27 c. m2 a. gew. beton) c. Totaal rijwegen gesloten wegdek 1 873 147 d. e. 2 203 802 45 606 V. voetpaden. 9 310 146 Totaal rijwegen (bestrating in zand) 4 015 957 5 083 Totaal trottoirs (bestrating in zand) 3 087 850 8 9 561 627 Totaal 1 203 926 536 875 182 368 58 994 4 028 Rijwegen (bestrating in zand). Bestrating met Waal-klinkers (5 en 7 cm) idem met Waal-klinkers a 7 cm in mortel idem met Waal-klinkers a 7 cm in mortel (rijwielstroken) idem met klinkerkeien a 10 cm idem met klinkerkeien in mortel bestrating met Waal-klinkers a 7 cm in zand met voegvulling idem afgedekt met asfalt keibestrating in zand idem afgedekt met asfalt bestrating met ijzer- en koperslak- keien bestrating met Scoriaebricks idem in mortel bestrating met kotenkeien Banden en koplagen Paardenpaden 2 205 490 619 710 162 087 4 722 271157 50 661 332 196 233 588 18 889 26 086 14 653 21 993 22 033 3 253 11 373 12017 20 938 m2 m2 m2 enz. m2 Langs de Strandweg werd ter hoogte van het Mo nument voor Leger en Vloot een nieuw terras ge maakt in het kader van de wederopbouw van de badplaats Scheveningen. 150 778 88 901 97 362 6 814 1 444 1 023 379 16 963 m2 Genoemde oppervlakte bestaat uit: Rijwegen (gesloten wegdek) Asfaltbeton (grof en fijn) Asfaltmacadam, w.o. 19 845 m2 sheetasfalt en 7 464 teerslak m2 m2 m2 m2 m2 m2 Geteerde en ongeteerde voet- en rijwielpaden. Ongeteerde voetpaden92 517 Geteerde voetpaden, w.o. 19 772 m2 rijwielpaden en 1 207 m2 gietasfalt Gebroken asfaltpaden 36 939 255 081 67.796 31 593 Overzicht van het beheer. De oppervlakte van de bestrating met inbegrip van de in beheer zijnde grindwegen, schelpenpaden bedroeg op 31 December 1953 Deze oppervlakte vemeerderde in 1954: door de aanleg van nieuwe straten of straatgedeelten, respectievelijk rij wegen met idem trottoirs met door weder aanbrengen van de in de jaren 1940-1945 uitgebroken be strating met door bestrating achter de rooilijn met door rooilijn- en situatiewijzigin- gen met door van particulieren overgenomen grond met Trottoirs, voet- en rijwielpaden in zand. Betontegels (w.o. 120 390 m2 in de rijwielpaden) Rijn-klinkers Ironbricks Waal-klinkers (w.o. 5894 m2 rijwiel pad) Klinkertegels Asfaltmacadam (Nacovia) Stampasfalt Gebroken asfalt Beton (w.o. 2 028 m2 Geteerde grindwegen Grind-, koolas- en puinwegen Keien op fundering (klein plaveisel, w.o. 845 m2 afgedekt met asfalt) Klinkers idem De bouwput en het slopen van oude funderingen ten behoeve van het ketelhuis III voor de produc- tie-eenheden 12 en 13 kwamen gereed. Voor de nieuwe fundering van het onder a. ge noemde ketelhuis werd plaatselijk zandverdich- ting toegepast door ondergronds trillen onder toe voeging van water. Begonnen werd met de nieuwe fundering voor meergenoemd ketelhuis. De nieuwe koelwaterafvoerkanalen kwamen ge reed. Begonnen werd met de bouw van nieuwe koel waterafvoerkanalen, welke o.a. in het zuidelijke deel van de De Perponcherstraat zijn gelegen. VERSLAG GEMEENTEWERKEN b. 99 3 a 99 99 99 99 WATERBOUWKUNDE - BEHEER EN ONDERHOUD. 1 000 Nieuw terras langs de Strandweg. 3 201 A. Straten, pleinen, wegen en 99 B. Werken ten behoeve van de uitbreiding van het vermogen van het Gemeentelijk Electriciteits- Bedrijf.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 363