25 VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 1954. te ’s-Gravenhage. Mijne Heren, 1 A an de Raad van Commissarissen der N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Stedelijk Belang” N.V MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN ONROERENDE GOEDEREN „STEDELIJK BELANG" TE 'S-GRAVENHAGE. mede moest een groot aantal ramen en deuren wor den gerepareerd of vernieuwd, terwijl tevens vele zinken en mastiek platten vernieuwing behoefden. Door periodieke aflossing in 1954 werd het bedrag der hypotheken o./g. verminderd met 2.300,zo dat het saldo per 31 December nog 298.300,be droeg. Evenals vorige jaren werd ook nu weer 2 pCt. der boekwaarde van het huizenbezit afgeschreven, waardoor de gebouwen thans te boek staan voor 647.775,—. Bij de cijfers der jaarrekening kan verder de vol gende toelichting worden gegeven. Ingevolge het bepaalde bij artikel 21 der statuten hebben wij de eer U hierbij verslag uit te brengen omtrent de gang van zaken der vennootschap over het 31ste boekjaar. Het huizenbezit onderging geen wijziging door aan- of verkoop; de exploitatie vond normaal voortgang en de huren kwamen regelmatig binnen, zodat hierin geen noemenswaardige achterstand is. In het afgelopen jaar werd een groot gedrag aan onderhoudskosten besteed, mede tengevolge van noodzakelijk geworden schilderwerk der voor- en achtergevels van diverse percelen. In verband hier- BIJLAGE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 353