29 HOOFDSTUK III. 3 Het onderhoud van de bij de Stichting „Centraal Woningbeheer” in exploitatie zijnde woningen ge schiedde door of onder toezicht van de Gemeentelijke Woningdienst. Voor het overzicht van deze werk zaamheden moge worden verwezen naar het jaarver slag van 1954 van de Stichting „Centraal Woningbe heer”. a. Andere objecten. Ten bedrage van ƒ24.943,81 werd onderhouds werk verricht aan de woningen van de „Stichting Braamstraat”. Aan de objecten van de Dienst voor het Gemeen telijk Grondbedrijf en van de Gemeentelijke Hypo theekbank werden de nodige onderhoudswerken ver richt respectievelijk ten bedrage van 75.777,91 en van 14.964,36. b. Verlichting. Het onderhoud van de buiten- en portiekverlich- ting in de diverse complexen werd door het Gemeen telijk Electriciteits-Bedrijf verricht. d. Gevorderde percelen. In opdracht van de Directeur van het Gemeentelijk Bureau voor de Huisvesting werd in 110 woningen een onderzoek ingesteld naar de staat van onderhoud van de gevorderde woonruimte. Aan 3 percelen werden, in opdracht van de Hoofd directeur van de Gemeentelijke Dienst van de Weder opbouw en de Stadsontwikkeling, diverse werkzaam heden uitgevoerd. prijsvraag. Verwezen moge worden naar het verslag van de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf. In de nieuwe wijken bestaat dringende behoefte aan praktijkruimten voor artsen en tandartsen. Een praktijkkamer voor een tandarts werd onder gebracht in een onderstuk van woningen aan de Mep- pelweg. In een plan voor 122 woningen in Bouwlust werd ruimte gereserveerd voor praktijkruimten voor 2 tandartsen en een huisarts. De hiervoren genoemde kleuterscholen werden ondergebracht in hiervoor tijdelijk ingerichte, oor spronkelijk voor buurtbedrijven bedoelde, ruimten. Vele verhuurbare ruimten in onderstukken werden als jeugd verblijf ingericht en in gebruik genomen. De materiaalvoorziening voor het onderhoud van de woningbouwvereniging ,,’s-Gravenhage” geschiedde, evenals in 1953, door het magazijn van de Gemeen telijke Woningdienst. c. Beplanting. Het onderhoud van de beplantingen bij de gemeen telijke woningcomplexen alsmede het onderhoud van de gemeenschappelijke tuinen werd door Gemeente- plantsoenen verzorgd. In de complexen Middachtenweg, Heeswijkplein, Twickelstraat, Ruysbroekstraat en Weerselostraat kwamen respectievelijk 6, 5, 1, 1 en 4 tuinen gereed. Deze tuinen werden in de loop van het seizoen in gebruik genomen. Voor 2 000 woningen waren op 31 December 1954 de plannen in voorbereiding. op 31 December 1954 waren 1606 woningen in uitvoe ring (hiervan worden 112 woningen, met machtiging van de Woningstichting „Ons Belang”, door de Ge meente voor deze stichting gebouwd): 151 woningen, waarvoor bouwvergunning was verleend, waren nog niet in uitvoering. Voor 1 500 woningen waren op 31 December 1954 de plannen in voorbereiding. Voor 132 woningen en 3 garages (te weten 48 woningen en 3 garages van het complex van 504 woningen en 84 woningen van het complex van 225 woningen beide aan de Meppelweg, voor de bouw waarvan (in 1952, respectievelijk 1953) door het Rijk aan de Gemeente premie op de voet van de regeling 1950 werd verleend, werd op 14 April 1954 de acte van verkoop aan de verzekeringsmaatschappij „De Eerste Nederlandsche” verleden. Bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 December 1954 werd het beheer van de overige woningen van het genoemde complex voorlopig aan de Stichting „Centraal Woningbeheer” opgedragen. In 1954 werden 1 252 woningen opgeleverd; In 1954 werden opgeleverd 834 woningen; op 31 December 1954 waren 1 850 woningen in uitvoering; 213 woningen, waarvoor bouwvergunning was ver leend, waren nog niet in uitvoering. VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. WIJZIGINGEN, VERNIEUWINGEN EN ONDERHOUDS WERKZAAMHEDEN AAN VERSCHILLENDE OBJECTEN. Gemeentewoningen. Diversen. Woningen van stichtingen. Plannen in voorbereiding. Plannen in voorbereiding. D. GEMEENTELIJKE PREMIEBOUW. toegelaten verenigingen en C. WONINGWETBOUW DOOR TOEGELATEN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN (TABEL II). Opgeleverde en in uitvoering zijnde woningen, (tabel lil). B. GEMEENTELIJKE WONINGWETBOUW (TABEL II). Opgeleverde en in uitvoering zijnde woningen (tabel III).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 388