge worden verwezen naar de rekening van het „Grondbedrijf 1909" en de toe lichting daarop. (Bedoelde rekening sluit met een totale som van 8.274.424,85 bestaande uit het vorenge noemde bedrag ad 5.954.001,85 benevens het aan de Gemeente uit te keren batige saldo ad 2.320.423, opgenomen onder artikel XI van de Lasten). Artikel II. Kosten van de voor rekening der Gemeente uit te voeren werken en leveringen en te ver richten diensten. Artikel IV. Kosten en uitgaven exploitatie Kampeer terrein. Het op dit artikel geboekte bedrag ad 5.462,39 is samengesteld als volgt: Het op dit artikel verantwoorde bedrag ad 29.193,57 is samengesteld als volgt: Artikel V. Kosten en uitkering exploitatie reclame-ob- jecten. Op dit artikel werd geboekt ƒ77.583,38 samengesteld als volgt: Artikel X. Uitkering van de Gemeente wegens kosten terzake van niet in het „Grondbedrijf 1909" ingebrachte eigendommen. Op dit artikel zijn de navolgende (onder de Lasten van deze Dienst verantwoorde) kosten geboekt tot een totale som vanƒ173.588,17. Het op dit artikel geboekte bedrag ad 507.896,94 is als volgt samengesteld: VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. a. 108.095,14 80.654,17 3.978.— 75.762,82 e. 24.054,58 173.588,17 189.778,98 507.896,94 a. 168,44 91.812,21 5.462,39 134.260,— 77.583,38 Transporteren 134.260, >5 1Personeelslasten 2. Sociale lasten 3. Algemene kosten 4. Materiaalkosten 5. Door derden uitgevoerd enz. 36.206,84 11.676,71 27.879,27 78.085,75 26.721,49 54.127,70 1.249,95 29.594,09 11.113,17 3.546,35 9.889,91 1.763,10 51.270,85 ƒ49.919,12 16.307,63 36.856,74 1.401- 3.504,23 106,42 13.475,40 Exploitatie kampeerterrein (verschil tussen ar tikel IV van Baten en Lasten) b. Aandelenbezit „Ockenburgh” c. Exploitatie bouwterreinen in het saneringsplan „Van Boecopstraat” (verschil tussen artikel VIII van Baten en Lasten) 1. Personeelslasten 2. Sociale lasten 3. Algemene kosten 4. Materiaalkosten 5. Door derden uitgevoerd enz. 6. Onderhoudskosten 1. Personeelslasten 2. Sociale lasten 3. Algemene kosten 4. Door derden uitgevoerd enz. 5. Uitkering aan derden Kosten terzake van bezittingen, niet voor de publieke dienst gebruikt (zie artikel IX letter a van de Lasten) b. Kosten terzake van sportterreinen „Groenen dan!" (zie artikel IX letter b van de Lasten) c. Kosten terzake van de exploitatie van het park- gedeelte van het landgoed „Meer en Bos” (zie artikel IX letter d van de Lasten) 434,70 209,09 414,20 13,11 4.391,29 Artikel III. Kosten van de voor rekening van anderen uit te voeren werken en leveringen en te ver richten diensten. f 63.655,34 21.331,45 46.868,78 2.256,65 147,78 d. Terzake van diverse werkzaamheden: 1. Personeelslasten 2. Sociale lasten 3. Algemene kosten 4. Materiaalkosten 5. Door derden uitgevoerd a. Terzake van werkzaamheden, niet in verband staande met het uitvoeren van werken 1. Personeelslasten 2. Sociale lasten 3. Algemene kosten 4. Materiaalkosten 5. Door derden uitgevoerd c. Terzake van werkzaamheden, in verband staan de met de herbouwfinanciering 1. Personeelslasten 2. Sociale lasten 3. Algemene kosten Transport f 134.260, b. Terzake van werkzaamheden, in verband staan de met wederopbouwplannen 1. Personeelslasten 2. Sociale lasten 3. Algemene kosten. 4. Materiaalkosten 5. Door derden uitgevoerd 6. Onderhoudskosten 31.719,04 d. Kosten terzake van de exploitatie Steenvoorde (zie artikel IX letter c van de Lasten) 33.182,38 Kosten terzake van de exploitatie van bedrijfs panden (zie artikel IX letter e van de Lasten) 5.311,44 7.147,74 469,73 2.278.87 510,39 -29.193,57 1.168,29 90.475,48

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 334