25 I BALANS. 13.220,— VERLIES- EN WINSTREKENING. 2.983,90 a. Lasten. 9.919,95 1954. 1953. Grondlasten. f 12.903,85 10.847,31 16.217,97 16.217,95 1954. 1953. Interest. f 11.021,38 11.997,19 waarop 60 pCt. gestort. f 230,36 230,36 11.429,24 10.791,02 Per saldo betaald 125.000,— b. Baten. 1953. Huuropbrengst. 1954. 62.000,— 1.000,— 61.000,— ƒ114.615,40 134.034,90 300,— 300,— ƒ114.915,40 134.334,90 48.743,55 af: 300,— 300,— 14.055,37 ƒ114.615,40 134.034,90 34.688,18 Saldo einde boekjaar 2 N.V. Maatschappij Laan van Meer- dervoort, rekening-courant Grondbelasting Straatbelasting Delflands Sluisgeld Ontvangen: hypotheken diversen Betaald: hypotheken 4.540,56 830,08 Kas en Kassiers. Postcheque- en Girodienst Gemeentelijke Woningdienst, reke- ningcourant 7.040,75 7.014,62 10.847,31 4.540,56 830,10 149,19 418,76 567,95 De rentevoet van deze hypotheken is per 1 Juli 1954 verlaagd van 3% pCt tot 3% pCt. Reserve voor belastingen. Saldo begin boekjaar betaald in 1954: vennootschapsbelasting 1953 1954 1.006,88 11.896,97 400.000,— 100.000, 500.000,— Hypotheken o/g. Eerste hypo theken op panden: Acaciastraat/ Beukstraat/ 125.000,— a. Activa. Gebouwde eigendommen. Saldo begin boekjaar660.995, Afschrijving 2pCt. van de boekwaarde Saldo einde boekjaar647.775, b. Passiva. A andelenkapitaal. De aandeelhouders zijn: Gemeente ’s-Gravenhage N.V. Mij. Laan van Meerdervoort bij: Reserve te vorde ren huren begin boekjaar reserve te vorde ren huren einde boekjaar De aanvullende aanslag Vennootschapsbelasting 1954 is vermoedelijk 108,38, terwijl wegens aan tasting van de N.O.R. 42‘/2 pCt. van 8.000, is 3.400,zal moeten worden betaald. Het restant der reserve is beschikbaar voor dekking van de latente belastingverplichtingen. Elsstraat Sneeuwbal straat 4 t./m. 56 Sneeuwbal straat 61 t./m. 131 113.600,— 1.300,— 112.300,— 300.600,— f 2.300,— f 298.300,— VERSLAG DER N.V. „STEDELIJK BELANG”. N.O.R. Nieuwe Overgangs Reserve. Afgelost in 1954 Saldo 31 Dec. 1953 Saldo 31 Dec. 1954

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 354