31 In 1954 werden 89 woningen onbewoonbaar ver klaard. De verlies- en winstrekening van de verenigings- administratie toonde een verliessaldo van 107,48. Vereniging tot 1 027, waaronder 11 winkelhuizen; 436 woningen zijn nog in aanbouw. In totaal werden de woningen van de Vereniging bewoond door 3 005 personen, waaronder 127 in- wonenden. Aan het begin van het verslagjaar werden de huren met 17 verhoogd. Het eerste complex woningen leverde over het boekjaar 1 December 195330 November 1954 een exploitatieverlies op van 29.008,51; het tweede complex een verlies van 16.540,99; het derde com plex een verlies van 43.330,75 en het vierde com plex een exploitatiewinst van 6.406,71. De verlies- en winstrekening der verenigingsadmi- nistratie toonde over het boekjaar een voordelig saldo van 3.050,19. Evenals in vorige jaren werd het dividend vastge steld op 3 Rooms-Katholieke Woningbouwvereniging „Verbete ring zij ons Streven”, administratie: Hertzogstraat 184. In het verslagjaar werd de woningvoorraad met 149 woningen uitgebreid; op 31 December 1954 waren derhalve 2 260 woningen in exploitatie. In aanbouw waren aan het einde van 1954: in Morgenstond V 185 woningen en in Morgenstond VI 311 woningen (in de bouw van laatstgenoemde woningen kwam door omstandigheden in 1954 stag natie). De verlies- en winstrekeningen van de onderschei dene complexen toonden de volgende resultaten. Complex I saldo winst 2.339,39; complex II saldo winst 596,93; complex III saldo verlies 19.667,96; complex IV saldo winst 13.114,71; complex V saldo verlies 109.907,52; complex VI saldo verlies 138.820,45; complex VII saldo ver lies 291.254,28; complex VIII saldo verlies 12.404,42. Voor de Gemeentewoningen wordt verwezen naar de verslagen van de Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling, van de Gemeentelijke Woning- dienst en van de Stichting „Centraal Woningbeheer”; voor de verenigingswoningen naar de verslagen van beide eerstgenoemde instellingen. Aan de verslagen van enige woningbouwvereni gingen is het volgende ontleend. Vereniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse, Jan van Nassaustraat 44. Door het gereedkomen van 72 woningen in het plan Morgenstond III steeg het aantal woningen der Vereniging tot 772; 36 woningen zijn nog in aan bouw. Het gemiddelde aantal woonjaren van de 772 huurders bedroeg in het verslagjaar 12,28 (v.j. van 700 huurders 13,04). In 1954 werd in totaal een bedrag van 94.833,52 aan onderhoudskosten uitgegeven. Aan het begin van het jaar werden de huren met 17 verhoogd. De exploitatie-ontvangsten bedroegen in het verslag jaar 262.394,40, de -uitgaven 178.739,08. Van het voordelige saldo ad 83.655,32 werd een bedrag van 28.305,36 afgeschreven op de kostende prijs der woningen, terwijl 26.894,64 aan de reserve voor vervanging van woningen werd toegevoegd. Het restant, groot 28.455,32 werd bestemd voor het fonds voor bijzondere doeleinden. In het verslagjaar herdacht de Vereniging haar 100-jarig bestaan. Naar aanleiding hiervan werd een gedenksteen onthuld in het in aanbouw zijnde woningcomplex in het plan Morgenstond. Vereniging voor Volkshuisvesting „Nutswonin- gen”, Mijtensstraat 52. In de maand December kwamen 49 nieuwe wonin gen in het plan Morgenstond (Nutswoningen I) ge reed. Hierdoor steeg het aantal woningen van de Gegevens betreffende de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Stedelijk Be lang” en de N.V. Bouwgrondmaatschappij „Ocken burgh”, waarin de Gemeente belangen heeft, zijn ver vat in de verslagen van die vennootschappen. Voor mededelingen betreffende huisvestingsaange- legenheden in de Gemeente wordt verwezen naar het verslag van het Gemeentelijk Bureau voor de Huis vesting. In 1954 hechtte de Raad zijn goedkeuring o.a. aan de volgende belangrijke woningbouwplannen: - x Raadsbesluit. Ligging van de complexen. ■7 i-- BouwlustVrederust Oost BouwlustVrederust Oost Onbewoonbaarverklaring. 7.601.600,— 7.171.900,— 476 488 d.d. 6-9-1954 d.d. 6-9-1954 557 557 Beschikbaar gesteld crediet. Bijlage nr. Gemeente- en verenigingswoningen. N.V. Mij. „Stedelijk Belang”, N.V. Mij. „Ockenburgh". Aantal woningen. Huisvesting. Woningbouw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 40