29 aanvragen Recapitulatie. uitbetaald Recapitulatie. 5 1 2.800,-). In 1954 werden 2 aanvragen voor 2 woningen tot een bedrag van 1.687,50 uitbetaald, terwijl op 31 December nog één aanvraag in behandeling was en er gedurende het jaar 1954 één aanvraag werd afge wezen, zodat het aantal afwijzingen thans 3 bedraagt. Ook werd in 1954 nog voor een bedrag van 478,17 aan D.U.W.-subsidie betaald. In 1954 werd in 7 gevallen voor 10 woningen aan premie een bedrag van 21.000,uitbetaald; in de loop van het jaar werden 5 nieuwe aanvragen inge diend, waardoor het totale aantal aanvragen op 197 18 aanvragen voor 52 woningen tot een bedrag van 51.383,23 uitbetaald aan verbe- teringspremie, terwijl bovendien een bedrag groot 1.862,68 aan D.U.W.-subsidie werd betaald; aan gezien van het totale aantal aanvragen (104 stuks) 28 aanvragen werden ingetrokken, 9 aanvragen wer den afgewezen en zoals uit onderstaande recapitulatie blijkt, 67 aanvragen werden betaald waren er op 31 December geen aanvragen meer in behandeling. Recapitulatie. werd gebracht. Van deze 197 aanvragen waren op 31 December nog 8 aanvragen in behandeling, terwijl 42 aanvragen werden ingetrokken en 11 werden afgewezen. 1954 weliswaar bewoond, doch de gemiddelde exploi- tatiedatum van het complex, waartoe deze woningen behoren, valt na deze datum. De stijging van de nadelige exploitatiesaldi in totaal en per woning wordt, evenals in vorige jaren, veroor zaakt door de voortgang van het in exploitatie nemen van nieuw gebouwde woningcomplexen. De gemiddelde onderhoudskosten bedroegen voor de woningen, gebouwd vóór 1946, per woning en per jaar 73,96 tegen 70,56 in het vorige boekjaar. De onderhoudsreserves dezer complexen zijn ge stegen van 391.602,37 per 30 November 1953 voor 17 complexen met 3 450 woningen tot 484.014,99 per 30 November 1954 voor 18 complexen met 3 999 woningen. Daartegenover zijn de reserves van 20 complexen uitgeput. Deze gaven aan totale onderhoudstekorten 302.548,40 per 30 November 1954 voor 20 com plexen met 2 659 woningen tegen 340.192,10 per 30 November 1953 voor 21 complexen met 3 208 woningen. De gemiddelde onderhoudskosten van de com plexen, gebouwd na 1946, bedroegen per woning en per jaar 51,12 tegen 37,35 over het vorige boek jaar. De onderhoudsreserves bedroegen per 30 No vember 1954 514.510,25 voor 23 complexen met 5 947 woningen tegen 270.903,54 per 30 Novem ber 1953 voor 22 complexen met 5 318 woningen. De onderhoudsreserves van 5 complexen waren uitgeput. De totale onderhoudstekorten bedroegen 47.651,32 per 30 November 1954 voor 5 com plexen met 432 woningen tegen 17.954,05 per 30 November 1953 voor 4 complexen met 349 woningen. 50% van HOOFDSTUK V. In 1954 werd in één geval (één aanvraag voor één woning) een premie van 1.440,uitbetaald, terwijl nog één aanvraag op 31 December in behandeling was. Van het totale aantal aanvragen werden er 85 ingetrokken en 300 aanvragen werden afgewezen. Recapitulatie. In 1953 werd aan D.U.WJ)-subsidie een bedrag groot 16.676,95. Recapitulatie D.U.W.-subsidie: 4. Terlingenlonds 1 2.800,-; subsidie). In 1954 werden VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. 56 woningen 72 38 20 28 10 224 39 woningen 35 2 ”76 Bedrag. 132.311,20 51.383,23 183.694.43 Bedrag. 133.913,71 176.164,70 92.769,31 42.490,65 60.060,— 21.000,— 526.398,37 Bedrag. 19.405,35 22.390,48 1.687,50 43.483,33 68 woningen 1015 343 90 61 19 1 1 597 In 1948 uitbetaald 1949 h 1950 1951 1952 1953 1954 Totaal In behandeling Vervallen Afgewezen Totaal ingekomen 3. Terlingenlonds 1951 (T.-premie '51; 2. Woningsplitsing (S.-premie). 67 aanvragen voor 892 294 19 16 19 1 1 308 1 aanvrage. 85 aanvragen. 300 1 694 aanvragen. 12 aanvragen voor 2 1 3 25 aanvragen. Bedrag. 35.959,82 531.235,90 175.987,53 50.850,11 50.923,27 2.816,23 f 849.212,86 In 1953 uitbetaald 1954 Totaal Vervallen Afgewezen Totaal ingekomen BEMOEIINGEN MET BOUW VOOR PARTICULIEREN. 1. Woningverbetering (V.-premie). 38 aanvragen voor 33 22 15 21 7 136 8 42 11 197 aanvragen. In 1949 uitbetaald 1950 1951 1952 1953 1954 Totaal In behandeling Vervallen Afgewezen Totaal ingekomen 1952 (T.-premie '52; 50% van van kostenbedrag als D.U.W.- In 1952 uitbetaald 1953 1954 Totaal In behandeling Afgewezen Totaal ingekomen In 1953 betaald 521,70 1954 478,17 Totaal 999,87 49 aanvragen voor 137 woningen 18 52 67 189 28 9 104 aanvragen. 1) D.U. W.= Dienst Uitvoering Werken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 390