27 9 Gasbedrijf. Ten behoeve van de gebouwen van dit bedrijf Willemstraat 7 en Trekvlietplein 1 werden meubelen, stalen kaarten- en kleerkasten verstrekt. Electriciteitsbedrijf. Het bouwen van transformatorhuisjes aan de Co- lensostraat, de Mr P. C. Drooglever Fortuynweg, de St. Hubertusweg en de Baambruggestraat kwam gereed, terwijl met de bouw van een dergelijk huisje aan de Sportlaan een aanvang werd gemaakt. Ten behoeve van dit bedrijf werden meubelen, sta len kaarten- en kleerkasten verstrekt. 8 egraafplaa tsen. Ten behoeve van de wachtkamer voor familie op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan werd een uit gang gemaakt. In verband met het bestemmen van een gedeelte van de zoeven vermelde begraafplaats voor algemene graven werd een gemetselde grondkerende wand ge bouwd, waarop na vooraf te zijn hersteld het aanwezige ijzeren hek werd geplaatst. Openbaar Slachthuis. De varkenshal en het ketelhuis werden gemoderni seerd, een vertrek voor de opzichter werd verbouwd en een toiletruimte achter de kleinveehal werd gewij zigd in kantoor. Ten behoeve van dit bedrijf werden diverse meu belen verstrekt en gordijnen en vloerbedekking aan gebracht. Reinigingsdienst. De rolluiken van de depotgarages aan de Gaslaan en de Joan Maetsuyckerstraat werden vervangen door „overhead”-deuren. Een aanvang werd gemaakt met het bouwen van een veeg-dienstpost aan de Tannhauserstraat, waar van de uitvoering in het verslagjaar in een vergevor derd stadium verkeerde. Geneeskundige en Gezondheidsdienst. In het gebouw Waldeck Pyrmontkade 3/4 werd een telefooncentrale gebouwd en in een wachtkamer een glasfront aangebracht. In het schoolgebouw Brester- straat 7 werd een kamer ingericht ten behoeve van de afdeling „Schooltandverzorging”. Politie. Ten behoeve van de „Schoolverkeersbrigade” wer den 200 signaalschijven verstrekt. Haven- en Marktwezen (Gemeentelijke Dienst van-) De bouw van een seinstelling aan de Strandweg ter vervanging van de verouderde idem kwam gereed. In het gebouw Vissershavenweg 21 werd een kof- fiekeuken gebouwd. Koninklijke Schouwburg. Aan en in het gebouw van de Koninklijke Schouw burg werden in het verslagjaar verschillende bouw kundige, electrotechnische en werktuigbouwkundige, zomede de hierna te noemen, voorzieningen getroffen: het verrichten van verf- en behangwerken; het ver nieuwen c.q. opknappen van meubilair, vloerbedek king en stoffering in de directiekamer, in de kantoor ruimte, op het 1ste en 2de balcon, in het repetitie lokaal, in de kleedkamers en in de damesfoyer. Secretariegebouwen. Ten behoeve van in het stadhuis aan het Burge meester De Monchyplein gevestigde secretarieafde- lingen en gemeentelijke diensten werden diverse meu belen, stalen dossier- en archiefkasten en kleine transportwagens voor de bodedienst verstrekt. Schone Kunsten (Dienst voor-). Ten behoeve van een in de kelder van het Gemeen temuseum aan de Stadhouderslaan in te richten schilderijendepot en een bibliotheek-archiefruimte werden stalen boekenrekken en meubelen verstrekt, terwijl mede een plan in bewerking werd genomen tot uitbreiding van het Gemeentemuseum. Sociale Belangen (Dienst voor-). In het belang van de afdeling Blindenzorg, Am- munitiehaven, 10 werd een gedeelte van de gang op de eerste verdieping als garderobe en een kamer op dezelfde verdieping als spreekkamer ingericht; op de bij het gebouw behorende binnenplaats werd een goederenloods gebouwd. In het gebouw Doornstraat 5/7 werd een aantal loketten gewijzigd. In het gebouw Jan van Gojenstraat 99 werd ten behoeve van het „Sociaal Wijkcentrum” het kantoor en de toneelzaal verbouwd. Ten behoeve van het verzorgingshuis Laan van Meerdervoort 112 werden 2 kasten vervaardigd en aangebracht. Ten behoeve van het pand Prinsegracht 25 werd een dakkapel aangebracht. In het verzorgingshuis Beetslaan 251 (Rijswijk) werden diverse bouwkundige voorzieningen getroffen; o.a. werd een trap aangebracht van de keuken naar de tuin. Verschillende gebouwen en inrich tingen. Duinwaterleiding. Ten behoeve van het gebouw van dit bedrijf aan de Zuid-B innen singel 18 werden meubelen, stalen kaarten- en ladekasten verstrekt. VERSLAG GEMEENTEWERKEN C. Eigendommen, bestemd voor de publieke dienst en openbare Gemeentegebouwen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 369