28 f De Raad van Commissarissen, 3 x Hiermede hebben wij de eer U aan te bieden de verlies- en winstrekening over 1954 alsmede de balans per 31 december 1954 onzer vennootschap. Deze stukken hebben wij, terzijde gestaan door onze accountant, onderzocht en accoord bevonden. Wij stellen U voor aan deze stukken Uw goedkeuring te hechten. Overeenkomstig het door de directie in haar jaarverslag, dat mede hierbij gaat, vervatte voorstel geven wij U in overweging het dividend over 1954 vast te stellen °P 5%, 25.000,toe te voegen aan de reserve en het restant zijnde 39.582,81 te bestemmen voor extra afschrijving op nieuwbouw kantoorpand Radarstraat. D. W. DETTMEIJER, Voorzitter, J. KUNST, Secretaris AAN de Algemene Vergadering van Aandeelhouders der Haagsche Bouwmaatschappij (Habo). VERSLAG VAN DE N.V. HAAGSCHE BOUWMAATSCHAPPIJ (HABO). Balans per 31 december 1954. 47.841,18 8.162,30 8.224,25 ƒ3.240.195,85 Verlies- Saldo exploitatierekening 110.832,81 110.832,81 j 110.832,81 ƒ3.240.195,85 Kapitaal Algemene reserve Reserve voorz. fonds pers, Reserve winstaandeel ar beiders vorige jaren Reserve inrichting maga zijnen 20.000,— 20.000,— 70.832,81 N. V. Haagsche Bouwmaatschappij (Habo) De Directeuren: F. G. VAN BALEN J. VAN ZON 875.000,— 403.214,43 1,— 1,— 342.595.66 38.875,49 700.488,12 833.846,22 46.173,93 64.227,73 70.050,49 1.390.084,82 20.000,— 300.000,— 70.832,81 en Winstrekening over het boekjaar 1954. Aandeelhouders nog te storten Nieuwbouw Radarstraat Opstal pand le Lulofsdwarsstraat Inrichting kantoor Hulpmaterieel Verbruiksmaterialen Onderhanden werken Vorderingen en vooruitbetalingen Beschikbare middelen Reserve voor diverse verplichtingen Crediteuren Winstaandeel arbeiders Hypotheek o/g pand Radarstraat Winst ƒ1.000.000,— 325.000,— Dotatie voorzieningsfonds Winstaandeel arbeiders Winst

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 385