25 3 De gedelegeerde commissarissen, BAKKER SCHUT. B. W. SCHIPPERS. Wij brengen onder Uw aandacht, dat de gebouw de eigendommen in de balans voorkomen met 647.775,terwijl de fiscale waarde slechts 433.573,92 bedraagt; bovendien is een bedrag be lastingvrij gebleven (de z.g. N.O.R. per ultimo 1954 bedragende 40.000, Uit hoofde van deze beide factoren heeft de fiscus een latente claim van 108.000,(43 pCt van 214.000,40.000,waartegenover in de reserve voor belastingen een dekking aanwezig is van 34.688,18. Opgemerkt zij, dat de verkoopwaarde der gebouw de eigendommen hoger is dan de commerciële boek waarde; de hieruit voortvloeiende geheime reserve mag worden geacht groter te zijn dan de onderdek king van de latente belastingverplichtingen. Wij adviseren U een bedrag van 5.233,82 toe te voegen aan de reserve voor belastingen en het divi dend over het boekjaar 1954 te bepalen op 6 pCt. VERSLAG DER N.V. „STEDELIJK BELANG”. N.O.R. Nieuwe Overgangs Reserve.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 355