27 12 VIII. WERTUIGBOUWKUNDE EN ELECTRO- TECHNIEK - NIEUWE WERKEN - GEWOON EN BIJZONDER ONDERHOUD. Zeevaart- en Visserij school. Een schetsplan kwam gereed voor het uitbreiden van het schoolgebouw Vissershavenweg 56. Middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs. De in 1953 aangevangen herbouw van het Grotius- Lyceum aan de Klaverstraat verkeerde in het verslag jaar in een vergevorderd stadium; vooruitlopende op de totale afbouw werd een gedeelte van het school gebouw reeds van het nodige meubilair en de stof fering voorzien. Een plan kwam gereed voor het bouwen van een hogere burgerschool aan de Zuidlarenstraat in „Mor genstond”. Ten behoeve van de h.b.s. aan de Stadhouderslaan werden enige enkelzijdige rijwielrekken verstrekt. Diversen. De bij het Museum voor het Onderwijs aan de Hemsterhuisstraat aanwezige rijwielbergplaats werd uitgebreid; voorts werd een terreinafscheiding aange bracht. Enige voor het onderbrengen van openbaar en bij zonder kleuteronderwijs bestemde bedrijfspanden aan de Ruysbroekstraat werden van het nodige meubilair voorzien. De bouw van een kinderbewaarplaats op een ter rein, begrensd door de Koningstraat en de Rijswijkse- straat, verkeerde in een vergevorderd stadium. Ten behoeve van het vormen van Maart-klassen in diverse openbare en bijzondere lagere scholen werd het nodige meubilair verstrekt. Bijzonder onderwijs. In het schoolgebouw Stevinstraat 65 a werd een centrale leermiddelenbergplaats ingericht. Vijf aan de Olststraat en enige aan de Raaltestraat gelegen voor gebruik door het bijzonder onderwijs be stemde bedrijfspanden werden van het nodige meubi lair en de stoffering voorzien. Ten behoeve van de bijzondere school voor voort gezet lager onderwijs Cartesiusstraat 137 werd meu bilair geleverd. Een plan kwam in voorbereiding voor de bouw van een 13-klassig schoolgebouw aan de Paets van Troost- wijkstraat, bestemd voor het bijzonder onderwijs. Ten behoeve van het inrichten van twee nissenhut ten aan de Tholensestraat/Nieboerweg en aan de Muurbloemweg voor het bijzonder kleuteronderwijs werd het nodige meubilair verstrekt. Ten behoeve van de in het kerkgebouw „Morgen ster”, Melis Stokelaan 301, ingerichte bijzondere kleuterschool, evenals ten behoeve van die in de „Mirtekerk”, Vierheemskinderenstraat 91, werd het nodige meubilair verstrekt. Het bijzondere onderhoud van de werktuigbouw kundige installaties van de rioolgemalen en bruggen werd uitgevoerd, zomede dat van installaties en werk tuigen van andere afdelingen, zoals steenbrekers, stoomwalsen, motor-sleepboten, baggermolens en dergelijke. Idem van de verwarmingsinstallaties in openbare scholen en andere gebouwen. Voorts werd de lage-druk-stoomverwarmingsinstal- latie voor het hoofdgebouw en het gebouw, waarin de afdeling arbeidszaken van het Gemeentelijk Elec- triciteits-Bedrijf is gehuisvest, vervangen door een warmwaterverwarmingsinstallatie In het Gemeentelijk Verzorgingshuis „Cromvliet” (Rijswijk) werd een centrale-verwarmings- en warrn- watervoorzieningsinstallatie aangebracht. Ten behoeve van het tehuis voor Ouden van Dagen in „Moerwijk II” werden 3 electrische liften aanbe steed. In de hierna genoemde schoolgebouwen werd een centrale-verwarmingsinstallatie aangebracht: lyceum Klaverstraat, scholen Lockhorststraat, Amerone»«* straat, Steenwijklaan en Tinaarlostraat. In het verslagjaar werd een aanvang gemaakt met het aanbrengen van een centrale-verwarmings- en een warmwatervoorzieningsinstallatie in het in aanbouw zijnde telefoongebouw aan de Marnixstraat. Plannen kwamen in voorbereiding voor het aan brengen van een centrale-verwarmingsinstallatie in het in aanbouw zijnde Hoofdbureau van Politie en idem in het kantoorgebouw van Gemeentewerken, Zieken/ Groenewegje, in 2000 woningen in het stratenplan „Bouwlust I”, in de h.b.s. Zuidlarenstraat, alsmede in de Brandweerkazerne en in het Politiebureau Rhenenstraat/Soesterbergstraat. Idem tot het uitbreiden van de zoeven vermelde installaties in de gebouwen: Maerlant-lyceum aan de Joh. Bildersstraat, Thorbecke-H.B.S. aan de 3de v. d. Boschstraat, School Koningin Sophiestraat, School Fisherstraat. Ten behoeve van verschillende hierna genoemde school- en andere openbare gebouwen kwamen plan nen in bewerking voor het aanbrengen c.q. uitbreiden van de gasverwarmingsinstallaties, te weten: in de schoolgebouwen Ferd. Bolstraat 16, Elboog- straat 68, Rotterdamsestraat 66, Vermeerstraat 56, Vaillantplein, Bloemfonteinstraat, Ley weg 1, Mei- doomstraat. in de openbare gebouwen Openbare Leeszaal Wap- serveenstraat, Openbare Leeszaal Spaarwaterstraat, Theeschenkerij „Oosterbeek”, Politiegarage Laan Co pes van Cattenburch 33, School- en Kindertuinen „Overvoorde”. VERSLAG GEMEENTEWERKEN 7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 372