1 J N.V. HAAGSCHE BOUWMAATSCHAPPIJ (HABO). VERSLAG OVER HET JAAR 1954. De samenstelling van de Raad van Commissarissen was dit jaar als volgt Ir L. J. M. Feber, voorzitter; D. W. Dettmeijer; Dr Ir F. Bakker Schut; J. G. W. Bolomey; Ir P. J. Ott de Vries; J. W. van den Akker; L. Barnhard; Dr Ir B. Bolger; Ir A. J. Gurck; P. Sanders; W. Verhage; Mr J. Kunst, secretaris. Eerstgenoemde vijf Commissarissen zijn tevens lid van de Raad van Toezicht. De bedrijfsactiviteit was in het jaar 1954 wederom groter dan in de voorafgaande boekjaren, terwijl boven dien aan het einde van het jaar nog een aantal omvang rijke opdrachten in uitvoering was. Deze vergroting is in hoofdzaak het gevolg van de loon- en prijsstijgingen van het afgelopen jaar. De verwachting omtrent het verloop van deze nog in uitvoering zijnde werken kan bevredigend genoemd worden. De omvang van werken in regie was naar verhouding gering. De omzet bedroeg 7.900.000,tegenover ƒ7.300.000,— in 1953 en ƒ4.600.000,— in 1952. De vennootschap voerde wederom het leggen en her stellen van buizen en kabels voor de nutsbedrijven hier ter stede uit. Het resultaat der afgesloten werken was over het algemeen bevredigend. Aangaande de omzet in 1955 menen wij te kunnen opmerken, dat deze in verband met de in uitvoering zijnde opdrachten vermoedelijk gelijk zal zijn aan die van het afgesloten boekjaar. De Habo nam, zoals gebruikelijk, deel aan nagenoeg alle met geldelijke steun van de Gemeente uitgeschreven aanbestedingen, voor zover deze op haar gebied lagen. In totaal waren dit 280 aanbestedingen tot een totaal bedrag van rond ƒ21.000.000,Hiervan werden 83 opdrachten in concurrentie met particuliere aan nemers verkregen, waarbij haar cijfers in totaal 79.804,lager waren dan die van haar opvolgers. Zoals uit bijgaande balans blijkt, sluit het boekjaar met een winstsaldo van ƒ70.832.81, zulks nadat o.a. een storting in het voorzieningsfonds, een bedrag be stemd voor uitkering van een winstaandeel aan de arbeiders en de nodige afschrijvingen ten laste van de bruto winst zijn gebracht. Hiermede hebben wij de eer U het jaarverslag aan te bieden over 1954, het 34ste jaar der vennootschap. Nieuwbouw kantoorpand, magazijnen. Het op de debetzijde van de balans vermelde bedrag geeft aan de investeringen ten behoeve van deze bouw na afschrijving van een bedrag van 43.245,64 ten laste van de verlies- en winstrekening 1953 t./m. ultimo december 1954. Voorzieningsfonds. De gunstige bedrijfsresultaten geven ons aanleiding U voor te stellen genoemd bedrag in het in 1945 ge vormde voorzieningsfonds te storten. Het ligt in het voornemen dit bedrag te besteden voor ouderdoms voorziening voor een gedeelte van het personeel. Dit resultaat stelt Uw college in staat aan aandeel houders voor te stellen, overeenkomstig artikel 21 van de statuten, een dividend van 5 uit te keren over het gestorte kapitaal ad 125.000,ƒ25.000,aan de algemene reserve toe te voegen en het restant zijnde 39.582,81 te bestemmen voor extra afschrijving op nieuwbouw kantoorpand, magazijnen enz., gelegen aan de Radarstraat. Als toelichting op de verlies- en winstrekening diene het volgende. Saldo exploitatierekening. Dit bedrag geeft aan de baten, welke uit het bedrijf en door de verschillende werken zijn verkregen, voor zover deze geheel worden afgesloten, nadat algemene kosten, werfkosten enz. aan deze werken toegerekend zijn. Ter toelichting van de balans diene het volgende. Uitkering winstaandeel arbeiders. Ingevolge de statuten zal jaarlijks, indien de winst zulks toelaat, een uitkering plaats hebben aan perso neel, hetwelk gedurende een bepaalde tijd onafgebroken in dienst van de vennootschap werkzaam is. Voor dit doel zal worden bestemd 20% van de overwinst of zoveel meer als de Algemene Vergadering van Aandeelhouders toestaat. De overwinst bedraagt dit jaar, zonder de aftrek van deze uitkering rond 84.600,zodat beschikbaar gesteld zou moeten worden 20% van ƒ84.600,ƒ16.920, Voorgesteld wordt dit bedrag te verhogen tot ƒ20.000,—. Aan de Raad van Commissarissen der N.V. Haagsche Bouwmaatschappij {Habo) BIJLAGE 28

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 383