27 49 en 8 Gebouwen. Op een terrein van de Gemeentelijke Reinigings dienst aan de Morsestraat werd een tijdelijk labora torium gebouwd ten behoeve van het onderzoek van rioolwater, in afwachting van de bouw van een riool waterzuiveringsinstallatie met laboratorium. 3 1 7 2 1 ming en schoonmaak) werden plus minus 18 120 zg. kleine en plus minus 4 200 opdrachten van grotere omvang verstrekt. De bruto omzet van de Centrale Werkplaatsen be droeg 5.385.986,34 (hierin begrepen een bedrag van 921.482,28 voor schoonmaakwerkzaamheden). Hoofdzakelijk door derden werd voor een bedrag van 1.750.826,78 uitgevoerd. Een aanvang werd gemaakt met het optrekken van het betonskelet, deel uitmakende van de bouw van de eerste etappe van het kantoorgebouw voor de Dienst aan het Groenewegje/Zieken. In een van de gebouwen, behorende tot het gebou wencomplex van de Dienst aan het Zieken, werd een atelier voor reprografie ingericht. Ten behoeve van de afdeling „Machinale houtbe werking” van de centrale werkplaats van de Dienst werd een „Atlas”-luchtcompressor aangeschaft. Bij Gemeentewerken zijn in beheer en/of onder houd: 226 openbare schoolgebouwen, te weten voor: Voorbereidend lager onderwijs Lager onderwijs Voortgezet lager onderwijs Uitgebreid lager onderwijs Buitengewoon lager onderwijs Centrale School voor Machineschrijven Visserij- en Zeevaartschool Visserij-avondschool voor jongens Handelsdagschool Hogere Burgerscholen Lycea Gymnasium Middelbare Technische School voor Werktuig bouwkunde en Electrotechniek Museum voor het Onderwijs Openbare schoolgebouwen, welke in bruikleen zijn verstrekt aan besturen van bijzondere scho len en welker instandhouding (zg. bijzonder on derhoud) door Gemeentewerken wordt uitge voerd 385 Openbare gebouwen, gebouwencomplexen andere objecten van bouwkundige aard, te weten: 122 gebouwen, niet gebruikt voor de publieke dienst, b.v. Oude Alexanderkazeme, Laan Copes van Cattenburch; Oude Frederikskazerne, Frederik- straat; Kasteel „De Binckhorst”, Binckhorstlaan. Diverse voormalige openbare schoolgebouwen, o.a. die, in gebruik bij de Kleermakersvakschool Waalstraat; Kappersvakschool Bakkerstraat; Luchtvaarttechnische school Zeezwaluwhof. Rijkswerkplaatsen Nieuwe Schoolstraat; School voor Winkelpersoneel De Gheynstraat/Teyler- straat; Sociale Raad Prinsestraat; Theeschenkerij Westbroekpark; Voormalig Gemeentemuseum Korte Vijverberg 7; Oranje-Nassau-Museum Prinsegracht 1/3; Gewestelijk Arbeidsbureau PrinsegrachtJ uliana-Kinderbewaarplaatsen Doggersbankstraat en Hoefkade 101 enz. enz.; 53 politiegebouwen, inclusief 4 verplaatsbare post huizen 3 gebouwtjes voor verdwaalde kinderen op het strand; VII. BOUWKUNDE - NIEUWBOUW, VERBOUWINGEN. GEWOON- EN BIJZONDER BOUWKUNDIG ONDERHOUD. 23 gebouwen van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen; 28 gebouwen Gemeentewerken, inclusief 4 dienst woningen en 2 gebouwencomplexen en de dienstwoningen aan de Zeesluis en Binnensluis (achter Hoofdriool gemaal Morsestraat); 22 rioolgemalen, inclusief de daarbij behorende dienstwoningen; 24 gebouwen van de Stichting „Centraal Badbe- heer”, inclusief de zweminrichting „Zuiderpark” en 8 dienstwoningen; 10 secretariegebouwen, inclusief ambtswoning Bur gemeester en 2 conciërgewoningen; 20 brandweergebouwen, inclusief 14 dienstwonin gen; 9 brugwachthuizen; 23 gebouwen als bijvoorbeeld: Oud-Archief Rijs- wijkseplein, Gemeentelijk Bouw- en Woningtoe zicht Mauritskade, Gebouwen en overkappingen c.a. Algemene Groente- en Fruitmarkt en idem Havendienst te Scheveningen, Algemene Be graafplaatsen, Gemeentemuseum Stadhouders- laan, Bredius-Museum Prinsegracht, Kon. Con servatorium voor Muziek, Korte Beestenmarkt. 46 monumenten; 5 torens. VERSLAG GEMEENTEWERKEN de objecten in beheer en/of 1 1 41 90 14 13 1 1 1 A. Gebouwen c.a. ten behoeve van de Dienst. B. Specificatie van onderhoud. B. Eigendommen, niet bestemd voor de publieke dienst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 368