26 Passief Onkosten Nog te betalen kosten op 31 December 1954. Interest Rente van beleggingen over 1954. Saldo verlies. Saldo verlies over 1954. 3 Huren en pachten Vooruit ontvangen huur op 31 December 1954. Saldo van Exploitatie-rekening Verlies op de exploitatie over 1954. Huren en pachten Op 31 December 1954 te vorderen huursom. Onkosten Op 31 December 1954 vooruitbetaalde kosten. Actief Gronden „Ockenburgh" c.a. De boekwaarde der eigendommen bleef in het boek jaar 1954 ongewijzigd. Ten aanzien van de in de balans vermelde opper vlakte van 129.65.24 ha zij voorts opgemerkt, dat hierbij buiten beschouwing is gebleven een oppervlakte van 42.283 m2, waarvan de waarde op nihil is gesteld, aangezien laatstbedoelde percelen, als bestemd voor openbare straat, door de eigenaren van aangrenzende grond reeds betaald zijn geworden. Hierbij zij opge merkt, dat in verband met een overeenkomst van ruiling met de N.V. Ockenhove de in de balans per 31 December 1953 genoemde cijfers werden gewijzigd. Gemeente s-Gravenhage in rekening-courant Saldo van het door de Vennootschap te vorderen bedrag in rekening-courant op 31 December 1954. Interest Op 31 December 1954 te vorderen en te verrekenen rente. Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal der Vennootschap be draagt 600.000.verdeeld in vijf aandelen, elk groot 120.000.en is geheel geplaatst en volgestort. Subsidie herbebossing Aan de vennootschap uitgekeerde door haar nog niet uitgegeven bedragen voor herbebossing en geleden houtschade. Zodra de herbebossing, waarvoor de plannen gereed zijn, zal zijn uitgevoerd, wordt naast en behalve een subsidie van Staatsbosbeheer ad ƒ1.805,09 alsnog een restant bedrag ad ƒ1.015.— aan de vennoot schap toegekend. Vorenstaande Balans en Verlies- en Winstrekening goedgekeurd door de Raad van Beheer in zijn verga dering van de 12de April 1955. Balans en Verlies- en Winstrekening vastgesteld, gelijk in dit verslag opgenomen, door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 Augustus 1955. Effecten Nominale waarde ad f 10.700.obligaties Neder land 1947. Inschrijving Grootboek 1946 Van de indertijd geblokkeerde rekening werd voor f 14.000.ingeschreven op de 3% Grootboekschuld 1946. De Secretaris van de Raad van Beheer, M. VAN DER FEEN. De Secretaris van de Raad van Beheer, M. VAN DER FEEN. Waarborgsom Onder dit hoofd is geboekt een, ingevolge een met Delfland aangegane overeenkomst, gestorte waarborg som, bestaande uit een inschrijving op het Grootboek N.W.S. Ongedekte verliezen Op deze rekening is verantwoord het verlies op de exploitatie over de jaren 1951 (ad 9.079,76), 1952 (ad ƒ7.299,73), 1953 (ad 6.937,76) en 1954 (ƒ9.978,80). VERSLAG VAN DE N.V. „OCKENBURGH”. de verlies- B. Verlies- A. Balans. Toelichting op de balans en en winstrekening. en winstrekening.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 360