f fiü I 1 11 60 O iftf I_1 2 r-4 2 2 2 2 I I iM s 8 secretariaat 28 S S I - 5 Noord- en Zuidhollandse Redding-Maatschappij, kantoor Herengracht 545, Amsterdam (C.). In 1954 werd in totaal 7 maal een beroep gedaan op de diensten van de motorreddingboot „Arthur”, in de Scheveningse haven gestationneerd. In 9 gevallen werd hulp geboden aan vissersvaar tuigen, die op zee of in de omgeving van de Vissers- haven in moeilijkheden verkeerden. De motorstrandreddingboot „Prins Bernhard” was in het boothuis gestationneerd. Haags Centraal Drankweercomité, Marcelisstraat 27. Het aantal leden der aangesloten organisaties be droeg per 1 Januari 1955 1 405 (per 1 Januari 1954 1 392). S nieuwe „Tom”-loods officieel in gebruik gesteld. Aan het einde van het verslagjaar had de brigade derhalve de beschikking over 5 complete reddingsposten en 8 piketposten. Door de dienstdoende leden werden 13 drenkelingen uit zee gered. In 239 gevallen werd eerste hulp verleend. De samenwerking met de Gemeentelijke instellin gen was wederom uitstekend.. Door het Algemeen Haags-Comité en het Haags Vacantie-Comité werd, indien „water-bewaking” bij feestelijkheden nodig was, een beroep gedaan op de brigade. Het aantal leden steeg gedurende het verslagjaar met 4 en kwam daardoor op 31 December 1954 tot 281het aantal donateurs was per dezelfde datum 165 (v.j. 113). De rekening van baten en lasten toonde over 1954 een voordelig saldo van 11,69. In het verslagjaar werd van de Gemeente een subsidie van 1.353,ontvangen. .n 5 g z *5 E c a> S i 8 rF 8 -5» ■SST sm* 2 5 s 2 a g SE E Q I I 5 - Is-?! tut Het aantal vergunningen ingevolge de Drankwet bedroeg op 31 December 1954: 530, t.w. het maxi mum aantal van 500, vastgesteld bij Koninklijk Be sluit van 31 December 1950, vermeerderd met 4 vergunningen ingevolge artikel 8, eerste lid, dier wet en 26 hotelvergunningen. Het vergunningsrecht bleef bepaald op 12,50 van iedere 50,huurwaarde. De totale opbrengst van het vergunningsrecht krachtens de Drankwet bedroeg over het vergunnings- jaar, geëindigd op 30 April 1954 201.496,25, waarin aan hotelvergunningsrecht 1.102,50 is be grepen. De opbrengst van het verlofsrecht over het verlofsjaar, geëindigd op dezelfde datum, was 18.911,25.' De hiernaast opgenomen stand bevat de opgaven per 30 April 1954, bedoeld in de artt. 35 en 51 van de Drankwet. >si o oo s© •fl U3AO|JOA OO KD r-. ‘V U9AOJJ9A U3IIBAJ3A ■g uaAopaA ua^^ojpSui •y usAopoA ua^ojpSut 8 •y usAopoA *ol ‘PH ‘9 oSjoaoSui or 00 <5 •g 'JJB 03jOA98ui 8 SO <N <N d jajpj o. *P!I 3PZ ‘8 *lJ« suajqoBJjf oc SO ir, 'uaSuiuunSjOASipjopos •U08UTUUn8j9Ajft|S r-t tr. •ua8uiuun8j9AdBX ua8uiuun8jaA aSrpaqoA •ua8inuun8j9A ajapuozftq •pij ajsf ‘g jjb suajqoBj^ •uinunxBui puappS joq uba suajg ap uauuiq •uaSujuunSjaApjoq Os P!I «SI ‘L9 U» suaiqoBJjj Drankbestrijding. o 'c “O XD "ru IZ) o w -z -E Q "D m cn c 0) ra 0) "O a> o ■g _Q Ch a o •g U9AOJJ9A (N •ua8uiuun8j9AdBi •u98uiuun8jSA aSipaqOA £Z—81 uaiuiuojo^ ap uba jebjoj •ua8uiuun8j9A|9jOH •u98uniun8j9A gjgpuozftg •u58uiu un8j9A si ppioog uaSuiuunSjaAjftis on m oo •v USAOPOA 5 'H UOAO(J3A U9||EAJ3A CM I 'usSuiuunSjdApjoq •pij 9)sj ‘g ')je suajqoBjq puoopoA ‘ua8uiuun8j9A •lunuiixBui pq jooa spuaippam ‘ua8uiuun8j9A •u98uiuun8j9A gjspuozfiq •y U9AOfJ9A |B)ubb uinuiixBui puappS 1 lPdV Of dO .-§8^6 E E o o E c js s u <u II w en c ■o o h an c s-. o o ii cl E c c h •ua8uiuun8j9Apjoq •umuiixBui pq jooa spusipjasui ‘ua8uïuun8j3A ■q J9jpi o Drankwet. Os C O a ÖC E t CU •jqoaasSuruunSjsA sp|BBpq £S6l jBBfs8uiuun8j9A pq üi pq uba SBjpag

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 37