I I 29 1 Recapitulatie. 1. Recapitulatie. 6 HOOFDSTUK VI. 20 aanvragen in behandeling, 66 aanvragen werden ingetrokken en 183 aanvragen werden afgewezen. a Recapitulatie D.U. W.-subsidie: In 1954 werden 39 aanvragen tot een bedrag van 15.175,03 uitbetaald, terwijl het totale aantal aan vragen toenam tot 720, doordat 37 nieuwe aanvra gen werden ingediend. Op 31 December waren nog Tengevolge van de overplaatsing in de loop van dit jaar van de afdeling Oorlogsschade en Wederop- bouwzaken van de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling naar de Ge meentelijke Woningdienst is aan dit verslag een nieuw hoofdstuk toegevoegd met betrekking tot de finan ciële afwikkeling van de door de Gemeente geleden oorlogs- en watersnoodschade. De in het verslag over 1953 vermelde wijze van afwikkeling onderging in 1954 geen verandering. Wel moet worden opgemerkt dat het Rijk, na inwerking treden van de Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, is begonnen met eerst die herstelwerken te behandelen, welke door hun een voud op tamelijk vlotte wijze konden worden afge wikkeld. Eerst daarna kwam de behandeling van de meer gecompliceerde schadegevallen aan de orde. Deze maakten voortdurende besprekingen en een regel matig overleg, zowel met het Ministerie van Weder opbouw en Volkshuisvesting als met het Ministerie van Financiën noodzakelijk, terwijl in samenwerking met de gemeentelijke bedrijven en diensten vaak een nadere toelichting en de inzending van meer gegevens noodzakelijk waren alvorens tot afwikkeling kan worden overgegaan. In aansluiting op de in 1953 in onderling overleg met het Rijk tot stand gebrachte normenvergoeding tot verrekening van de kosten van voorbereiding, tekenwerk, toezicht en algemene bedrijfskosten voor de door Gemeentewerken van 1945 af uitgevoerde opruimings- en herstelwerken, vonden ook dit jaar besprekingen plaats om voor dezelfde kosten van de overige gemeentelijke bedrijven en diensten eveneens vergoedingspercentages vast te stellen. Aan het einde van het verslagjaar verkeerde deze aangelegenheid, wat betreft het Gemeentelijk Gas bedrijf, de Gemeentelijke Woningdienst en de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf, in een vergevor derd stadium. In 1954 werden 36 aanvragen voor 64 woningen tot een bedrag van 28.563,57 uitbetaald; in de loop van 1954 werden 89 nieuwe aanvragen ingediend, zodat het totale aantal is gestegen tot 134; hiervan waren op 31 December 79 aanvragen in behandeling, terwijl 19 aanvragen werden afgewezen. Recapitulatie. Deze premieregeling was oorspronkelijk alleen een rijksaangelegenheid, doch met ingang van 1 April 1954 is de regeling zodanig gewijzigd, dat deze gelijk is aan de regeling V ’53, zodat na genoemde datum geen V.T.-aanvragen meer werden aangenomen. De reeds ingediende V.T.-aanvragen, waarvan vaststond, dat de werkzaamheden na 1 April 1954 waren uit gevoerd of zouden worden uitgevoerd, hebben een premie toegewezen gekregen volgens de nieuwe regeling. In 1954 werden 28 aanvragen voor 94 woningen tot een bedrag van 3.556,25 uitbetaald. Gedurende het jaar 1954 werden 19 nieuwe aan vragen ingediend, waardoor het totale aantal steeg tot 57, waarvan op 31 December nog 5 aanvragen in behandeling waren, terwijl 4 aanvragen werden ingetrokken. |i Bk s van woonruimte In 1953 aan D.U. W.-subsidie 769,85 betaald. VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. 7. Verbetering tonnenstelsel (V.T.-premie; 49 aanvragen OORLOGSSCHADE, WEDEROPBOUWZAKEN EN WATERSNOODSCHADE. In 1954 uitbetaald In behandeling Afgewezen Totaal ingekomen Bedrag. 28.563,57 In 1953 betaald 21.118,05 1954 M 1.862,68 Totaal 22.980,73 132 98 82 51 39 451 20 66 183 Bedrag. 18.400,97 49.834,27 38.187,40 31.727,94 19.412,79 15.175,03 /T72/73MÖ Bedrag 875,— 3.556,25 ƒ4.431,25 Totaal ingekomen 720 aanvragen. 6. Vrijwillige beschikbaarstelling (V.B.-premie). Uitvoering Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen. 5. Woningverbetering 1953 (V.-premie '53; 50% van f 2.800,-). 7. Verbetering tonnenstelsel (V. I .-premie; oor- spronkelijk alleen rijkspremie groot f 25,— per closet, doch ingaande 1-4-'54 veranderd in 50% van ten hoogste f 300, In 1949 uitbetaald 1950 1951 1952 1953 1954 Totaal In behandeling Vervallen Afgewezen In 1953 uitbetaaid 20 aanvragen voor 35 woningen 1954 28 94 Totaal 48 aanvragen voor 129 woningen In behandeling 5 Vervallen 4 Totaal ingekomen 57 aanvragen. 36 aanvragen voor 64 woningen 79 19 134 aanvragen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 391