27 n g e n. 11 J Een aanvang werd gemaakt met het bouwen van: een schoolgebouw met 8 klassen en een gymnas- hage en voor rekening van het Rijk (P.T.T.), werd voortgegaan. In het verslagjaar werd het gebouw glas en waterdicht gemaakt, terwijl de hierna genoemde ruimten gereed kwamen en werden overgedragen aan de P.T.T.: de automatenzaal op de tweede verdieping, de hoofdverdelerruimte op de eerste verdieping, de kabelruimte op de begane grond; alles in deel lil. Een aanvang werd gemaakt met het afwerken en in richten van de vertrekken, bestemd voor de huisves ting van de medische dienst in deel II en met het monteren van de snelliften, terwijl de gehele buiten riolering gereed kwam. Tenslotte werd een aan vang gemaakt met het intern afwerken van het gebouw. Het verrichten van researchwerk ten behoeve van het uitbrengen van advies door het College van Bur gemeester en Wethouders aan de Commissie ad hoe inzake het te stichten congresgebouw. Een praalwagen voor de „bloemenkoningin” werd ontworpen en tot stand gebracht ten behoeve van het evenement „Den Haag-Bloemen-Zee”, terwijl ver schillende adviezen werden uitgebracht aan de Corso- Comnussie. U.l.o-scholen. Een aanvang werd gemaakt met het bouwen van een U.L.O.-school aan de Renswoudelaan. B.l.o.-scholen. Aan de Hooftskade kwam de herbouw van een schoolgebouw met gymnastieklokaal voor het buiten gewoon lager onderwijs gereed, terwijl te zelfder plaatse een bouw-speelplaats werd aangelegd en in gericht; het schoolgebouw werd van het nodige meu bilair en stoffering, het gymnastieklokaal van werk tuigen voorzien. Het schoolgebouw Lijnbaan 32 werd na verplaatsing van enige tot dan toe in het gebouw ge huisveste onderafdelingen van de afdeling Onderwijs van de Gemeentesecretarie naar het nieuwe stadhuis verbouwd en ingericht voor het „Paedagogisch Centrum” en het buitengewoon lager onderwijs. Schoolgebouwen en inrich t i Openbaar voorbereidend onderwijs. De bij het schoolgebouw De Gheynstraat 115 be- *1OEP.I?^C ■'"■mda werd verbouwd tot leslokaal. ij et sc ooigve.- Douwes Dekkerstraat werd een bergplaats voor tuu.^ Een plan kwam in bewerking vo&d gebouwd, een schoolgebouw aan de Van der Wijckstraaf/W. va,n Holtenstraat en aan de Laan van Poot/Houtrustlaari, zomede voor een achtklassig schoolgebouw aan de Maarsbergenstraat. In verband met het inrichten van enige bedrijfs panden aan de Uienpasstraat voor het openbaar kleu teronderwijs werden deze panden voorzien van het nodige meubilair en van stoffering. Ten behoeve van het inrichten van een bunker in de Westduinen voor het openbaar kleuteronderwijs werd het nodige meubilair verstrekt. tieklokaal aan de Jacob de Graefflaan; een gymnas tieklokaal bij de school aan de Pieter Langendijk- straat en een schoolgebouw aan de Exlostraat. In het schoolgebouw aan de Van Damstraat wer den drie toiletten ingericht als bergplaatsen, terwijl achter het gymnastieklokaal bij dit gebouw een kleedgelegenheid werd gebouwd. Het schoolgebouw Korte Lombardstraat 11 werd ontruimd en als noodziekenhuis ingericht; als gevolg hiervan werden in het schoolgebouw Lijnbaan 32 zes lokalen ingericht voor het onderbrengen van een aan tal klassen van de eerstgenoemde school; na afloop van het gebruik als noodziekenhuis werd aan het schoolgebouw Korte Lombardstraat 11 zijn oorspron kelijke bestemming teruggegeven en het schoolgebouw aan de Lijnbaan werd opnieuw ingericht voor het buitengewoon lager onderwijs en het Paedagogisch Centrum. Een aanvang werd gemaakt met het ontwerp van een plan voor de bouw van een 17-klassige school in het plan „Bouwlust” en van een 5-klassige school aan het Rijslag. Idem voor de bouw van een gymnastieklokaal bij de scholen Pieter Langendijkstraat, Steenwijklaan, Tinaarlostraat en de Exlostraat. De bouw van een schoolgebouw met 8 leslokalen aan het Dr De Visserplein kwam gereed. Een schetsplan kwam gereed voor het uitbreiden van het schoolgebouw van de buitenschool aan de Doorniksestraat. Een plan kwam in voorbereiding voor het bouwen ■'«n.een schoolgebouw aan het Heeswijkplein. een ovetteeve van de school Abeelstraat 30 werd verstrekt. ’alzijdige stalen rijwielbergplaats Een plan kwam gereed schoolgebouw aan de Tinaarlostraat v-«ven van een ter plaatse in het verslagjaar gereed gekomen gebouwen). Lager onderwijs. Scholen voor lager onderwijs. Aan de Lockhorststraat, de Amerongenstraat en de Beatrijsstraat kwam de bouw gereed van een school gebouw met onderscheidenlijk 17, 25 en 17 klassen alsmede, behalve in de Lockhorststraat, een gymnas tieklokaal; eveneens kwam de bouw gereed van twee schoolgebouwen, waarvan één met souterrain, aan de Steenwijklaan en aan de Tinaarlostraat; de schoolge bouwen aan de Amerongenstraat, de Steenwijklaan en de Tinaarlostraat werden tevens van de nodige meu belen en stoffering voorzien. VERSLAG GEMEENTEWERKEN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 371