27 121.802,83 Totaal Nadelig saldo van de bedrijfsrekening 15 6.592,67 116.662,44 1.254.027,14 6.778.882,08 b. Vergelijking tussen de werkelijke en de doorbe rekende indirecte kosten. De werkelijke onderhoudskosten worden doorbere kend aan de desbetreffende afdelingen en werken, zodat hier geen verschil kan optreden. Het overschot op dit onderdeel bedraagt rond 94.000,De doorberekening is uiteraard afge stemd op de begrote kosten. Als gevolg van het voor delige verschil ad 95.000,tussen de begrote en de werkelijke kapitaalslasten is een voordelig verschil van dezelfde orde van grootte ontstaan tussen de werkelijke en de doorberekende kapitaalslasten. VI. Bijzondere lasten VII. Bijzondere baten Op dit onderdeel bedraagt de overschrijding rond ƒ21.000,in hoofdzaak als gevolg van de omstan digheid dat op de onderdelen „gereedschappen en hulpmaterieel” en „auto’s, motoren enz.” 23.000, meer is verwerkt dan is begroot. Aan de hand van bijlage 4 kan met betrekking tot deze vergelijking de volgende samenvatting worden opgesteld: dit onderdeel bleek meer nodig te zijn dan in April 1953 bij het opstellen van de begroting kon worden voorzien. 121.802,83 165.196,40 16.554,77 93.515,— Op dit onderdeel bedraagt het tekort rond 122.000,—. Deze kosten worden doorberekend via een opslag op alle kosten. Deze opslag varieert van 4 tot 12 en bedraagt gemiddeld ca. 8 Aangezien de opslagbasis ruim 30.000.000,heeft bedragen, betekent het tekort van 122.000,een afwijking van minder dan 167,938,71 284.601,15 Het voordelige saldo hierop bedraagt rond 17.000,De doorberekening van deze kosten heeft plaats door de productieve brutolonen en -sala rissen te verhogen met onderscheidenlijk 42 en 36 Het totale bedrag van de brutolonen en -sala rissen ad 7.108.075,33 in aanmerking genomen, blijken deze percentages juist te zijn begroot. I. Sociale lasten II. Kapitaalslasten III. Onderhoudskosten IV. Afdelingskosten V. Exploitatie- en fabricage- kosten c.a 2.307.703,71 312.763,48 264.408,07 „2.651.712,74 De overschrijding hiervan bedraagt rond 552.000, Voor een belangrijk deel wordt deze overschrijding veroorzaakt door de stijging van de post „algemene salarissen en lonen” met 323.000,enerzijds als gevolg van de reeds eerder genoemde drie loonron- den, anderzijds als gevolg van het toegenomen aantal personeelsleden. Ook voor enkele andere posten van De omzet op alle exploitatie- en fabricagerekenin- gen is aanzienlijk hoger geweest dan indertijd is be groot. 2.324.258,48 406.278,48 264.408,07 2.529.909,91 Het voordelige saldo hierop bedraagt rond 6.600,—. De kosten van de geëxploiteerde machines, hulp- werktuigen, vervoermiddelen enz. worden gedekt door tarieven per prestatie-eenheid. Op deze wijze is 6.600,te veel doorberekend, hetgeen op de totale omzet van dit onderdeel van rond 1.250.000,te verwaarlozen is. 286.999,23 284,601,15 2.398,08 1.247.434,47 6.784.022,47 VERSLAG GEMEENTEWERKEN Verschil nadelig. voordelig. TOELICHTING III. Onderhoudskosten. II. Kapitaalslasten. III. Onderhoudskosten. Werkelijke kosten. Doorberekend in de werken c.a. IV. Afdelingskosten. 99 I. Sociale lasten. IV. Afdelingskosten. V. Exploitatie- en fabricagekosten c.a. V. Exploitatie- en fabricagekosten c.a.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 375