27 FINANCIEEL OVERZICHT. 's-Gravenhage over 1954. A. REKENING VAN BATEN EN LASTEN (bijlage 1) a. f 1.482.922,47 D. 6.784.022,47 5.301.100,— Totaal S 14 De rekening geeft aanleiding tot de volgende op merkingen. 407.703,71 95.336,52 21.408,07 551.712,74 597.434,47 D. Cr. D. D. D. 1.900.000,— 408.100,— 243.000,— 2.100.000,— 650.000,— Als gevolg van de grotere omvang van de uitge voerde werken en de verleende diensten zijn uiteraard ook de uitkomsten van de lastenartikelen I t./m. III hoger dan de begroting. Voor de toelichting van de „Bijzondere lasten” (Artikel V) ad 165.196,40 moge worden verwezen naar blz. 16 van dit over zicht. I. Sociale lasten II. Kapitaalslasten III. Onderhoudskosten IV. Afdelingskosten V. Exploitatie- en fabricagekosten c.a. 2.307.703,71 312.763,48 264.408,07 2.651.712,74 1.247.434,47 Baten. Het totaal van de baten is rond 3.5OO.OOO, hoger dan de oorspronkelijke begroting, zodat bijna 11 meer is verwerkt dan is begroot. De uitkomst van Artikel 1 is rond 673.000, hoger dan de raming. Op de verschillende onderdelen van dit artikel is dus gemiddeld ruim 8 meer ver werkt dan is begroot, hetgeen voornamelijk is toe te schrijven aan de sinds het tijdstip van opstelling van de begroting opgetreden loonsverhogingen (per 1-10- 1953, 1-1-1954 en 1-10-1954) en prijsstijgingen. De uitkomsten van de Artikelen II r./m. IX, in totaal rond 27.500.000,liggen rond 2.700.000.hoger dan het begrote bedrag van rond 24.800.000.of wel bijna 11 De ver schillen op de afzonderlijke artikelen zijn aanzienlijk groter, hetgeen een gevolg is van de omstandigheid, dat de begroting voor deze artikelen niet nauwkeurig is op te stellen omdat bij de samenstelling daarvan nog niet met zekerheid bekend is welke werken ter uitvoering aan Gemeentewerken zullen worden opge dragen. Verder hebben ook bij deze artikelen de loon- en prijsstijgingen hun invloed doen gelden. Voor de toelichting op de „Bijzondere baten” (Artikel X) ad 167.938,71 en de „Te verrekenen bedrijfskosten” (Artikel XI) ad 2.398,08 moge wor den verwezen naar blz. 15 en 16 van dit overzicht. - B. REKENING VAN KAPITAALSONTVANGSTEN EN -UITGAVEN (bijlagen 2 en 3). Van het totaal beschikbare bedrag voor aanleg en uitbreiding van kapitaalsgoederen ad 3.578.800, (Artikel I) is in 1954 rond 418.000,verwerkt. Van het resterende crediet dient 3.145.700,te worden overgebracht naar de kapitaaldienst van 1955 in verband met reeds aangegane verplichtingen, ter wijl in dit bedrag tevens is begrepen het crediet ad 3.000.000,voor de bouw van het eerste gedeelte van het nieuwe kantorencomplex voor Gemeente werken. De uitkomsten van de overige artikelen geven geen aanleiding tot opmerkingen. C. TOELICHTING OP DE INDIRECTE KOSTEN (bijlage 4). Vergelijking tussen de begrote en de werkelijke tndiroetff kosten. Uit de begrote en werkehjKc indix.»*.» Vraten kan het onderaan deze bladzijde afgedrukte overzicht worden samengesteld. De uitkomst is volgens dit overzicht in totaal rond 1.483.000,hoger dan de begroting, hetgeen als volgt kan worden toegelicht. De overschrijding bedraagt rond 408.000,of wel ruim 21 en is veroorzaakt door de uitbetaling van de salarissen en lonen tot een rond 23 hoger bedrag dan daarvoor is begroot, hetgeen een ongeveer even hoge overschrijding van de totale sociale lasten tot gevolg heeft. Het overschot op dit onderdeel bedraagt rond 95.000,De rente van het leningskapitaal is 14.000,hoger dan is begroot, o.a. als gevolg van de verstrekking van leningskapitaal voor de voor raden met ingang van 1-1-1953. Op grond van deze omstandigheid is de rente be- drijfsvoorschot lager dan is begroot. Overigens heeft de verlaging van het rentepercentage een gunstige in vloed gehad. VERSLAG GEMEENTEWERKEN Verschil. Begroting. J5 Rekening van Lasten. Uitkomst. Gemeentewerken van I. Sociale lasten. II. Kapitaalslasten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 374