29 I i KV* de bij het Ministerie Aantal. Bedrag. Omschrijving. 86.530,37 1 84.315,77 4 1.032.683,17 30 1.119.213,54 Totaal-generaal ingezonden t/m 1954 Omschrijving. Aantal. Bedrag. In 1954 ingezonden schade-aangiften. 8.076,— 1 16.571,36 1 142.061,37 16 Totaal 14 i i i Gemeente Ouddorp Beschikbaar gestelde technici van het Grondbedrijf Gemeente Goedereede herstel van de beplantingen 23 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40.650,82 10.766,28 16.296,41 12.966,41 5.331,82 5.520,49 177,98 985,29 16.778,57 309,95 In 1954 ingezonden schade-aangiften. II. IMMATERIËLE SCHADE (art. 14 der Wet) Ten laste van de gemeente gebleven kosten van, door de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Be langen uitgevoerde, maatregelen terzake van de evacuatie (nationale ramp) e.d. Totaal van de in 1953 ingediende schadeaangiften: I. MATERIËLE SCHADE a. Onroerende goederen b. Roerende goederen II. IMMATERIËLE SCHADE door de gemeente geleden immateriële schade 947.541,47 825,93 ■V 2.524,65 750,— 3.2* ,87 1.110,47 VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. I. MATERIËLE SCHADE Objectenschade (art. 7 der Wet) a. Onroerende goederen Gemeente Stellendam: herstel van de beplantingen herstel van de drinkwaterleiding II. IMMATERIËLE SCHADE (art. 14 der Wet; Gemeente Stellendam beschikbaar gestelde technici van Gemeentewerken idem van technici uit de particuliere sector kosten van ambtenaren voor maatschappelijke verzorging der bevolking kosten van brandweer, politie en reinigingsdienst kosten voor secretariewerkzaamheden (B.V.D.) kosten voor instandhouding bestuur (Fin.) kosten voor gebruik bromfietsen kosten voor beschikbaar stellen noodkeuken b. Roerende goederen Gemeente Stellendam: herstel van de motorspuit en vervanging van verloren gegane uitrustingsstukken vervanging verloren gegane schoolbibliotheek idem van de inventaris (o.a. vrachtauto) idem van secretarie-benodigdheden TABEL VIL Overzicht van de bij het Ministerie van Financiën (Bureau Financiering Wederopbouw), op grond van de Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen, ingezonden verzoeken tot toekenning van een ver goeding. TABEL VIII. Overzicht van de, in het kader van de adoptie der gemeente Stellendam, Goedereede en Ouddorp, bij het Ministerie van Financiën (Bureau Financiering Wederopbouw), op grond van de Wet Financiering Stormvloed schade Publiekrechtelijke Lichamen, ingezonden verzoeken tot toekenning van een vergoeding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 399