L.S. April 1955. 1 N.V. BOUWGROND-MAATSCHAPPIJ „OCKEN BURGH” TE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 1954. De cijfers van de in dit verslag opgenomen balans geven een beeld van de financiële toestand onzer vennootschap op 31 December van het afgelopen boekjaar. Voorzover zulks mogelijk was, werden de eigendommen der vennootschap ver huurd of verpacht; aan huren en pachten werd een bedrag van 7.111,45 ontvangen. Het in vorige boekjaren aangevangen vernieuwen en opnieuw plaatsen van afras teringen rondom de gronden der vennootschap werd in het jaar 1954 voltooid. Evenals het vorige jaar werd het verlies op de exploitatie over het jaar 1954 als ongedekt verlies op de balans vermeld. Voor verdere bijzonderheden moge overigens worden verwezen naar de bijgaande balans en verlies- en winstrekening. De gedelegeerde leden van de Raad van Beheer F. BAKKER SCHUT, B. W. SCHIPPERS. BIJLAGE 26

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 358