27 VI. 7 BOUWKUNDE - CENTRALE WERK PLAATSEN. M. Zeestrand. Over het gehele zeestrand tussen de grenzen van de gemeenten Monster en Wassenaar heeft door de storm van 23 en 24 December 1954 een kleine ver laging plaats gevonden, welke zich echter geleidelijk herstelt. De toestand tussen de hoofden 41 en 43 blijft even wel nog ongunstig. K. Diversen. Op 26 plaatsen in de stad werden reddingmate- rialen bijgeplaatst. J. Sloopwerken. De volgende percelen werden gesloopt: Hekke- laan 6 en 8; Badhuisstraat 84 t./m. 88 (even nrs.); Stuurmanstraat 38 c t./m. 38 g; Van Hoombeek- straat 148; Korte Nieuwe Havenstraat 180; Maas straat 37 t./m. 43 (oneven nrs.); Loggerstraat 120; Nieuwe Haven 27 en 29; Sirtemastraat 200 e t./m. 200 p, 210 en 212; Spui 162; Elsemoerstraat 22 a en Jac. de Graefflaan 10. De bunker op het Willem Beukelszoonplein werd verwijderd. De funderingen van een gedeelte van de voorma lige Electriciteitscentrale aan de Gevers Deynootstraat te Scheveningen werden opgeruimd. In het St. Hubertuspark werden twee bunkers ver wijderd. Beekbemaling. De beekbemaling had plaats in eigen beheer. In het geheel werd op 220 dagen gemalen voor de verversing van het water in de vijvers van het Vre despaleis, in de Kazernesloot en in de Hofvijver; voor het verversen van het water in de Segbroekpolder werd op 74 dagen gemalen. Voor de Stichting Sport- en Speelterreinen werd op 6 dagen gemalen; voor het park Meer en Bos werd op 2 dagen gemalen. Voor rekening van de Nieuwe ’s-Gravenhaagse IJsbaan werd op 37 dagen gemalen. A. Bruto-omzet 1954. Tot het uitvoeren van werkzaamheden door de af deling Centrale Werkplaatsen (machinale houtbewer- king en metaalbewerking; timmer-, loodgieters-, schilders-, electrotechnische-, behangers- en stoffeer- derswerkplaats zomede de onderafdelingen verwar- Vissershavens met schutsluis. Betreffende het baggerwerk valt het volgende op te merken. Met het op diepte houden van de havens werd voortgegaan volgens Bestek no. 7 Dienst 1950, door de N.V. Bagger Mij Bos en Kalis te Sliedrecht. In dit jaar zijn in het geheel gebaggerd 85 512 m3 en wel 13 636 m3 in de ingang Binnenvoorhaven en 71 876 m3 in de beide Binnenhavens met doorvaart. Het baggermateriaal bestaat uit een baggermolen, een sleepboot en twee onderlossers. Door het Rijk werden dit jaar in en vóór de Bui tenhaven 67 893 m3 gezogen. Het gewone onderhoud van de werken als ook dat van dienstgebouwen had in eigen beheer plaats, be halve het gedeeltelijk vernieuwen van remmingwerken en schadevaringen, alsmede het herstellen van steen glooiingen, welke werkzaamheden onderhands wer den aanbesteed. Met het herstellen van de weggeslagen gedeelten steenglooiing en waterkering van de N.O. en de Z.W. kop aan de ingang Binnenvoorhaven, veroorzaakt door de storm van 23 en 24 December 1954, werd een aanvang gemaakt. Overigens bestonden de werken uit het in orde houden van de bestratingen, glooiingen en draadaf- rasteringen (totale lengte 6 700 m), het herstellen van •gebroken kettingen en beugels der remmingwerken, het herstellen van verzakte gedeelten steenglooiingen en het opruimen van stuifzand. Van de schutsluis werden 2 schuiven vernieuwd, de gebroken kettingen werden hersteld en het drijf- vuil in en vóór de sluis alsmede in de havens werd verwijderd. In dit jaar hadden door de schutsluis in totaal 2 027 schuttingen plaats. I. Pompen en openbare waterplaatsen. Het gewone onderhoud geschiedde in eigen beheer. In de Vlielandsestraat, de Lage Nieuwstraat, de Utrechtsestraat en op het Mezenplein werd een één persoons urinoir bijgeplaatst, Het tweepersoons urinoir in de Zonnebloemstraat werd verplaatst naar de Laan van Meerdervoort nabij „Meer en Bos”. Aantal openbare waterplaatsen 131, waarvan 2 met aangebouwde toiletinrichtingen, welke alleen gedu rende het zomerseizoen zijn geopend. L. Oost- en Westduinen. Het gewone onderhoud van de afrasteringen (in totaal 12 800 m lengte), van de trappen en van de helmbeplanting tussen de afrasteringen en aan de strandboulevard werd in eigen beheer uitgevoerd; de duinbeplanting op het duinbeloop in de Oost- en Westduinen werd door het Hoogheemraadschap Delf land onderhouden voor rekening van de Gemeente. In totaal zijn bij de Gemeente in onderhoud 113 000 m2 helmbeplanting. Het gedeelte strand tussen strandhoofd 26 en de grens van de gemeente Monster werd door de Ge meente in exploitatie genomen. De door de storm van 23 en 24 December 1954 aangerichte schade aan afrasteringen in de Oost- en Westduinen werd hersteld. VERSLAG GEMEENTEWERKEN L

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 367