24 B. KAPITAALDIENST. 23 Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de resultaten van de Gewone Dienst. Baten. Wat de baten betreft, gaf de op 5.058.900,ge raamde post „Erfpachten” een opbrengst van 5.283.384,31. De post „Vergoeding wegens gebruik grond" beliep in totaal ƒ1.137.039,84. De op 269.421,- geraamde post „Opbrengst van verhuurde of verpachte eigendommen” gaf een opbrengst van 238.399,86. De post „Overige inkomsten” begroot op ƒ74.718, gaf een opbrengst van 90.294,20, in welke opbrengst o.a. begrepen zijn: rente van grootboek-inschrijvingen inzake door de Staat gevorderde eigendommen (ad 291,20), de opbrengst van de - ten bate van het Grond bedrijf komende - reclameverhuringen 5.100,70) en het batig saldo van exploitatie van de opstallen op voor malige erfpachtsrechten 64.802,03). Lasten. Wat de lasten aangaat, zij opgemerkt dat de post „Leningsrente” oorspronkelijk was begroot op 2.538.379,terwijl voor „Rente Vrij kapitaal der Gemeente” 387. 767,was geraamd. In verband met de wijziging in de Beheersverordening, waartoe de Raad in zijn vergadering van 18 Januari 1JJ54 besloot, waardoor onder meer het z.g. „Vrij kapitaal der Ge meente” aan het Financierings- en Beleggingsfonds werd afgedragen en voor eenzelfde bedrag kapitaal van de Gemeente werd opgenomen, werd de post „Leningsrente” nader geraamd op ƒ2.858.274,Op deze rekening werd in totaal een bedrag ad ƒ4.231.678,51 verantwoord. In verband met de regeling van diverse credieten, inbreng en uitlichting van eigendommen, werd de gereserveerde rente wegens nog ten laste te brengen aanlegkosten en kosten van eigendomsverkrij- ging, begroot op ƒ946.495,nader geraamd op ƒ992.539,in bovengenoemde post „Leningsrente” verantwoord. De overige lasten beliepen in totaal ƒ334.298,50. Grondbedrijf 1909”. A. Toelichting op de rekening over 1954. GEWONE DIENST. De rekening van het Grondbedrijf over het jaar 1954 geeft de navolgende uitkomst. Het batig saldo der „Uitgegeven Terreinen”, in de oorspronkelijke begro ting geraamd op ƒ3.161.236,—, ingevolge Raadsbesluit van 14 Februari 1955 (Bijlage no. 111) verhoogd tot ƒ3.588.585,—, bedroeg 3.708.447,84. Na aanwending van een bedrag ad 1.388.024,84 tot dekking van rente op de categoriën „Gronden” en „Bouwterreinen" blijft als „aan de Gemeente uit te keren batig saldo” een som over van 2.320.423,—. I. „Aflossing" en „Bij te schrijven rente". VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Transport 2.183.141,20 8.209,09 Aan de Gemeente uit te keren batig saldo j 2.320.423,— De inkomsten en uitgaven belopen in totaal ƒ46.125.537,22 ƒ23.634.494,93 5.500,— 168.056,— 134.572,71 Te hoog geraamd (te verlagen met) 33.483,29 50.000,— 1.988.296,36 2.038.296,36 Raadsbesluit 6 Juni 1955 (bijl. 365) ƒ25.705.209,86 23.499.922,22 In 1954 is uitgegeven 2.205.287,64 36.822,23 Afgevoerd kan worden Over te brengen naar de dienst 1955. 2.168.465,41 9» ƒ23.499.922,22 J» in mindering komen de ontvangsten aflossing Zeekant Toegestaan krachtens: Raadsbesluit 15 Maart 1954 (bijl. 163) Raadsbesluit 29 Maart 1954 (bijl. 198) Raadsbesluit 31 Mei 1954 (bijl. 313) Raadsbesluit 2 Augustus 1954 (bijl. 473) Raadsbesluit 4 October 1954 (bijl. 612) Nadelig saldo aan het Grondbedrijf te ver strekken ƒ23.628.994,93 De uitgaven zonder de uitkeringsrekeningen bedragen voor: kosten van aanleg aflossing bij te schrijven rente Totaal der exploitatiebaten (zonder de uitkerings rekeningen) 6.749.118,21 Totaal der exploitatielasten (met inbegrip van de rente en de aflossing) 96.471,— 32.601,71 223.400,— 6.600,— 383.350,— 57.900,— 2.800,— 124.500,— 38.101,71 96.471,— 4.565.977,01 Transporteren 2.183.141,20 Raadsbesluit 8 November 1954 (bijl. 642) -- „22.868.363,50 38.101,71 96.471,— Op de begroting voor 1954 is hiervoor uit getrokken Werkelijk benodigd voor: aflossing bij te schrijven rente II. „Straataanleg" Was geraamd op Overdracht restant credieten van de dienst 1953 op die van 1954 (Raadsbesluit 28 Juni 1954, bijl. 405) Ten laste van de kapitaaldienst komt: een gedeelte van de bij te schrijven rente op „Gronden” bij te schrijven aflossing een aandeel van de algemene kosten ten laste van de verkochte terreinen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 341