24 24 i 7- i 27 26 'i I i VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. 1954 van het „Grondbedrijf 1909”. Uitgegeven terreinen. Totaal. Gronden. Uitgegeven terreinen Bouwterreinen. BATEN. Gronden. Totaal. LASTEN. 5.283.384,31 1. Erfpachten 5.283.384,31 1. 2. 70.901,50 I Opbrengst van verhuurde of verpachte eigendommen 238.399,86 86.903,20 80.595,16 3. 5.912,57 5» 1.847,24 61,— 3. 2.553,11 1.585*— 5» 65.449,23 Uitkering uit het saldo van de „Uitgegeven terreinen”, tot 5. 1.183.623,64 204.401,20 5, 6. 19.508’79 10.295,79 Reserve voor oninbare posten 5. J, 25.310,80 2.701,29 1.987,91 30.000,— 6. Beheerskosten der Gemeente 7. 1.388.024,84 1.388.024,84 2.320.423, 2.320.423,— Aan de Gemeente uit te keren batig saldo 5J 8.274.424,85 I 8.274.424,85 6.588.591,44 380.245,55 1.305.587,86 1.305.587,86 ƒ6.588.591,44 380.245,55 89.203,87 27.872’19 5» Personeelslasten a. Salarissen b. Lonen c. Sociale lasten Specifieke lasten van het bedrijf: a. Provisie b. Kosten van taxatie c. Opmetingskosten d. Reclame- en advertentiekosten e. Diversen f. Nadelig saldo spoorwegaansluitingen g. Inning- en administratiekosten 35.665,45 27.609,93 304,44 335.715,98 2.797,13 10.452,76 14.517,41 216,80 750,97 4.461’78 18.693,70 12.103,61 31,60 8.034,35 2.510*13 J, 447,31 3.152,34 56.784,5? 6.518,99 988,91 56,04 3.580,20 15.460,77 5? J, 10.295,79 6.515,81 2.733,72 12.234,70 Gezien: De directeur, J. P. VAN DER PLOEG. Gezien De hoofddirecteur, F. BAKKER SCHUT. 3.070^— 6.179,96 189^05 6.062’93 De administrateur, M. DE BRUYN. 4.655*— 6.179,96 1.387*33 3.152,34 67.309,28 75.256,95 23.514,82 if 96.471,— 2.797,13 1.693,28 2.660.247,08 2.857,— 25.008,79 1,— 3.280,— 3.866’44 i 108,— IV. Rekening over Gewone dienst. 1.117.998,87 4. Overige inkomsten: a. Recognitiën b. Verbeurde waarborgsommen c. Boeten d. Rente onbetaalde koopsommen e. Diversen 1.117.998,87 3.580,20 15.460,77 4.231.678,51 2.857,— 38.101,51 1.235.715,45 39 Zakelijke lasten: a. Kosten van onderhoud b. Grond-, waterschaps- en polderlasten c. Assurantie 69,— 3.280,— 2.553,11 i 6.600,16 I 77.791,93 I Uitkering van de Kapitaaldienst a. wegens bij te schrijven rente b. wegens bij te schrijven aflossing c. wegens ten laste van die dienst gebrachte kosten 2. Vergoeding wegens gebruik grond: Stichting „Centraal Woningbeheer” Complex Oostenrijkse woningen Complex Industriegebouwen e.d. gedeeltelijke dekking van rente op „Gronden” en „Bouw terreinen” Batig saldo der „Uitgegeven Terreinen”, waarvan te be- j stemmen tot gedeeltelijke dekking van rente op „Gronden” I en „Bouwterreinen” 1.388.024,84 4. Kapitaalslasten a. Leningsrente b. Afschrijving verbouwing Torenstraat c. Aflossing Bouwterreinen. 96.471,— 32.601,71 8.209,09

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 344