27 10 Ziekenhuizen (Gemeente-). Ten behoeve van de Gemeenteziekenhuizen werden in de gebouwencomplexen aan de Zuidwal diverse in terne bouwkundige werken uitgevoerd, o.a. het bou wen van een onderzoekkamer met sputumruimte; het wijzigen van de zonnekamer „Röntgentherapie”; het veranderen van de „vuile” keuken, afdeling Kinderen; het aanbrengen van stalen deuren in het ketelhuis; het aanbrengen van granito-aanrechten in de kamers van diverse afdelingen e.d. In het verslagjaar werd een aanvang gemaakt met het leggen van klinker- en tegelbestratingen, het aan brengen van speciale rolluiken voor operatiekamer III, het inwendig verbouwen van de barakken 1 en 2, het aanbrengen van douchecellen in het Economie- gebouw en in de werkplaatsen, het geluidarm maken van de isoleerkamer bij zaal 1 A en dergelijke. Voorts werden verschillende meubelen verstrekt. Stichting „Haagse Jeugdverblijven” De restauratie van het pand Laan 28 kwam in het verslagjaar gereed. Stichting „Centraal Badbeheer”. Een plan kwam in voorbereiding voor de bouw van een zwembad in „Moerwijk” en idem van een schoolzwembadhuis in „Duindorp”. In het pand Prinsegracht 1 a werden enige bouw kundige werken uitgevoerd verband houdende met het verplaatsen van het kantoor. In het verzorgingshuis Westeinde 58 werd een toiletgebouw ten behoeve van de vrouwenzaal no. 58 gebouwd, werden de wasbakken verbeterd en werd het aantal wasbakken uitgebreid. Diversen. Op het Gevers Deynootplein werd een fontein ge bouwd, terwijl de Ver-Huëllbank en de Cremerbank in de Scheveningse Bosjes werden herbouwd. Het monument op het Juliana van Stolbergplein werd, in verband met het wijzigen van het stratenplan in die omgeving, verwijderd, om later herplaatst te worden op het Stuyvesantplein. In het plantsoen aan de Lange Vijverberg werd het standbeeld van Johan van Oldenbamevelt geplaatst. Ten behoeve van het Internationaal Academisch Instituut (Institute of Social Studies), Molenstraat 27, werd een spreekbox geleverd. Het monument van Juliana van Stolberg op het Louise de Colignyplein werd verplaatst naar de Wil- helminalaan. In verband met het vernieuwen van het beeld van Prins Frederik van Oranje, hetgeen een onderdeel vormt van de restauratie van het Onafhankelijkheids- monument op het Plein 1813, werden aan dit monu ment diverse voorzieningen getroffen. Ten behoeve van „Bescherming Burgerbevolking” werd bij twee op het terrein van de buitenplaats „Overvoorde” staande bunkers een garage ingericht. In het gebouw Kortenbos 159 werd een vertrek verbouwd tot kantoor van het Jeugdkerkewerk van de Hervormde Gemeente. In het pand Hekkelaan 4 werden 2 lokalen tot één lokaal verenigd. Een plan kwam gereed voor het inrichten van een kampeercentrum op de vroegere buitenplaats „Ocken- burgh”. Een plan kwam in voorbereiding voor de bouw van een gebouw voor de visafslag te Scheveningen. Een plan kwam in bewerking voor het inrichten van een sportcentrum in de Escamppolder. Ten behoeve van de in het Vredespaleis in het ver slagjaar gehouden UNESCO-conferentie werd een tolkencabine vervaardigd. De Grote Kerk werd ingericht in verband met het gegeven concert op 27 April 1954 ter gelegenheid van het Staatsiebezoek van het Deense Koningspaar aan ons land. Een versiering werd ontworpen en aangebracht aan het oude stadhuis ter gelegenheid van de ontvangst van de Keizer van Ethiopië. Idem aan het oude stadhuis en de Kurzaal te Sche veningen in verband met het bezoek van de President van Frankrijk. Voorts werd een stadsversiering ontworpen en aan gebracht in verband met het bezoek van de staats hoofden van Denemarken, Frankrijk, Noorwegen en Ethiopië. De balustrade van de Bosbrug werd verbeterd. Ten behoeve van het Zeef gebouw aan de Houtrust- weg 600 werd een 5-tons takel verstrekt. De Volkszeebaden Scheveningen en Kijkduin wer den wederom ten gebruike van het publiek ingericht. In verband hiermede werden aan de opstallen ver schillende voorzieningen getroffen. Ten behoeve van het Zeebad Kijkduin werd een kleine loge voor e.h.b.o. vervaardigd en geplaatst. Voorts werden tijdelijke politieposthuizen geplaatst op het strand „Noord”, aan de Kwartellaan, de De Savomin Lohmanlaan en de Palacestraat; op het strand bij de Kwartellaan werd een telefooncel ten behoeve van de politie geplaatst. Ten behoeve van het Bureau Bescherming Bevol king werden op verschillende plaatsen in de Gemeen te alarmsirenes geplaatst, in totaal 61. Vanwege de Dienst van Gemeentewerken werden materialen geleverd en werd toezicht gehouden bij het bouwen van een in G.S.W. 1)-verband te exploiteren werkplaats op een terrein, ingesloten door de Nieuwe Haven, de Nieuwe Havenstraat, de Zwarteweg en de Hekkelaan. Met de bouw van een telefoongebouw op een ter rein, begrensd door de Marnixstraat, de De Perpon- cherstraat en de De Constant-Rebecquestraat, ten be hoeve van de Plaatselijke Telefoondienst ’s-Graven- VERSLAG GEMEENTEWERKEN. 1) Gemeentelijke Sociale Werkverschaffing.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 370