27 24 124 761 m3 Het gewone onderhoud geschiedde in eigen beheer. Dit of of In de voormalige buitenplaats Oosterbeek werden drie houten brugjes hersteld. Van de brug Weimarstraat werden de houten on der- en bovenbedekking alsmede enige stalen binten vernieuwd. (in onderhoud plm. 31 800 m). Het gewone onderhoud geschiedde in eigen beheer. De kademuur langs de Zwarteweg tegenover het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen werd ver nieuwd. 7 476 024 1 738 610 247 550 7 624 032 m3 9 797 091 9 362 694 6 951 264 8 776 263 m3 8 288 163 m3 7 060 335 m3 91 getijden; 2 getijden. Onder de geloosde hoeveelheden zijn begrepen 13 537 500 m3, welke in genoemd tijdvak kunstma tig zijn opgebracht. Hiervan waren voor rekening van de Gemeente 10 290 000 m3 en 3 247 500 m3 voor rekening van Delfland. Gedurende deze periode werd de natuurlijke lozing verhinderd: wegens hoge zeestanden bij wegens lage boezemstanden bij In het geheel zijn in 1954 geloosd 95 239 962 m3. Evenals vorig jaar werden de gewone onderhouds werken in eigen beheer uitgevoerd. De in eigen beheer uitgevoerde onderhoudswerken bestonden uit het in orde houden van de kanaalboor- den en boezem en van de hoofden in zee, alsmede beide sluizen met toebehoren. is gemiddeld (In onderhoud plm. 53 600 m beschoeiing en plm. 13 200 m walglooiing). Het gewone onderhoud geschiedde in eigen beheer. De houten voetschoeiing met steenglooiing langs de N.O.-zijde van het Kanaal tussen de Cremerweg en de Wittebrug werd vervangen door een gewapend- betonschoeiing met steenglooiing. De voetschoeiing langs de noordzijde van de Broeksloot tussen de Trekvliet en de spoorlijn Den Haag S.S.Gouda werd vernieuwd evenals de voet schoeiing langs de Van Alkemadelaan tussen de Van Ouwenlaan en de Wassenaarseweg. 33 735 081 m3 of gemiddeld 276 517 m3 per etmaal. Onder de geloosde hoeveelheden zijn begrepen 19 451 250 m3, welke in de maanden Juni, Juli, Augustus en September kunstmatig zijn opgebracht. Hiervan waren voor rekening van de Gemeente 8 805 000 m3 en 10 646 250 m3 voor rekening van Delfland. Gedurende de periode van 1 Juni tot en met 30 September werd de natuurlijke lozing verhinderd: wegens hoge zeestanden bij 96 getijden; wegens lage boezemstanden bij 29 getijden. De reuk van het spuiwater was deze zomer gunstig te noemen. Gedurende de periode van 1 October tot en met 31 December bedroegen de in zee geloosde hoeveel heden water in: October November December (In onderhoud plm. 11 500 m). Het gewone onderhoud geschiedde in eigen beheer. Afvoerkanaal. Omtrent de exploitatie en het onderhoud van de werken van het Afvoerkanaal valt het volgende mede te delen. De in zee geloosde hoeveelheden water bedroe gen in: Januari Februari Maart April Mei Onder de geloosde hoeveelheden zijn begrepen 18 633 750 m3, welke in de maanden Januari, Fe bruari, Maart, April en Mei kunstmatig zijn opge bracht. Hiervan waren voor rekening van de Gemeente 14 580 000 ms en 4 053 750 m3 voor rekening van Delfland. Gedurende de periode van 1 Januari tot en met 31 Mei werden de natuurlijke lozingen verhinderd wegens hoge zeestanden bij 31 getijden, wegens lage boezemstanden bij 120 getijden. Gedurende de periode van 1 Juni tot en met 30 September bedroegen de in zee geloosde hoeveelheden water in: Juni Juli Augustus September 37 380 120 m3 m'3 per maand week etmaal. 6 830 514 m3 5 606 661 12 851 430 7 598 655 4 492 860 Algemeen. In eigen beheer werden plm. 15 000 m3 machinaal gebaggerd, terwijl met de hand plm. 3 200 m3 wer den gebaggerd. Door derden werden plm. 9 000 m3 gebaggerd. VERSLAG GEMEENTEWERKEN 6 F. Remmingwerken. D. Kaaimuren E. Beschoeiingen en walglooiingen G. Afrasteringen en balustraden. H. Havens vaarten en sloten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 366