r I' ih Totaal HOOFDSTUK VII. .1 30 6 966 751 22 16 21 29 91 2 211 10 107 Voor mededelingen betreffende deze keuring wordt verwezen naar het verslag van de Keuringsdienst van Waren voor het gebied ’s-Gravenhage. Het Melkcontrólebureau „Den Haag” van de Ver eniging voor Melkcontröle Zuidholland, Laan van Meerdervoort 472, heeft in 1954 in totaal 46 589 monsters melk onderzocht (vorig jaar 42 360). Hier van werden 24 557 monsters onderzocht op de aan wezigheid van streptococcen. In 1 088 (vorig jaar 2 294) gevallen waren er streptococcen aanwezig. In 277 (vorig jaar 589) gevallen werd een korting toegepast op de prijs, waarvoor de veehouders aan de grossiers moesten leveren. Het Melkcontrólestation van de Vereniging voor Zuivelindustrie en Melkhygiëne (V.V.Z.M.), Laan van Meerdervoort 18, onderzocht in het verslagjaar 233 682 monsters. Deze monsters werden ten aan zien van de houdbaarheid in 8 735 gevallen en ten aanzien van de reinheid in 13 536 gevallen on vol doelde geoordeeld. Het aantal gevallen, waarin mastitisstreptococcen werden aangetroffen, bedroeg 8 301. Mededelingen betreffende aard en aantal der in 1954 in de Gemeente voorgekomen besmettelijke ziekten worden aangetroffen in het verslag van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhof- laan werden in totaal 659 lijken begraven, t.w. 25 in de 1ste, 225 in de 2de, 398 in de 3de en 11 in de 4de klasse. Op de Algemene Begraafplaats „Westduin" werden in totaal 685 lijken begraven, t.w. 7 in de 1ste, 66 in de 2de, 177 in de 3de, 359 in de 4de klasse en 76 zonder voldoening van rechten. De ontvangsten van de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan bedroegen 48.810,87 en de ontvangsten van de Algemene Begraafplaats „West duin” 51.972,25. Ter aarde besteld werden op de begraafplaats: der Rooms-Katholieke gemeente aan de Kerkhof- VOLKSHUISVESTING. De bij Raadsbesluit van 2 November 1953 (Bijlage 574) vastgestelde definitieve Regeling van het Wel standstoezicht in de gemeente ’s-Gravenhage is in de loop van 1954 in werking getreden. De nieuwe Wel standscommissie ving op 3 April 1954 haar werk zaamheden aan; de installatie van de Raad voor de Welstand had op 25 November 1954 plaats. Voor de samenstelling wordt verwezen naar blz. 8. |- S laan: 157, op die aan de Binckhorstlaan: 872 lijken; „Eik en Duinen” (oud) 718 lijken; „Nieuw-Eykenduynen” 1 364 lijken; der Ned. Hervormde gemeente te Loosduinen 42 lijken; der Rooms-Kath. gemeente te Loosduinen 53 lijken; der Ned. Israëlietische gemeente te Wassenaar 15 lijken; der Ned. Israëlietische gemeente aan de Oude Scheveningseweg: geen. der Ned. Portugees-Israëlietische gemeente (Oude Scheveningseweg): geen. Voor de officiële doodschouw in de gevallen van overlijden, waarin geen schriftelijke verklaring van een geneesheer kon worden overgelegd, wordt ver wezen naar het verslag van de Gemeentelijke Genees kundige en Gezondheidsdienst. Voor gegevens betreffende de door de Stichting „Centraal Badbeheer” geëxploiteerde bad- en zwem inrichtingen wordt verwezen naar het verslag van die Stichting. In de overige bad- en zweminrichtingen werden de volgende aantallen baden genomen. 's-Gravenhaagse Zwem- en Badinrichting „Mau- ritskade”, Mauritskade 4, 637 134; Bad- en Zweminrichting „De Regentes”, Weimar- straat 63, 474 222; Badhuis van het Haags Tehuis voor Ongehuwden, Laakkade 80, 87 746; Badinrichting Troelstrakade, Zomerhof 45 323; Maatschappij „Zeebad Scheveningen” (buitenba den) 75 944. Voor gegevens betreffende de parken en plantsoe nen wordt verwezen naar het verslag der Gemeente- plantsoenen. Gegevens betreffende de reiniging van straten en wegen en de riolering worden aangetroffen in de ver slagen van de Gemeentelijke Reinigingsdienst en van Gemeentewerken. Het aantal verrichte koepokinentingen bedroeg vol gens de ontvangen duplicaatbewijzen: Bij personen in het 1ste levensjaar 2de 3 de 4de 5de 6de 7de12de levensjaar boven het 12de Jï voedingsmiddelen i 't en andere artikelen Keuring van (Warenwet). Besmettelijke ziekten. Begraafplaatsen. Bouw- en Woonverordening. X - Doodschouw. Bad- en Zweminrichtingen. Parken en plantsoenen. Zorg voor de openbare reinheid. 7— Inentingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 39