I I- t r I 27 1 017 797 m2 Totaal 4 Aanbrengen sierbestrating. Ter verfraaiing van het Heeswijkplein werd hier een sierbeplanting aangebracht. 117 529 23 317 52 938 2 505 223 669 15 839 69 024 25 626 1 620 175 388 200 62 645 17 355 17.355 Bestrating in kalkmortel. Aan dit type wegdek werd meer uitbreiding ge geven; het werd o.a. aangebracht in de Huijgensstraat (klinkerkeien) en de Van Limburg Stirumstraat (be- tonklinkerkeien). De totale verwisseling bedroeg 35 000 m2. Parkeerhavens. Om aan de behoefte aan parkeerruimte zoveel mo gelijk tegemoet te komen, werden in de Van Boetze- laerlaan en de Sportlaan parkeerhavens en aan de Laan van Poot nabij Houtrust een autoparkeerplaats aangelegd. Bestrating in bouwplannen. Met de uitvoering van bestratingswerkzaamheden in de bouwplannen „Bohemen”, „Moerwijk”, „Mor genstond” en „Stadhouderskwartier” werd voortge gaan. Zandwinning. In de behoefte aan zand kon worden voorzien door afgraving van het duinterrein aan de Duivelandse- straat en door aankoop van zand afkomstig uit de waterreservoirs van de Gemeentelijke Duinwaterlei ding. De totale zandaanvoer bedroeg plm. 45 000 m3. Bovendien werd het vrijkomende zand van asfal- teringswerkzaamheden voor steenbestrating gebruikt. Weersomstandigheden Behoudens een vorstperiode van enkele weken en de minder gunstige weerstoestand o.a. gedurende het zomerseizoen, konden de werkzaamheden regelmatig worden uitgevoerd. Straatmakersformatie. Het verkrijgen van personeel ten behoeve van het straatmakersbedrijf blijft nog steeds een moeilijk pro bleem. Door inschakeling van meer aannemers kon dit tekort worden ondervangen. Rijwielpaden. Ter bevordering van het veiligverkeer werden in verschillende straten van de stad rijwielpaden aan gelegd. De totale oppervlakte hiervan bedraagt thans 151 000 m2, t.w.: 120 000 m2 tegelbestrating, 20 000 m2 gebroken asfalt, 6 000 m2 schelpenpad, 4 000 m2 Waal- en 1 000 m2 Rijn-klinkerbestrating. Materiaalverbruik (onderhoud en verwisseling). Voor het onderhouden en zo nodig vernieuwen van de steenbestrating werden verbruikt: 298 171 Waal-klinkers, 1 605 636 klinkerkeien, 664 117 betontegels, 605 828 keien en 10 181 verkeersstenen. Afgevoerd uit de bestrating werden: 1 828 865 Rijn-klinkers, 85 911 koperslakkeien en 38 611 ironbricks. De voor het bestratingswerk afgekeurde keien kon den, na door de steenbreker te zijn gebroken, worden gebruikt bij de aanleg van asfaltwegen. Specificatie van het gemaakte straatwerk. Uitgevoerd werd in: keibestrating idem in mortel Scoriaebricks idem in mortel Waal-klinkers 57 cm idem in mortel idem 10 cm idem in mortel idem met traskalk ingewassen klein plaveisel betontegels Rijn-klinkers Ironbricks Waal-klinkers (trottoir) 3; Bovendien: Band (herleggen) 98 364 m, band (leggen) 23 043 m, band herleggen (inritten) 727 m, band leggen in ce ment 10 187 m. Zetten/herzetten van koplagen 4 445 m, zetten/herzetten betonplanken 41 548 m, in totaal 178 314 m. m2 Wijze van totstandkomen van het gemaakte straat werk. Door straatmakers in dienst van de Gemeente en in die van aannemers werden respectievelijk 1 017 797 (797 639) m2 en 178 314 (144 534) m2 straatwerk gemaakt. Het aantal gemaakte m2 straatwerk bedroeg voor de gemeentelijke straatmakers in „groot werk” (incl. leerlingen) 413 712 (475 277) m2 113 803 (113 757) m2. Idem in „klein werk” 64 290 (62 884) m2 731 (552) m2. De aannemers brachten 539 795 (259 478) m2 63 780 (30 225) m2 tot stand. (De tussen haakjes geplaatste getallen geven de prestaties in 1953 aan). VERSLAG GEMEENTEWERKEN I 2 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 364