andere ongevallen, 25 Stranddetachement Tijdens het badseizoen was een detachement, be staande uit 1 inspecteur, 1 brigadier en 54 (hoofd)- agenten belast met het houden van toezicht op en het verlenen van hulp aan strandbezoekers. In totaal werden 66 drenkelingen gered, 2 438 verdwaalde kinderen in bewaring genomen en werd in 2 884 gevallen e.h.b.o. verleend. Motorsurveillance Gedurende het verslagjaar werd in de 4 districten van de afdeling Uitvoerende Dienst dienst gedaan met 14 surveillancejeeps; bij de Stafbrigade waren 3 jeeps ingedeeld. Met deze jeeps, voor welker bezetting gemiddeld 135 personeelsleden nodig waren, werd in hoofdzaak gesurveilleerd; in 31 484 gevallen werd assistentie verleend (bij aanrijdingen en branden, vechtpartijen enz.). Bereden Brigade. De Bereden Brigade beschikte over 33 paarden en telde gemiddeld 31 manschappen. Door de ruiters werden in hoofdzaak optochten begeleid (106 maal) en werd assistentie verleend bij afzettingen en feestelijkheden op de openbare straat (158 maal). Daarnaast werd gesurveilleerd in bos en duin en in de buitenwijken. Tijdens het zomerseizoen deed de brigade even eens dienst op het strand voor surveillance langs de waterlijn. Hondenbrigade. De Hondenbrigade telde in 1954 15 personeels leden. Zij was in hoofdzaak belast met surveillance in het landelijk deel der gemeente. Wegens overtreding van de Wet Autovervoer Per sonen werden 11 processen-verbaal opgemaakt en 194 wegens overtreding van de Rijtijdenwet en het Rijtijdenbesluit, alsmede 756 processen-verbaal van verhoor wegens overtreding van de Wet Auto vervoer Personen, de Rijtijdenwet, het Rijtijdenbe sluit, de Wegenverkeerswet, het Wegenverkeersregle ment enz. In 2 114 gevallen werden bestuurders van motor rijtuigen in de gelegenheid gesteld de bij controle gebleken gebreken te herstellen of papieren te tonen. Tegen 187 personen, die wel opgeroepen doch niet verschenen waren, werd alsnog proces-verbaal qp- gemaakt. Voor technisch onderzoek werden 219 mo torrijtuigen naar het bureau van de Verkeerspolitie gebracht. In verband met het rijden zonder geldig rijbewijs werden 144 motorrijtuigen naar dit bureau gebracht. In 2 074 gevallen werd uitgerukt voor ernstige verkeersongevallen. Technische controle van voer tuigen had hierbij in 527 gevallen plaats. Voor begeleidingen (optochten, officiële personen, bijzondere transporten e.d.) werd 2 323 maal uitge rukt, inbegrepen assistentieverleningen voor het rege len van aan- en afrijden en parkeren bij recepties en wedstrijden. Voor de verkeersexamens, die aan de scholieren der lagere scholen werden afgenomen en waaraan 4 009 leerlingen voor het theoretische en 2 396 leer lingen voor het practische gedeelte deelnamen, slaagden er 2 696 voor eerstgenoemd en 2 140 voor laatstgenoemd gedeelte. In totaal werd aan 6 177 kinderen door personeel van de Verkeerspolitie verkeersonderwijs gegeven. Op 34 plaatsen werden schoolverkeersbrigades in gesteld. Op 31 December waren deze in totaal op 101 plaatsen werkzaam, waarbij ongeveer 1 800 kinderen bij toerbeurt werden betrokken. Op 25 Mei 1954 werd op het terrein van het Museum voor het Onderwijs een zg. verkeerstuin ge opend, waarin de kinderen zelf de geleerde verkeers regels in practijk kunnen brengen. Buiten schoolverband werden 531 kinderen opge leid voor een verkeersdiploma. Voorts werden 27 lezingen gehouden op ouderavonden en 42 op bij eenkomsten van personeelsverenigingen e.d. Voor het eerst werd dit jaar een verkeerscursus voor leerlingen van een (m.)u.l.o.-school gehouden. Getracht zal worden meer (m.)u.l.o.-scholen in dit onderwijs te betrekken. Op 31 December 1954 bedroeg het aantal bewaak te parkeerterreinen 7. Het aantal autobewakers be droeg toen 33; 422 200 motorrijtuigen werden bij deze bewakers in bewaring gegeven. De bruto- opbrengst voor de Gemeente bedroeg 33.298, Het aantal rijwielbewakers bedroeg op 31 Decem ber 1954 88. Er werden 1 810 000 rijwielen in bewaring gegeven. De bruto-opbrengst voor de Ge- meente bedroeg 27.150, In verband met de gebruikelijke wijze van viering der jaarwisseling werden enkele detachementen ge formeerd om de baldadigheid binnen de perken te houden. Tevens werd een detachement „binnenstad” geformeerd om in de aan de Oudejaarsnacht vooraf gaande periode het afsteken van en werpen met vuurwerk, dat ernstige vormen dreigde aan te nemen, te beteugelen. De genomen maatregelen hadden een bevredigend resultaat. In het verslagjaar werden door het personeel van de afdeling Uitvoerende Dienst 30 511 processen- verbaal opgemaakt. Afdeling Verkeerspolitie. In het verslagjaar werd de dienst verricht met 1 personenauto, 4 stationcars, 4 motoren met zijspan, 30 solo-motoren en 6 jeeps. Ter zake van aanrijdingen werden 3 799 proces sen-verbaal opgemaakt (w.o. 3 400 terzake van aan rijdingen binnen de Gemeente en 363 processen-ver baal van verhoor in verband met aanrijdingen buiten de Gemeente).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 34