I 8 i I ft 29 I If; 8 De directeur, H. G. C. COHEN STUART. c. Wederopbouw plannen. De uitvoering van de openbare werken in de ver schillende wederopbouwplannen vond regelmatig voortgang en de plannen Sportlaan/Zorgvliet I, Bezui- denhout A en B (1ste gedeelte) kunnen grotendeels als voltooid worden beschouwd. In verband met de stand van deze werken werden aan het einde van het verslagjaar voorbereidingen getroffen tot het bij het Ministerie van Financiën aanvragen van renteloze voorschotten op de door de Gemeente voor de uit voering van deze plannen gemaakte kosten. Hierbij moet echter tevens rekening worden gehou den met de omstandigheid, dat de Gemeente reeds voorschotten heeft ontvangen op de ten laste van de Gemeente gebrachte bedragen wegens aan particulie ren uitgekeerde hoofdsommen en grootboekrente voor de in de wederopbouwplannen onteigende gronden. Vermelding verdienen voorts de voorstellen van het Rijk inzake de aan de Gemeente te verlenen bij dragen in de kosten van de uitvoering van openbare werken in de wederopbouwplannen Sportlaan/Zorg- vliet I en Korte Voorhout. Ten aanzien van het plan Sportlaan/Zorgvliet I werd op grond van de begrotingscijfers, onderschei denlijk voor herstel in de oude- en nieuwe toestand, voorgesteld aan de Gemeente een vergoeding te ver strekken van 58 in de werkelijk voor dit plan ge maakte kosten tot een bedrag van 5.924.800, Met betrekking tot het wederopbouwplan Korte Voorhout werd een voorstel ontvangen aan de Gemeente een vergoeding te verlenen van 50 van de kosten van uitvoering tot een maximum van 300.000,Burgemeester en Wethouders hebben in hun brief van 15 Februari 1954 medegedeeld zich in beginsel met de gedane voorstellen te kunnen verenigen. Tabel XI geeft een overzicht van de gedurende 1954 door de Gemeente ten laste van de wederop- bouwrekening gebrachte uitgaven en de in dat jaar door haar van het Rijk ontvangen gelden wegens renteloze voorschotten en verleende vergoedingen inzake de afwikkeling van de kosten van opruimings- en herstelwerken en wederopbouwplannen. Daar de financiële afwikkeling van deze, in de eerste jaren na de bevrijding uitgevoerde, herstelwer ken als afgedaan kan worden beschouwd geeft tabel XIII een overzicht van de terzake door de Gemeente gemaakte kosten en de van het Rijk ontvangen ver goedingen. Op 31 December 1954 waren van het Ministerie van Financiën in totaal 891 voorstellen tot vaststelling van een vergoeding wegens herstel van oorlogsschade ontvangen en afgewikkeld. Daar dit aantal op 31 December van het voorgaande jaar 414 stuks bedroeg, zijn dus in het verslagjaar 477 voorstellen afgedaan. Tabel XII geeft een overzicht van het resultaat over de tot en met 31 December 1954 ontvangen voorstellen, ten aanzien waarvan de Gemeente zich met de vaststelling van de rijksvergoeding heeft ver enigd. Bedoelde tabel geeft tevens een beeld van de door het Ministerie toegepaste aftrekposten wegens verbetering, uitbreiding, in het herstel begrepen on derhoud enz. Zoals gebruikelijk werd een declaratie bij dit Minis terie ingezonden over in het vorige jaar door de Gemeente in verband met uitgevoerde sloop- en op- ruimingswerken gemaakte kosten tot een bedrag van 406.112,26, waarop, vooruit lopende op een nog van rijkswege te houden financiële controle, reeds een voorschot is ontvangen van 324.889,81 Hoewel bij het einde van het verslagjaar nog enige grote opruimingswerken in uitvoering, andere in het stadium van voorbereiding verkeren, kan in het alge meen worden geconstateerd dat het opruimingswerk vrijwel als beëindigd is te beschouwen. In verband daarmede wordt in tabel X een over zicht verstrekt van de tot en met 31 December 1954 door de Gemeente voor de uitvoering van opruimings werken gemaakte kosten, waarin tevens zijn aange geven de van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting terzake ontvangen bijdragen en waaruit de uiteindelijk ten laste van de Gemeente gebleven kosten blijken. b. Herstelwerken. De inzending van voorschotaanvragen bij het Ministerie van Financiën beperkte zich in 1954 tot slechts enkele gevallen daar - behoudens enige nieuwe herstelwerken - practisch voor alle objecten in de loop der jaren reeds voorschotten zijn verleend. De financiële afwikkeling vindt echter eerst plaats wan neer, na controle door het Rijk, de eventueel op de vergoeding in mindering te brengen aftrekposten we gens verbetering, uitbreiding, in het herstel begrepen onderhoud enz. zijn vastgesteld en door de contro lerende instelling advies aan het Ministerie van Finan ciën is uitgebracht. Daar de vergoedingspercentages wegens indirecte kosten van de verschillende gemeen telijke bedrijven en diensten nog niet alle door het Rijk zijn vastgesteld, kan slechts in een betrekkelijk klein aantal schadegevallen van een volledige finan ciële afrekening worden gesproken. VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. 8. Financiële afwikkeling inzake herstel van oor logsschade aan particuliere woningen. 7. Definitieve afwikkeling van de door de Gemeente gemaakte kosten tot herstel van oorlogsschade.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 393