I 3. a. I c. 4. i kV K 26 Openbare zedelijkheid. Wegens het plegen van zedenmisdrijven werden 488 processen-verbaal opgemaakt, waarvan 4 terzake van beroving, 1 terzake van beroving met geweld, 1 terzake van heling van door middel van beroving verkregen gelden. In 432 gevallen werd proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding van artikel 299 der Algemene Politieverordening voor ’s-Gravenhage. Terzake van overtreding van het souteneursverbod werd 1 maal proces-verbaal opgemaakt. In verband met overtreding van artikel 18 b der Algemene Politieverordening voor ’s-Gravenhage werden 175 processen-verbaal opgemaakt. Criminaliteit. Gedurende het verslagjaar kwamen 9 369 aan giften van misdrijf in, waaronder: 2 271 terzake van rijwieldiefstal; 3 166 terzake van overige diefstallen; 377 terzake van inbraak; 491 ter zake van oplichting; 530 terzake van een zedendelict. Opgehelderd werden 5 757 misdrijven. Aangehouden als verdacht van misdrijf werden 2 582 personen, van wie er 1 028 in verzekering werden gesteld; 553 personen werden voor de Offi cier van Justitie geleid. I a. b. c. d. b. 130 gevallen van minderjarigen, die van huis of uit inrichtingen waren weggelopen en op transport werden gesteld; 52 gevallen van minderjarigen, aangehouden op last van de Officier van Justitie. 156 klachten over kinderverwaarlozing. Het personeel van de Brandweer was op 31 De cember als volgt samengesteld: 1 commandant, 1 commandeur-waamemend com mandant, 2 commandeurs, 4 hoofdbrandmeesters, 1 adjunct-hoofdbrandmeester, 14 brandmeesters, 16 onderbrandmeesters, 46 hoofdbrandwachts, 123 brandwachts, 15 adspirant-brandwachts, 1 bureau chef, 1 stenotypiste. In totaal 225 personeelsleden. In de loop van het verslagjaar werden 218 brand kranen bijgeplaatst en 77 weggenomen, zodat op 31 December 1954 het totale aantal brandkranen 7 027 bedroeg. Het aantal toegangskokers, welke in verbinding staan met open water, werd uitgebreid tot 118 stuks. In het aantal der gepulste putten en brandputten systeem „Stang”, onderscheidenlijk 28 en 13, kwam geen verandering; 2 brandputten wor den gevoed door de Duinwaterleiding. Het aantal alarmkiosken werd met 16 uitgebreid, zodat het totale aantal op 31 December 1954 145 stuks bedroeg. Het aantal directe lijnen, zoals die met paleizen, ziekenhuizen, schouwburgen en warenhuizen werd niet uitgebreid en bleef derhal ve 20. Ten behoeve van een betere berichtgeving werden verschillende uitrukvoertuigen met een mo- bilofoonapparatuur uitgerust. Het aantal alarmeringen was in 1954 1 372, waar van 308 voor geruchten van brand en 45 uit balda digheid. Er werd 3 080 maal met een brandweervoer tuig uitgerukt. Het grootste aantal brandalarmeringen op één dag bedroeg 15. Op 4 Maart werd aan de gemeente Voorburg hulp verleend bij een brand in het koppelstation van het Electriciteits-Bedrijf Zuid- Holland N.V. Het totale aantal branden bedroeg 1 019 (in 1953: 887), te weten 305 schoorsteenbranden, 403 kleine binnenbranden, 7 zware binnenbranden, 12 uitslaan- Op 31 December 1954 bedroeg het aantal taxi’s 239. Het aantal huurauto’s voor luxe-vervoer was 89. Het verschil met 1953 is ontstaan doordat twee taxi-ondernemingen vergunning kregen een aantal auto’s voor luxe-vervoer te gebruiken. Afdeling V. I. D. V reemdelingendienst. In 1954 werden 3 796 mannelijke en 4 505 vrou welijke personen ingeschreven; 4 190 mannelijke en 4 609 vrouwelijke personen werden afgeschreven. Op 31 December 1954 stonden bij dit bureau 8 308 vreemdelingen van 61 nationaliteiten bene vens 2 724 staatlozen ingeschreven. Er werden 56 vreemdelingen aangehouden; 40 werden er uitgeleid, waarvan 8 wegens illegale grensoverschrijding. Minderjarigen. Behandeld werden: 1. 3 065 gevallen van zich misdragende minderjari gen, w.o.: 302 van onhandelbaarheid; 125 van onzedelijk gedrag; 147 van oneerlijkheid; 513 van schoolverzuim; e. 1 545 van baldadigheid; 433 van algemeen slecht gedrag (niet in een der vorige rubrieken onder te brengen). 2. 527 gevallen van vermogens- en andere misdrij ven, in 118 waarvan proces-verbaal werd opge maakt. Deze dienst omvat: 1. Bureau Algemene Zaken; 2. Bureau Technische Opsporings- en Herkenningsdienst; 3. Afdeling Cen trale Recherche; 4. Afdeling Zeden- en Kinderpolitie; 5. Afdeling Districtsrecherche. 840 verzoeken tot opsporing van minderjari gen (hieronder niet begrepen verzoeken om opsporing van verdwaalde kleuters); j i' I'S BRANDWEER. Dienst Justitiële Politie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 35