29 6. a. -- Spoedig bleek echter dat in de uitgaven, welke door de Gemeente in het kader van de adoptie werden gefinancierd, ook kosten waren begrepen waarin, op grond van de Wet Financiering Stormvloedscchade Publiekrechtelijke Lichamen, eventueel door de cen trale overheid kan worden bijgedragen, daar deze her- stelkosten geheel of gedeeltelijk betrekking hadden op het herstellen van stormvloedschade aan eigen dommen van de geadopteerde gemeenten. Teneinde te zijner tijd te kunnen voldoen aan de terzake bestaande rijksregelingen werden in 1954 door de Dienst, namens de geadopteerde gemeenten, schade aangiften bij het Ministerie van Financiën (Bureau Financiering Wederopbouw) ingediend. Tabel VIII geeft een overzicht van de in 1954 bij het Ministerie van Financiën ingezonden verzoeken tot toekenning van een vergoeding in de kosten we gens herstel van de stormvloedschade tot een totaal bedrag van 142.061,37. 54.310,— 955.228,— Tabel VII geeft een overzicht van de, op grond van de Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrech telijke Lichamen, bij het Ministerie van Financiën (Bureau Financiering Wederopbouw) ingezonden aan giften voor door de Gemeente geleden materiële en immateriële schade tot een totaalbedrag van ruim 1 millioen gulden. Op de in 1953 bij genoemd Bureau, op grond van de uitvoeringsbeschikkingen ingezonden voorschot- aanvragen wegens door de Gemeente tot een bedrag van ruim 600.000,gemaakte herstelkosten, is in dit verslagjaar een bedrag van ruim 500.000,als renteloos voorschot ontvangen. Het door de Dienst met het Rijk gevoerde overleg omtrent de definitieve vaststelling en afwikkeling van de stormvloedschade verkeert in een vergevorderd stadium. De in 1953 door de Dienst namens de Gemeente tot een bedrag van rond 42.000,uitgezonden declaraties wegens hulpacties en uitgevoerde herstel lingen in het rampgebied ten behoeve van andere gemeenten, zijn in dit verslagjaar afgewikkeld. In het kader van de hulpverlening aan de door de watersnoodramp van 31 Januari/1 Februari 1953 ge troffen gebieden is in de vergadering van de gemeente raad van 9 Februari 1953 besloten de gemeenten Stel lendam, Goedereede (Ouddorp is hieraan later toege voegd) te adopteren en ter realisering daarvan een crediet te verlenen. Hoewel de termijn van aanmelding van de oorlogs schade in het algemeen reeds is gesloten, kon met goedkeuring van het Ministerie van Financiën óók nu nog een aantal verzoeken tot toekenning van een vergoeding op basis van artikel 7 der vorenbedoelde Wet bij genoemd Ministerie worden ingezonden. Tabel VI geeft een overzicht van de in 1954 bij het Ministerie van Financiën ingezonden verzoeken tot toekenning van een vergoeding tot een bedrag van 7.864.495,87, waardoor het totaal van de tot en met 31 December 1954 ingezonden schadeaan giften, met inbegrip van de verzoeken tot toekenning van een bijdrage in de wederopbouwplannen, is geste gen tot ruim 73 millioen gulden. Onder rubriek II „Immateriële schade” van boven genoemde tabel is nog een aantal gevallen vermeld, waarvoor bij het Ministerie van Financiën een ver zoek tot toekenning van een vergoeding is ingediend. Evenals in 1953 concentreerden de bemoeiingen van de afdeling Oorlogsschade en Wederopbouwza- ken inzake de uitvoering van werken zich tot de admi nistratieve voorbereiding van de in de wederopbouw plannen Bezuidenhout B., Afvoerkanaal en Stokroos plein uit te voeren openbare werken, terwijl de bemoeiingen, wat de overige werken betreft, zich beperkten tot enige belangrijke opruimingswerken, enige werken tot herstel van oorlogsschade en de her bouw van bezittingen van de Gemeente en bijzondere scholen. Tabel IX geeft een overzicht van de, na overleg met de betreffende rijksinstellingen, in 1954 aan be drijven en diensten verstrekte goedkeuringen voor de uitvoering van opruimings- en herstelwerken, alsmede voor de in de wederopbouwplannen uit te voeren werken. a) Opruimingswerken b) Herstelwerken c) Wederopbouwplannen Opruimingswerken. Na overleg met het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting werd bereikt dat de sinds 1947 door het Rijk afgewezen kosten wegens in 1945 en 1946 uitgeoefende bewaking bij opruimingswerken in bossen, parken en plantsoenen, alsmede van enige in verband daarmede verrichte werkzaamheden, door voornoemd Ministerie alsnog werden goedgekeurd tot een bedrag van 511.134,80. VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. door de Gemeente 1 200.046,— 3. Registratie en afwikkeling van de gemeente lijke uitgaven in verband met de watersnood ramp van 1 Februari 1953. 4. Registratie en aangifte van schade als gevolg van adoptie door de gemeente ’s-Gravenhage van de door de watersnoodramp van 1 Februari 1953 getroffen gemeenten Stellendam, Goede- reede en Ouddorp. 2. Registratie en aangifte van geleden oorlogsschade. 5. Administratieve voorbereiding van de in de wederopbouwplannen uit te voeren werken en bemoeiingen met de uitvoering van verschillende opruimings- en herstelwerken. Inzending en afwikkeling van declaraties en voorschoïaanvragen wegens door de Gemeente gemaakte kosten voor de uitvoering van oprui mings- en herstelwerken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 392