lp 29 6 Ji I e. 2 Door de woningbouwcorporaties worden (of zijn reeds) gebouwd (sinds 1946) in Moerwijk en Morgen stond: 141 winkels; 14 bedrijfsruimten; 27 garages; 24 verhuurbare ruimten (in onderstukken); 39 extra bergruimten (in onderstukken); 23 jeugdverblijven (in onderstukken); 5 ateliers; 17 lokalen voor kleu teronderwijs; 1 polikliniek; 1 consultatiebureau; 2 wijkzalen; praktijkruimte voor wijk- en tandarts. Door de Gemeente worden (of zijn reeds) gebouwd (sinds 1946) in Moerwijk en Morgenstond: 192 winkels; 70 bedrijfsruimten; 190 garages; 100 verhuurbare ruimten (in onderstukken); 50 extra berg ruimten (in onderstukken); 13 jeugdverblijven (in on derstukken); 10 ateliers; 30 lokalen voor kleuteronder wijs; 3 kiosken; 1 kantoor voor de Stichting „Centraal Woningbeheer”, onderhoudsposten voor de Gemeen telijke Woningdienst; 1 politiepost, 2 veegposten en 2 schaftlokalen voor Gemeenteplantsoenen. Ter stimulering van het wijkleven werd, in nauwe samenwerking met de Stichting Sociale Wijkcentra, een wijkcentrum ingericht in een onderstuk van in aanbouw zijnde woningen aan de Stuwstraat. In Fe bruari 1955 is dit centrum in gebruik genomen. Het hier tot stand gebrachte vormt een noodzakelijke aanvulling van de zaal aan de Ketelstraat. Wijkzalen zijn eveneens in aanbouw bij een complex woningen aan de Leyweg en aan de Burgemeester Hooftstraat (Loosduinen), terwijl schetsplannen gereed zijn voor dergelijke localiteiten in het plan „Bouwlust”. Bij de voorbereiding werd veel medewerking ondervonden van en werden waardevolle adviezen gegeven door verschillende belanghebbenden als de Stichting Sociale Wijkcentra, de afdeling Onderwijs der Ge meentesecretarie en de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Van het wijkcentrum Morgenstond zullen, met uit zondering van de grond bestemd voor het wijkgebouw, alle terreinen waarschijnlijk worden bebouwd van wege particulieren, die hierop een bebouwing tot stand zullen brengen overeenkomstig de resultaten van de Stichting Sociale Wijkcentra en de Stichting „Cen traal Woningbeheer”. In 1955 zal het wellicht mogelijk blijken hierover een afgerond voorstel aan het College van Burgemees ter en Wethouders te doen toekomen. Een overzicht van de op 31 December 1954 be schikbare bouwterreinen is opgenomen in het verslag van de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf. Tabel 1 geeft een overzicht van de stand van de woningvoorraad en de woningbouw in Amsterdam, Rotterdam, ’s-Gravenhage en Utrecht. a. b. d. In 1954 is in de Beschikking Bijdragen Woning- wetbouw 1950 een wijziging aangebracht, waarbij bijzondere bijdragen toegekend werden voor woningen ter vervanging van krotten en voor woningen en woon gebouwen voor bejaarden. Ter verhoging van het woonpeil is, in samenwer king met Gemeentewerken, nadat van de zijde van het Ministerie bericht was ontvangen dat hiertegen geen bezwaar bestond, centrale blokverwarming in te bouwen woningen in het plan „Bouwlust" in studie. De plannen voor 24 zogenaamde proefwoningen aan de Cannenburglaan verkeren in een vergevorderd stadium, van voorbereiding. In deze woningen zullen, met medewerking van het Ministerie van Wederop bouw en Volkshuisvesting en van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, proeven worden genomen op het gebied van de bouwtechniek en tot verhoging van het woongerief. Het laat zich aanzien dat het onder leiding van de Gemeentelijke Woningdienst in aanbouw zijnde gemeentelijke tehuis voor ouden van dagen aan de Twickelstraat in de loop van 1955 ge deeltelijk in gebruik zal kunnen worden genomen. Over de beheersvorm van het tehuis werd nog geen beslissing genomen. Intussen zal met dit complex niet aan de dringende behoefte van dit soort tehuizen zijn voldaan en voort bouwende op de thans opgedane ervaring, zijn plan nen in voorbereiding voor de stichting van meer der gelijke tehuizen zowel door de Gemeente als door woningbouwcorporaties Door de woontechnische afdeling van de Gemeen telijke Woningdienst werden uitvoerige studies ge maakt voor restauratie en uitbreiding van het com plex Zomerhof. Hierbij werd gebruik gemaakt van het besprokene in enige vergaderingen met de Ge meentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, de Dienst voor Sociale Belangen, de afdelingen Sociale Zaken en Onderwijs der Gemeentesecretarie, de Door intensieve samenwerking tussen de Gemeen telijke Woningdienst en de woningbouwverenigingen met de daarbij betrokken architecten, zal het, naar gehoopt wordt, mogen gelukken de gevolgen van de wijziging in een zo laat stadium, te overwinnen. De uitvoering ondervond oponthoud door: 40 dagen onwerkbaar weer; onregelmatige aanvoer van grind (het vervoer te water werd bemoeilijkt door de lage waterstand tengevolge van de lange periode van droogte); stagnatie in de aanvoer van vensterglas uit België; tekort aan stucadoors en tegelzetters (het tekort aan tegelzetters was vooral merkbaar in de premie- bouw); de loodgietersstaking gedurende de maand Augus tus. VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. Woningvoorraad Beschikbaar bouwterrein. J Wijkvoorzieningen. en woningbouw. Beschikkingen betreffende de nieuwe bouw. Bijzondere objecten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 387