het blad „De Gong” gratis HOOFDSTUK VI. OPENBARE GEZONDHEID. 29 Het aantal leden van de afdeling bedroeg op 31 December 1954 4 475. De resultatenrekening over 1954 sloot met een batig saldo van 234,14. Voor mededelingen betreffende de gezondheids toestand in de Gemeente wordt verwezen naar het verslag van de Gemeentelijke Geneeskundige en Ge zondheidsdienst. In de Gemeente waren op 31 December 1954 gevestigd: 870 geneesheren, 193 tandartsen, 12 tand heelkundigen, 62 verloskundigen (vroedvrouwen) en 57 apothekers. Vereniging voor Vogelbescherming ’s-Gravenhage en Omstreken, secretariaat Valkenboskade 463. Het verenigingsjaar 1 October 1953 t./m. 30 Sep tember 1954 werd vooral gekenmerkt door de vorstperiode in Februari 1954. Niettegenstaande een uitgebreide actie om de nood der vogels zoveel moge lijk te lenigen, zijn toch talrijke slachtoffers gevallen. Vele adviezen werden aan belanghebbenden verstrekt betreffende de behandeling van uitgeputte vogels. Van de Politie en de Gemeenteplantsoenen werd veel medewerking verkregen. De normale werkzaamheden, zoals de bewaking van de verschillende terreinen en het beschermen van de broedende vogels, werden in het verenigingsjaar voortgezet. In totaal werden 42 excursies en één lezing ge houden. Het aantal leden bedroeg op 1 October 1954: 1 402 (1 October 1953: 1 321). Het verenigingsjaar sloot met een voordelig saldo van 518,55. Vereniging Ned. Toevluchtsoord voor noodlijdende dieren, Nieuwe Haven 73. In het asyl der vereniging zijn in 1954 2 104 zwervende dieren (851 honden en 1 253 katten) gebracht. Van de ingebrachte zwervende dieren konden 80 honden en 14 katten aan de eigenaren worden terug gegeven. In totaal zijn in het verslagjaar, al dan niet tegen vergoeding, 809 honden en 1 332 katten pijnloos gedood. Gedurende het verslagjaar werden door de dieren arts 1 926 consulten gegeven. Tijdens de Landelijke Blauwe-Week Actie werden 1850 000 exemplaren van het blad „De Gong” gratis ■in de stad verspreid. De straat- en huiscollecte, door het Comité ge- Iorganiseerd, bracht 3.186,99. op (in 1953 3.113,74). Op verscheidene pleinen in de stad stonden gedu- rende 4 maanden propagandaborden. Aan het Bloe- mencorso in de Bloemenweek werd met een fraai versierde propaganda-auto deelgenomen. Ter gelegen- heid van de jaarwisseling werden 1 000 zakkalen- Bdertjes gratis verspreid. Het comité ontving in 1954 van de Gemeente een subsidie van 900, Het „Martinusfonds” voor financiële steun aan slachtoffers van het alcoholisme bedroeg op S 1 Januari 1955 1.400, Afdeling ’s-Gravenhage van de Nederlandse Ver eniging tot bescherming van Dieren, secretariaat Van Hoornbeekstraat 51. Ter gelegenheid van de Werelddierendag (4 Oc tober 1954) werd gedurende twee weken door middel van een affiche in alle wagens en bussen van de Haagse Tramweg-Maatschappij bekendheid aan deze dag gegeven. In het verslagjaar werden 514 dierenfotokalenders verkocht. In de polikliniek ter behandeling van dieren van on- en minvermogenden aan de Harderwijkstraat werden in totaal 1 066 dieren behandeld tegen 719 in 1953. Aan de afd. ’s-Gravenhage van de Volksbond tegen Drankmisbruik, secretariaat Daguerrestraat 89, was ook in het verslagjaar de exploitatie van de drie cantines op het terrein van het Openbaar Slachthuis toevertrouwd. Vereniging Consultatiebureau voor Alcoholisme, Wagenstraat 38 A. Op 31 December 1954 bedroeg het aantal patiën ten 357, waarvan 171 ter reclassering. In het verslagjaar ondergingen 90 patiënten een zg. refusalkuur. Het aantal uitgebrachte voorlichtingsrapporten aan de rechterlijke macht en de Reclasseringsraad be droeg 50, waarvan 45 in strafzaken. Per 31 December 1954 telde de vereniging 4 col lectieve en 68 individuele leden. In het verslagjaar werden geregeld besprekingen gehouden met ambtenaren van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen en van het Gemeente lijk Bureau voor Werklozenzorg en Personeelsvoor ziening. De exploitatierekening vertoonde per 31 Decem ber 1954 een nadelig saldo van 2.359,63. Door de Gemeente werd over 1954 aan de ver eniging een subsidie toegekend van 3.000, Gezondheidstoestand. Geneesheren, tandartsen, verloskundigen, apothekers. Dierenbescherming.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 38