27 f 19.657,65 62.044,26 165.196,40 167.938,71 16 Verschil tussen aan derden in reke ning gebrachte en intern bereken de indirecte kosten in verband met bijzondere overeenkomsten Onverhaalbaar loonvoorschot in ver band met overgang van week- op maandbetaling Wijziging tijdvak 2 %-vacantie- gratificatie Diversen 146.144,37 21.794,34 74.000,— 9.494,49 Deze post heeft voor een zeer belangrijk deel be trekking op gemaakte kosten voor het nieuwe gebouw van Gemeentewerken, welke kosten eerst na vol tooiing van dit gebouw onder de post „Bezittingen” worden opgenomen. Overigens zijn hieronder enkele gedeeltelijke aanschaffingen opgenomen welke in 1955 worden geactiveerd. De post „schulden in verband met belastingen en sociale lasten” is op de balans per 31 December 1953 opgenomen onder de post „overige schulden”. De overige balansposten en de bijlagen 6 en 7 geven geen aanleiding tot opmerkingen. Ten opzichte van 1953 zijn de voorraden met bijna 700.000,gestegen. Deze toeneming is enerzijds veroorzaakt door een herwaardering van een aantal bestratingsmaterialen, anderzijds door een toeneming van de voorraden van deze materialen. In verband met de zeer lange lever tijd is het noodzakelijk een zodanige voorraad te heb ben, dat stagnatie in de materiaalvoorziening van de werken kan worden voorkomen. Uiteraard is daarbij niet te voorkomen, dat tussen het tijdstip van levering en afneming van de mate rialen een min of meer grote divergentie optreedt. De Administrateur, J. HUISMAN, wnd. Voordelig verschil tussen uitbetaalde en doorberekende salarissen en lonen Diversen De inventarisatie van de bezittingen werd in 1954 voortgezet en leidde ook dat jaar tot enkele correcties (zie bijlage 6). VERSLAG GEMEENTEWERKEN VI. Bijzondere lasten. b. Onderhanden kapitaalswerken. d. Schulden. c. Voorraden. VII. Bijzondere baten. D. BALANS (bijlage 5). a. Bezittingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 376