1 29 FINANCIEEL GEDEELTE. 29 Op dit artikel worden door de Gemeente uitge voerde werken inzake de woningbouw verantwoord. De lagere boeking wordt veroorzaakt doordat minder werken in uitvoering kwamen, subsidiair de voortgang op de in uitvoering zijnde werken geringer is dan aanvankelijk op het tijdstip van de begrotingsherzie ning kon worden voorzien. Artikel 11. Vergoeding voor werken ten laste van de Kapitaaldienst van de Gemeente. Blijkens de bedrijfsrekening werd 25.326.530,52 in baten en lasten geboekt of 2.206.409,56 minder dan na wijziging van de aanvankelijke begroting werd geraamd. Voor enige bijzonderheden wordt verwezen naar de hierna volgende artikelsgewijze behandeling. BATEN. Artikel I. Inkomsten terzake van de exploitatie van door de Gemeente voor de Volkshuisves ting gebouwde of aangekochte woningen c.a. Artikel VI. Vergoeding voor werken en diensten ten laste van de gewone dienst van de Ge meente, niet vallende onder de artikelen IV en V. Artikel IV. Vergoeding voor werken, bemoeiingen en diensten ten laste van de gewone dienst der Gemeente. Op dit artikel zijn o.a. verantwoord inkomsten ter zake van de exploitatie van door de Gemeente voor de Volkshuisvesting gebouwde of aangekochte wo ningen c.a., uitkering van de Gemeente wegens nade lig saldo terzake van de exploitatie dier woningen c.a. alsmede inkomsten inzake het beheer van andere dan woningwetwoningen en uitkering van de Gemeente van de lasten inzake het beheer van andere dan wo- n ingwetwoningen Het aanvankelijk geraamde bedrag werd na wijzi ging gebracht op 9.395.286,77. Geboekt werd 8.310.220,Oo of 1.085.066,71, minder dan werd geraamd. Op het onderdeel „Inkomsten ter zake van diverse exploitaties" hetwelk geraamd werd op 130.963, werden ook de baten van de exploitatie winkels enz., de theeschenkerij enz. aan het Heeswijkplein verant woord. Voorts werd op het onderdeel „Uitkering ter zake van diverse exploitaties" (geraamd op 6.945,uit komst 19.523,18) naast de uitkering van het nadelig saldo van de exploitatie glasverzekering ook het nade lig saldo van de exploitatie gemeenschappelijke tuinen verantwoord. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening van de Stichting „Centraal Woning- beheer”. Artikel V. Kosten van werkzaamheden in verband met de administratieve voorbereiding van herstel- en opruimingswerken, alsmede de financiële afwikkeling van de door de Gemeente geleden oorlogsschade. Bij de wijziging van de oorspronkelijk voor het jaar 1954 ingediende begroting, werd dit artikel aan de begroting van de Dienst toegevoegd. Hierop wor den de kosten verantwoord van de afdeling Oorlogs schade en Wederopbouwzaken die met ingang van 1 April 1954 van de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling is overgegaan naar de Gemeentelijke Woningdienst. Hieronder zijn verantwoord vergoedingen voor her stel van woninggebreken aan woningen van particu lieren alsmede „Diversen”. Artikel III. Vergoeding voor bijzondere werken aan gemeente-eigendommen ten laste van de Kapitaaldienst van de Gemeente. Verantwoord zijn hierop o.a. herstel van aange kochte percelen, aanlegkosten van gemeenschappelijke tuinen in gemeentelijke woningcomplexen en kosten voortvloeiende uit maatregelen in verband met de Volkshuisvesting. Op het onderdeel „Diversen” van dit artikel, dat niet in de begroting was opgenomen is o.a. verant woord een bedrag ad. 6.231,54, in verband met de inrichting van het herenhuis „Overvoorde” tot confe rentieoord. Op dit artikel zijn o.a. verantwoord: technische con trole Woningbouwverenigingen, financiële controle exploitatie Woningbouwverenigingen, financiële con trole nieuwe bouw Gemeente en Woningbouwvereni gingen en kosten Bejaarden-Centrum. Op het onderdeel „Diversen" (begroot op 45.000,uitkomst 78.994,91) worden o.a. ver antwoord de bemoeiingen in verband met de aankoop en het herstel van woningen gelegen in sanerings plannen, het maken van maquettes, studies enz. in verband met de woningbouw, bemoeiingen in ver band met het vorderen van woonruimte, herstel van woningen van particulieren en uitbetaling van premiën. Voorts is in het geboekte bedrag begrepen een aandeel in de indirecte kosten van directie en admi nistratie voor de bemoeiingen met de Woningbouw verenigingen. VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. I. Gewone dienst. de Gemeentelijke Woningdienst over het jaar 1954. Rekening van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 407