25 29 April 1955. ’s-Gravenhage. 5 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloot de 24ste Juni 1955 de balans en de verlies- en winstrekening goed te keuren en met het winstsaldo te handelen overeenkomstig het voorstel van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen was op 31 December 1954 aldus samengesteld: Ir L. J. M. Feber, W. F. Wijthoff, Dr Ir F. Bakker Schut, B. W. Schippers en W. B. Bruyns. Op 29 April 1955 is in de vacature, ontstaan door het bedanken als lid van de Heer Ir L. J. M. Feber benoemd de Heer Th. M. Dresmé. Aan de Algemene vergadering van aandeelhouders der N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen Stedelijk Belang”, te De Raad van Commissarissen der N.V. Stedelijk Belang”, Namens hem, Th. M. DRESMÉ, Voorzitter. W. F. WIJTHOFF, Lid-Secretaris. Ingevolge het bepaalde in artikel 21 der statuten delen wij Uw vergadering mede, dat wij de balans der maatschappij per 31 December 1954 en de verlies- en winst rekening over het op genoemde datum geëindigde éénendertigste boekjaar hebben onderzocht, waarbij wij ons hebben doen bijstaan door het Accountantskantoor Moret en De Jong als deskundige, welk kantoor de verantwoordingsstukken accoord heeft bevonden. Naar aanleiding van het ingestelde onderzoek stellen wij U voor genoemde stukken, waarmede wij ons geheel kunnen verenigen, goed te keuren en overeen komstig het voorstel van de Gedelegeerde Commissarissen een bedrag van 5.233,82 toe te voegen aan de reserve voor belastingen en het dividend over 1954 te bepalen op 6 pCt. VERSLAG DER N.V. „STEDELIJK BELANG”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 357