27 13 in de Escamppolder werden geïnstalleerd en op het electriciteitsnet aangesloten. Gemeentewerken. In diverse vertrekken van het kantoor van Ge meentewerken Bierkade 4 werd een TL-Verlichting aangebracht, terwijl in één van de gebouwen aan het Groenewegje een electrische licht- en krachtinstallatie werd aangebracht ten behoeve van de afdeling Re prografie. Ten behoeve van het in aanbouw zijnde kantoor gebouw aan het Groenewegje werden de liftinstalla- ties aanbesteed. In het laboratorium voor rioolwaterzuivering, ge legen op een terrein aan de Morsestraat, werd een electrische licht- en krachtinstallatie aangebracht. De nieuwe gemalen aan de Daal en Bergselaan en Keuringsdienst van Waren. In het pand van de Keuringsdienst van Waren voor het gebied ’s-Gravenhage, Prinsegracht 50, werd in vrijwel het gehele gebouw een TL-verlichting aange bracht, de installatie vernieuwd en op 220 V aange sloten. Openbare Leeszaal en Bibliotheek. In het gebouw van de Openbare Leeszaal en Bi- bibliotheek Bilderdijkstraat 57 werd een TL-ver lichting aangebracht in de uitgifteruimte en de cata- logiruimte. Begraafplaatsen. In de aula van de Algemene Begraafplaats „West- duin” werd een TL-verlichting aangebracht. De directeur, J. G. W. BOLOMEY. Politie. In de gebouwen van de Politie, Alexanderplein 15, Laan Copes van Cattenburch 9 en 13 werden in di verse kamers TL-verlichting aangebracht. Ten behoeve van het in aanbouw zijnde Hoofdbu reau van Politie aan het Alexanderplein werden de electrische liftinstallaties aanbesteed. Gemeente-Ziekenhuizen Aangebracht werden electrische installaties in het Laboratorium van Dr Blomhert, barakken 1 en 2, zonnekamer en vertrekken van Dr Meyer, terwijl een zusteroproepinstallatie in het oude gebouw werd aan gebracht. Ten behoeve van de barakken I en II van het Zie kenhuis Zuidwal werd een centrale-verwarmings- en een warmwatervoorzieningsinstallatie aangebracht. In de hierna genoemde schoolgebouwen werd de electrische verlichtings- en schelinstallatie verbeterd: Laan van Meerdervoort 57, Colensostraat 6, Ver- meerstraat 56, Griftstraat 2, Nieuwe Schoolstraat 22, Sloepstraat 76, Ceder- en Abeelstraat 30, Leidse- straatweg 177 (Marlot). Een TL-verlichting werd aangebracht in: 2 handenarbeidlokalen van de school Elboogstraat 68 en in het handwerk- en tekenlokaal van de school Viljoenstraat 97. In het schoolgebouw met gymnastieklokaal aan de Hooftskade werd een electrische licht- en schelinstal latie aangebracht. Idem in de school Amerongenstraat. In het lyceum aan de Klaverstraat werden electri sche licht-, kracht-, schel-, telefoon-, toneelverlich- tings-, radio- en bliksembeveilingsinstallaties, zomede enige liften en een proevenbord aangebracht. In het schoolgebouw aan de Pieter Langendijk- straat werd een aanvang gemaakt met het aanbrengen van een electrische verlichting in het gymnastiek lokaal. In het gebouw van de Juliana Kinderbew aar plaats aan de Koningstraat werd een electrische licht- en krachtinstallatie aangebracht. Tn van net Gemeentemuseum aan de Stadhouderslaan werd een TL-verlichting aangebracht ten behoeve van het schilderijendepot. Gemeentelijk Bureau voor Beroepskeuze. In het gebouw Grote Markt 8, waarin dit bureau is gehuisvest, werd een electrische lichtinstallatie aan gebracht. Paedagogisch Centrum en B.L.O.-school. In het gebouw Lijnbaan 32 werd de electrische verlichting verbeterd en uitgebreid, alsmede een tele- fooninstallatie aangebracht. In het gedeelte van het gebouw Lijnbaan 32, waar in het Paedagogisch Centrum werd ondergebracht, werd een electrische licht-, schel- en telefooninstal- latie aangebracht. Haven- en Marktwezen. Op het terrein van de Algemene Groente- en Fruitmarkt werd een aantal pakhuizen (zogenaam de „Duitse huisjes”) van een electrische verlichting voorzien. De electrische installatie ten behoeve van de nieu we semafoor werd voltooid. Ten behoeve van een aantal loslieren bij de vis- loods aan de Dr. Lelykade werd een electrische krachtinstallatie aangebracht. VERSLAG GEMEENTEWERKEN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 373