29 d. B. e. C. f. D. g- 31 Artikel VIII. Uitgaven terzake van de exploitatie van middenstandswoningen (begroot op 20.000,uitkomst 18.053,74). Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf. Diensten van de Afdelingen Inkoop en Kas (be groot op f 16.500,uitkomst 16.518,36). Gemeentelijke Dienst voor de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling. Diensten van de afdelingen Inkoop en Kas (be groot op 0,00; uitkomst f 2.655,57). Voeren van de administratie, verrichten kassiers- diensten enz. (begroot op 61.000,uitkomst 69.511,17). Artikel V. Kosten van werkzaamheden in verband met de administratieve voorbereiding van herstel- en opruimingswerken, alsmede de financiële afwikkeling van de door de Gemeente geleden oorlogsschade. (Wet Financiering Wederopbouw Publiekrech telijke Lichamen). De verschillen tussen begroting en uitkomst waren: Salarissen (raming ƒ23.000,uitkomst f 20.117,50), door derden uit te voeren werken (raming 14.000, uitkomst 7.902,38), aandeel in de indirecte kosten (raming ƒ15.000,uitkomst 16.060,17). Diversen. Diverse onderhoudswerkzaamheden enz. (begroot op 300.000,uitkomst 436.661,57). Voor de bemoeiingen, welke de afdelingen Inkoop en Kas hebben met de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en Stadsontwikkeling werd onderdeel „diensten van de afdelingen Inkoop en Kas” toege voegd, welk onderdeel niet op de begroting was uit getrokken. Op onderdeel „Salarissen” (begroot op f 5.000, uitkomst 55.970,59) werden de salarissen verant woord van het toezichthoudend personeel van de Onderhoudsdienst. Bij de gewijzigde begroting werden deze salarissen als indirecte kosten geraamd. Deze kosten van toezicht werden in 1954 echter als directe kosten geboekt. Artikel VI. Kosten van werken en diensten ten laste van de gewone dienst van de Gemeente niet vallende onder de artikelen IV en V a. Herstel van woninggebreken aan woningen van particulieren (begroot op 31.000,uitkomst f 45.166,56). b. diversen (begroot op 204.000,uitkomst 171.960,67). Artikel VII. Kosten van werken voor gemeentelijke diensten, bedrijven, stichtingen en der den. A. Stichting „Centraal Woningbeheer”. a. Onderhoud van woningen voor de Volkshuisves ting bestemd enz. (begroot op 1.617.153,31; uitkomst 1.624.294,13). b. Onderhoud en restauratie van oude gemeente- woningen begroot op 145.000,—; uitkomst 166.787,54). Onderhoud van de Dienstgebouwen op het com plex Zomerhof (begroot op 1.500,uitkomst 1.616,96). VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 409