24 - Samenvatting B. BALANS. 24 I I de Uitgegeven terreinen", thans ƒ3.913.948,26 bedra gende en het „Erfpachtsfonds”, met een saldo van ƒ4.373.491,85. Sedert de Raad in zijn vergadering van 23 December 1935, bijlage no 667, besloot de in de Beheersverorde- ning voorgeschreven jaarlijkse stortingen in de twee laatstgenoemde fondsen achterwege te laten, vindt de toeneming van deze fondsen uitsluitend plaats uit de opbrengst der belegging. Ingevolge artikel 38 van de Beheersverordening dient het verschil tussen de boekwaarde- en de hertaxatie- cijfers ten aanzien van de in het Grondbedrijf inge brachte gronden op een afzonderlijke rekening te wor den geadministreerd. Aangezien de uitkomst van de laatste herschatting, zijnde een voordelig saldo ad ƒ8.462.660,65 ten tijde van de afsluiting der rekening over het jaar 1954 nog niet bekend was, zullen de bedoelde posten eerst in de jaarcijfers van 1955 kunnen worden opgenomen. In de boekwaarde van de „Uitgegeven terreinen" is thans nog slechts begrepen één door de Staat in eigen dom gevorderd erfpachtsperceel, waarvan het bedrag der inschrijving in het grootboek ƒ4.410,beliep. De onderhandelingen over de aankoop van dat perceel met het Rijk zijn nog gaande. Van de rekening „waardeverschillen" is een gedeelte ad ƒ1.292.650,64 aangewezen tot dekking van het taxatieverlies op het aandelenbezit der Gemeente in de N.V. „Bouwgrond Mij Ockenburgh”. De Reserves van het Grondbedrijf, in totaal uit makende een bedrag ad 12.666.245,99 bestaan uit het „Reservefonds van het Grondbedrijf", (gevormd uit winst bij verkopen, bijzondere reserveringen, e.d.), thans belopende 4.378.805,88 en de zogenaamde „Be- stemmingsreserves”, bedoeld in de art. 49 en 50 van de Beheersverordening, namelijk het „Reservefonds van VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Memorie 393.148,— Te verhogen met ƒ1.127.433, Totaal toegestaan ƒ3.568.181,— Over te brengen Af t e voeren Te verhogen Uitgegeven Beschikbaar 1.127.433,— 1.127.433, 2.168.465,41 70.305,52 28.330.108,93 ƒ29.441.446,86 1 ii in 33.483,29 36.822,23 2.168.465,41 168.056,— 25.705.209,86 3.568.181,— f 134.572,71 23.499.922,22 4.695.614,— III. Overige uitgaven. a. Diversen, was geraamd Toegestaan: b. Aflossing van schuld in verband met ver koop of uitlichting van eigendommen Raadsbesluit 6 Juni 1955 (bijl. 369) ƒ3.175.033,— c. Uitkering aan de Reserve bij verkoop of uitlichting van eigendommen Raadsbesluit 6 Juni 1955 (bijl. 369) f 8.209,09 3.175.033,— 393.148,— Uitgegeven werd: a b c wegens uitkeringen in ver band met verkopen aan der den 1.119.223,91 -- 4.695.614,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 342