29 91 506 afdeling 88 In tabel IV wordt het gebruikelijke overzicht gebo den van het aantal woningen, gezinnen en bewoners in de complexen der woningbouwcorporaties. Deze tabel geeft een totaal van 13 456 woningen tegen 12 325 woningen in de overeenkomstige tabel per 31 December 1953, een toeneming derhalve van 1 131 woningen. e. Voorzieningen aan percelen van particuliere eigenaren. In opdracht van Burgemeester en Wethouders en door bemiddeling van de Directeur van het Gemeen telijk Bouw- en Woningtoezicht werden aan 127 per celen voorzieningen uitgevoerd tot een totaal bedrag van 45.166,56, ingevolge artikel 70 van de Woning wet, terwijl 172 aanschrijvingen werden beoordeeld. Onderhoudsposten. De onderhoudsposten aan de Zijpendalstraat en aan de Meppelweg kwamen dit jaar gereed. De eerstge noemde werd geheel, de laatstgenoemde gedeeltelijk in gebruik genomen. omvang kleinere (zie tabel V). g. Buitenplaatsen. Op Steenvoorde werd een toiletgebouwtje geplaatst. Aan de jeugdherberg Ockenburgh werd de woon kamer van de jeugdherbergouders, door aanbouw van een serre, uitgebreid. De centrale verwarming van de woning van de jeugdherbergouders werd van de ver- warmingsinstallatie van de jeugdherberg af gesplitst, waarvoor een nieuwe ketel in de keuken van genoem de woning werd geplaatst; de verwarmingsinstallatie van de jeugdherberg werd voorzien van een nieuwe ketel terwijl de installatie met enige radiatoren werd uitgebreid. Controle op het onderhoud van de woningen der woningbouwcorporaties. Het onderhoud kon op normale wijze worden uit gevoerd. Door de op 1 Januari 1954 van kracht ge worden huurverhoging en de daarmee verband hou dende verhoging van de onderhoudsnormen kwamen de zo goed als uitgeputte fondsen, waaruit het onder houd moet worden bestreden, in een iets gunstiger positie te verkeren. De woningbouwcorporaties voer den ook dit jaar het dagelijkse onderhoud in eigen beheer uit; werkzaamheden van grotere werden, na onderhandse aanbesteding, aan aannemers opgedragen. Het toezicht werd uitgeoefend door de Technische Controle op de Woningbouwverenigingen. De samenwerking met de woningbouwcorporaties was uitstekend. In het tijdvak van 1 December 1953 tot en met 30 November 1954 werden in exploitatie genomen: 240 woningen door de Algemene Woningbouwver eniging Woningbouwvereniging ,,’s-Gravenhage” Woningstichting „Patrimo nium” R.K. Woningbouwvereniging „Verbetering zij ons Streven” 1 131 woningen te zamen. De 13 456 woningen werden bewoond door 13 778 gezinnen, zodat per 30 November 1954 322 gevallen van dubbele bewoning voorkwamen tegen 307 geval len per 30 November 1953. Het aantal bewoners bedroeg 50 032 of gemiddeld 3,72 per woning (vorig jaar gemiddeld 3,73). Het laagste gemiddelde - 2,74 - werd aangetroffen in het Iste complex van de Vereniging voor Volks huisvesting „Nutswoningen”, het hoogste - 5,22 - in het lilde complex der R.K. Woningbouwvereniging „Verbetering zij ons Streven”. Het volgende overzicht geeft de cijfers van het huur verlies wegens leegstaan over de laatste 4 boekjaren: Tabel IV geeft aan een aantal van 13 456 woningen tegenover tabel V 13 037 woningen. Het verschil betreft: 240 woningen van de Algemene Woningbouwvereni ging Woningbouwvereniging ,,’s-Gravenhage” 91 Woningstichting „Patrimonium” 419 woningen te zamen. Deze waren op 30 November VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGD1ENST. 294 99 99 Bedragen HOOFDSTUK IV. 1 Dec. 1952 30 Nov. 1953 133.292,91 Per woning 189,12 196,11 Aantal woningen 12 325 13 037 4 Totaal nadelige saldi Totaal voordelige saldi Per saldo nadelig 1950— 1951 1951— 1952 1952— 1953 1953— 1954 0,222 0,149 0,184 0,221 Bewoning. Samenstelling gezinnen. Financiële uitkomsten. Boekjaar 1 Dec. t/m 30 Nov. 6.699,— 5.491,04 8.250,41 11.846,83 In pCt. van de bruto-huur 1 Dec. 1953 30 Nov. 1954 ƒ2.422.947,10 ƒ2.689.918,47 92.000,17 ƒ2.330.946,93 ƒ2.556.625,56 BEMOEIINGEN MET DE EXPLOITATIE VAN TOEGELATEN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN. Huurverlies.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 389