I I I i 1 28 I ’s-Gravenhage, 22 April 1955. - 2 Het bedrag geeft het verschil aan tussen de tot dusver in het fonds gestorte bedragen en de door de vennoot schap betaalde bijdragen ten behoeve van een ouder domsvoorziening voor een gedeelte van het personeel. Het hieronder opgenomen bedrag vertegenwoordigt de in de loop van jaren gevormde reserve. Ten einde onze nieuwbouw aan de Radarstraat te kunnen financieren, is door ons een lening voor ge noemd bedrag bij de Nutsspaarbank, alhier, opgeno men. Daar deze lening door de Gemeenteraad moest wor den gegarandeerd, werd een hypotheekovereenkomst met de Gemeente aangegaan. De baten verkoop oude opstallen aan de le Lulof- dwarsstraat zijn gedeeltelijk reeds in 1954 aangewend voor inrichting van nieuwe magazijnen. Genoemd bedrag is nog beschikbaar voor verschillende voor zieningen, die in 1955 tot stand gebracht zullen worden. Een bedrag bleef gereserveerd om in de jaren waarin de winst zulks niet toelaat of niet geheel toereikend is, toch nog een uitkering te kunnen doen. A. V. Haagsche Bouwmaatschappij (Habó) De directeuren: F. G. VAN BALEN J. VAN ZON Onder dit hoofd zijn de uitgaven, rekeningen, lonen en andere kosten opgenomen, welke ten laste van de verschillende onderhanden werken zijn geboekt, onder aftrek van de hiertegenover uitgezonden rekeningen. Deze post omvat de beschikbare saldi in de kas be nevens het tegoed bij de Postcheque- en Girodienst. Het onder dit hoofd opgenomen bedrag dient ter dekking van aangegane verplichtingen ten opzichte van de oud-directeur en een der tegenwoordige directeuren. Onder dit hoofd zijn geboekt de verschillende nog te verrichten betalingen voor ontvangen facturen van overlopende en afgesloten werken, schuld aan de Nederlandsche Handelmaatschappij, alsmede ver schuldigde sociale lasten over het afgelopen jaar. Hieronder is opgenomen het hulpmaterieel van de afdelingen bouwbedrijf en kabels en buizen, hetwelk zich in het magazijn en op de verschillende werken be vindt. De waardering is geschied naar de aanschaf- fingskosten, verminderd met een aanzienlijke en wat de kleine gereedschappen betreft, een volledige af schrijving. Bovendien zijn onder dit hoofd de bouw materialen geboekt, welke per balansdatum de maga- zijnvoorraad vormden. Dit bedrag geeft o.a. aan de vorderingen op ver schillende diensten en bedrijven, alsmede waarborg sommen. Hieronder bevinden zich naar onze mening geen dubieuze posten. VERSLAG VAN DE N.V. HAAGSCHE BOUWMAATSCHAPPIJ (HABO). Reserve voorzieningsfonds personeel. Algemene reserve. Hypotheek o/g. Reserve inrichting magazijnen. Reserve winstaandeel arbeiders. Onderhanden werken. Beschikbare middelen. Reserve voor diverse verplichtingen. Crediteuren. Hulpmaterieel en verbruiksmaterialen. Vorderingen en vooruitbetalingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 384