29 13 J VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. de bij het Ministerie Omschrijving. Aantal. Bedrag. 1 691,28 2 10.130,90 4 411,08 1 1.200.000,— 1 363.500,— 1 52.191,46 Totaal 19 7.864.495,87 8.578.507,78 376 65.508.845,98 Totaal-generaal ingezonden t/m 1954 73.373.341,85 1 940 Roerende goederen Kosten wegens het vervangen van 2 door de bezetter gevorderde automobielen van de Politie Het vervangen van verloren gegane leermiddelen en electrische lampen van openbare scholen voor g.l.o Aanvulling op de reeds ingediende schadeclaim terzake van door de bezetter gevorderde lucht- afweerkanonnen Huurderving tengevolge van gebruik door de Duitse bezettingsmacht en Canadese strijdkrachten van de voetbalvelden op Houtrust Diverse leveringen en diensten in opdracht van de bezetter 16.632.101,22 37.778.899,38 2.519.337,60 500.000,— 700.000,— 350.000,— 13.500,— 10 1 161 374 1 1 1 1 1 4 801.137,81 160,45 In 1954 ingezonden schade-aangiften. I. MATERIELE schade. a. Wederopbouwplannen (art. 10 der Wet) Uitgaven ten behoeve van de wederopbouwplannen. Vermoedelijk ten laste van de gemeente blijvende kosten van de volgende wederopbuowplannen Bezuidenhout B Korte Voorhout 4.885.250,— 541.470,— 6.000,— 3.552,89 M van de Wet vergoeding. TABEL VI. Overzicht van de bij het Ministerie van Financiën (Bureau Financiering Wederopbouw), op grond Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, ingezonden verzoeken tot toekenning van een Kosten in verband met: a. het krachtens K.B. van 10 October 1945, S.no. F221 staken c.q. ontslaan van ambtenaren wegens onjuiste houding tijdens de bezetting met toekenning van wachtgeld ten laste van de gemeente, b. het verstrekken van vergoedingen aan voorzitters en secretarissen van de Zuiveringscommissies De schadeclaim is voorlopig geraamd op voor sub a voor sub b Totaal van de t/m 1953 ingediende schadeaangiften: I. MATERIËLE SCHADE a. Wederopbouwplannen b. Onroerende goederen c. Roerende goederen II. IMMATERIËLE SCHADE door de gemeente geleden immateriële schade II. IMMATERIËLE SCHADE (art. 14 der Wet). Kosten wegens het vervangen van personeel, werkzaam bij de gemeente, dat: a. om principiële redenen door of vanwege de bezetter uit de gemeentedienst werd ontslagen, b. in krijgsgevangenschap teruggevoerd en/of elders tewerk werd gesteld, c. op grond van de Wet Rechtsherstel Overheidspersoneel 1946 om de sub a en b vermelde redenen een schadeloosstelling kreeg toegekend. De schadeclaim is voorlopig geraamd op: voor sub a en b voor sub c Onroerende goederen b. Objectenschade (art. 7 der Wet) Hoewel de termijn van inzending van schadeaangiften reeds gesloten was, verleende het Ministerie van Financiën alsnog goedkeuring tot aanmelding van de volgende gevallen, te weten: Het herstellen van de bestrating in het doodlopend gedeelte van de Waalsdorperweg Aanvulling op de reeds ingediende schadeclaim terzake van kosten wegens het vervangen van dienstleidingen (huisaansluitingen) en meterverbindingen van de Gemeentelijke Gasbedrijf ten behoeve van de levering van gas op diverse plaatsen in de stad Het inzetten van een ruit in een winkelpand aan de Klimophof

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 398