29 I a. 30 C. Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling. Diensten van de Afdelingen Inkoop en Kas. Artikel VIII. Ontvangsten terzake van de exploitatie van middenstandswoningen. Huren en uitkering van het nadelig saldo door de Gemeente. uitkomst 171.960,67) betreft o.a. de uitbetaalde premiën voor het aanbrengen van voorzieningen aan woningen wegens vrijwillige beschikbaarstelling van woonruimte, verbetering en splitsing van woningen enz. De belangrijkste verschillen tussen begroting en uitkomst vertoonden de onderdelen salarissen (raming 120.000,—; uitkomst 106.515,33), door derden uit te voeren werken (raming 44.790,—; uitkomst 40.404,68) en aandeel in de indirecte kosten (ra ming 110.000,uitkomst 121.828,65). LASTEN. Artikel I. Uitgaven terzake van de exploitatie van Woningen c.a. door de Stichting Centraal Woningbeheer”. Uitgaven terzake van de exploitatie van de door de Gemeente voor de Volkshuisvesting gebouwde of aan gekochte woningen c.a., uitgaven terzake van het be heer van andere dan woningwetwoningen, uitgaven terzake van diverse exploitaties en uitkering aan de Gemeente van de baten inzake het beheer van andere dan woningwetwoningen. Op het onderdeel „Uitgaven terzake van diverse exploitaties” (geraamd op 192.432,07; uitkomst 238.430,89) werden ook de exploitatieuitgaven van de winkels, boekenkiosk met reclamezuil, benevens de uitgaven van de exploitatie van de theeschenkerij, Onderdeel „Diversen” (geraamd op 204.000,bloemenkiosk en reclamevitrines aan het Heeswijk- plein verantwoord. Op onderdeel „Uitkering aan de Gemeente van de baten inzake het beheer van andere dan woningwet woningen” (geraamd op 300.000,uitkomst 337.527,02) werden ook de uitkeringen van de voordelige saldi van de diverse exploitaties verant woord. Artikel II. Kosten van werken ten laste van de Kapi- taaldienst van de Gemeente. (Bouw woningwetwoningen). Arbeidslonen, salarissen, magazijnmaterialen, door derden uit te voeren werken, diversen, aandeel in de indirecte kosten. Op het onderdeel „Diversen” (geraamd op 400, uitkomst 645.789,05) werden in tegenstelling met de opzet der begroting de rente en de vergoedingen wegens gebruik grond enz. van de bouwwerken ge boekt. In de begroting werden deze kosten opgenomen onder „door derden uit te voeren werken” (geraamd op 14.500.000,—; uitkomst 12.558.073,04) (Zie voor toelichting artikel II van de Baten). D. Diversen. Vergoeding van diverse gemeentelijke diensten en bedrijven, stichtingen, woningbouwverenigingen in verband met verrichte werkzaamheden. Artikel III. Kosten van bijzondere werken aan ge- meente-eigendommen ten laste van de Kapitaaldienst van de Gemeente. Herstel van aangekochte percelen (begroot op 175.000,—; uitkomst 160.157,34); b. Aanlegkosten van gemeenschappelijke tuinen in gemeentelijke woningcomplexen (begroot op 67.000,uitkomst 96.376,65); Plaatsen en vervangen van brandstoffenhokken in gemeentelijke complexen (begroot op 7.500,-; uitkomst 7.438,20); d. Kosten voortvloeiende uit maatregelen in verband met de Volkshuisvesting: 1Woningwetwoningen (begroot op 90.000, uitkomst 61.295,24); 2. Oude gemeente woningen (begroot op 75.000,—; uitkomst 73.716,53); 3. Diversen (begroot op 0,00; uitkomst 6.459,91). Artikel VIL Vergoeding voor werken voor gemeen telijke diensten, bedrijven, stichtingen en derden. A. Stichting „Centraal Woningbeheer”. Vergoeding voor het onderhoud van woningen voor de Volkshuisvesting bestemd enz., vergoeding voor het onderhoud en de restauratie van oude gemeente- woningen, vergoeding voor het onderhoud van de dienstgebouwen bij het complex Zomerhof en ver goeding voor het voeren der administratie, het ver richten van kassiersdiensten enz. Artikel IV. Kosten van werken, bemoeiingen en diensten ten laste van de gewone Dienst van de Gemeente. B. Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf. Vergoeding voor afdeling Inkoop, afdeling Kas en gebruik meubilair. VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 408