ge- 24 2. Drankwet. Behoudens het vermelde omtrent het toezicht op bioscoop- en toneelvoorstellingen werden door het personeel der afdeling Bijzondere Wetten in 1954 2 232 controles gehouden in drankwetinrichtingen, waarbij 53 processen-verbaal werden opgemaakt. Vanwege de sectiebureaux werden in dit verband in totaal 34 processen-verbaal opgemaakt. Personeelszaken. In totaal werden 1 274 sollicitaties behandeld. In 54 gevallen werd tot aanstelling van sollicitanten overgegaan. Opleidingen. Op 1 Januari trad het Besluit Bekwaamheidseisen Bevordering Politie in werking, waarbij de bekwaam heidseisen voor bevordering tot rangen beneden die van surnumerair van gemeentepolitie werden vast gesteld. Voorts werden in dit besluit talendiploma’s ingesteld voor de Franse, Duitse en Engelse taal. Het was verheugend, dat de waarde van de voor malige gemeentelijke diploma’s hierbij volledig werd erkend. Door 295 corpsleden werden verscheidene wetten- cursussen gevolgd; aan de cursussen Frans, Duits, Engels en Nederlands namen totaal 255 corpsleden deel. Medische Dienst. Het aantal ziektedagen bedroeg 21 652, hetgeen bij een gemiddelde corpssterkte van 1 618 man een aantal van 13,38 per hoofd betekent (1953: 14,43). Er hadden 87 dienstongevallen plaats. Voorts werden in het verslagjaar door personeel van de Dienst Geüniformeerde Politie nog opgemaakt: 460 processen-verbaal terzake van overtreding van artikel 453 W.v.S. (openbare dronkenschap); 2 we gens overtreding van artikel 426 W.v.S. (in staat van dronkenschap in het openbaar de orde verstoren enz.); 90 terzake van overtreding van artikel 26, le lid, der Wegenverkeerswet (onder invloed van alco holhoudende drank een voertuig besturen). 4. Arbeidswet. Wegens overtreding der Arbeidswet werden 551 processen-verbaal opgemaakt, t.w.: door personeel der „Bijzondere Wetten” 185, door personeel der Sextiebureaux 356, door personeel der Arbeidsinspectie 10. Er werden 2 540 controles verricht, t.w.: door personeel der „Bijzondere Wetten” 1 048, door per soneel der Sectiebureaux 1 492. Door personeel der „Bijzondere Wetten” werden 44 processen-verbaal opgemaakt in verband met het verhoor van verdachten wegens buiten de Gemeente gepleegde overtredingen. Afdeling Uitvoerende Dienst. Naast de normale straatsurveillance werden dage lijks 75 permanente en semi-permanente posten be zet, waarvan 47 ten behoeve van schoolkinderen. Voorts werd regelend opgetreden en toezicht ge houden: 128 maal bij diverse sportgebeurtenissen van enige omvang, 63 maal bij wandelmarsen, 9 maal bij het afsteken van vuurwerk, 1 maal bij de kermis op het Malieveld, 64 maal bij tentoonstellingen, 264 maal bij muzikale wandelingen en serenades, 55 maal bij optochten van grotere omvang, 6 maal bij taptoes (militaire en burgerlijke), 64 maal bij concerten, film en toneelvoorstellingen, 81 maal bij winkelweken, buurt- en straatfeesten, 494 maal bij straatpredikin- gen en religieuze zanguitvoeringen. 3. Vuurwapen wet. In 1954 werden terzake van overtreding der Vuur- wapenwet 16 processen-verbaal opgemaakt. Voorts werd gedurende het verslagjaar door de zorg der Politie een grote hoeveelheid springstoffen, munitie e.d. vernietigd, welke was gevonden, inbe- slaggenomen of gedeponeerd. Hieronder bevonden zich 2 mijnen en 8 rookbommen, welke op het strand te Scheveningen waren aangespoeld. Er werden 24 geleidebiljetten afgegeven voor het vervoer van springstoffen 1 580 kg), terwijl 55 ge leidebiljetten voor het vervoer van vuurwapens wer den afgegeven. Aan 161 personen werd een bijzondere machtiging verleend tot het voorhanden hebben van een vuur wapen c.q. munitie. Bureau Hoofd Geüniformeerde Politie. Bijzondere wetten. 1. Toezicht bioscoop- en toneelvoorstellingen. Er werden in 1954 389 speciale controles houden. In 25 gevallen werd proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding van het rookverbod. Voorts werd 1 proces-verbaal opgemaakt terzake van het geven van een openbare bioscoopvoorstelling in de nacht van Zaterdag op Zondag na 24.00 uur; diverse bio scoop- en zaalhouders werden gewaarschuwd terzake van het gebruik maken van niet gekeurd reclame materiaal, het toelaten van kinderen beneden de vastgestelde leeftijd e.d. Deze dienst omvat: 1. Bureau Hoofd Geüniformeerde Politie; 2. Afdeling Uitvoerende Dienst; 3. Afdeling Verkeerspolitie. Dienst Personeel. Dienst Geüniformeerde Politie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 33